Splnomocnenie udelené samostatne jedným konateľom tretej osobe, ak za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne

Splnomocnenie udelené samostatne jedným konateľom tretej osobe, ak za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne

V našej spoločnosti sme dvaja spoločníci s rovnakými obchodnými podielmi. Sme zároveň konatelia, pričom konáme spoločne. Druhý konateľ sa aktuálne dlhšie zdržuje mimo Slovenska a chcel by svoje konateľské oprávnenie preniesť na svoju manželku. Podpísal pre manželku plnú moc, v ktorej ju splnomocnil konať za seba, ako konateľa našej spoločnosti v rozsahu jeho konateľských oprávnení. Plnú moc sme nepodpísali obaja ako konatelia spoločnosti, ale súhlasím s tým, aby za môjho spoločníka, ktorý je zároveň druhým konateľom konala jeho manželka. Naša spoločnosť je aktuálne v procese predaja nehnuteľnosti a kupujúci chce nehnuteľnosť financovať hypotékou. Pri komunikácii s bankou v súvislosti so zriadením záložného práva na financovanie nehnuteľnosti nám banka povedala, že plnú moc neakceptuje, pretože konateľ nemôže preniesť svoju konateľskú právomoc na základe plnej moci. Nehnuteľnosť potrebujeme predať do mesiaca, druhý konateľ bude naspäť až o dva alebo o tri mesiace. Existuje nejaké riešenie?

Názor banky, že ak za spoločnosť konajú konatelia dvaja, potom jeden z konateľov nemôže samostatne preniesť svoje konateľské oprávnenie na tretiu osobu na základe plnej moci, je rozšírený právny názor. Vychádza z §20 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého pri právnickej osobe vykonávajú právne úkony tejto právnickej osoby tí, ktorí sú na to oprávnení v zmysle zakladajúcich dokumentov alebo ktorých oprávnenie vyplýva zo zákona.

 

Podstatou tohto názoru je, že funkcia konateľa je priamo spätá s konkrétnou fyzickou osobou a nie je možné preniesť ju na základe plnomocenstva na inú osobu napríklad preto, lebo konateľom môže byť len bezúhonná osoba v zmysle platných právnych predpisov alebo preto, lebo konanie konateľa je priamym konaním spoločnosti a konanie zástupcu je konaním zastúpeného v mene spoločnosti a na jej účet.

 

O rozhodnutí súdu, ktoré by riešilo podobný prípad, ako je Váš (teda či je platné konanie spoločnosti konajúcej dvomi konateľmi, ak koná jeden konateľ a za druhého konateľa koná splnomocnenec), nevieme. Existuje však rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého môže jeden konateľ splnomocniť na konanie druhého konateľa a uskutočniť právny úkon spoločnosti sám vo svojej konateľskej pozícii a zároveň ako splnomocnenec druhého konateľa. Teda jeden konateľ druhého splnomocniť na konanie môže. To však nie je Váš prípad.

 

Vo Vašom prípade je dôležité nájsť praktické riešenie a v zásade, ak by aj existovalo rozhodnutie súdu potvrdzujúce, že splnomocnenie vystavené jedným z konateľov v prospech tretej osoby je akceptovateľné, nemuselo by to riešiť Váš problém. Je zrejmé, že ak má s konaním na základe plnej moci za jedného z konateľov problém banka, potom s takýmto konaním môžu mať problém aj iní, napríklad finančná správa alebo kataster nehnuteľností.

 

Porozumeli sme, že v spoločnosti ste spoločníci dvaja a Vaše obchodné podiely sú rovnaké. To pravdepodobne znamená, že máte aj rovnaký počet hlasov pri hlasovaní na valnom zhromaždení. Ak zo spoločenskej zmluvy Vašej spoločnosti vyplýva, že na prijatie uznesenia spoločnosti stačí prítomnosť spoločníka, ktorý disponuje aspoň polovicou všetkých hlasov, potom sa môže konať valné zhromaždenie aj v neprítomnosti Vášho druhého spoločníka. Stačí, ak mu pošlete pozvánku na valné zhromaždenie spôsobom určeným v spoločenskej zmluve.

 

Zároveň, ak v zmysle spoločenskej zmluvy stačí na odvolanie konateľa a menovanie nového konateľa jednoduchá väčšina spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení, riešenie je relatívne jednoduché. Uskutočníte valné zhromaždenie, odvoláte Vášho spoločníka z pozície konateľa a do pozície druhého konateľa vymenujete jeho manželku. Na nič z toho nepotrebujete jeho prítomnosť. Pravdaže, toto by sa malo udiať s vedomím a súhlasom Vášho neprítomného spoločníka. Pretože ak by s takýmto postupom nesúhlasil, mohol by tvrdiť, že sa o konaní valného zhromaždenia nedozvedel, že pozvánku prevzala jeho manželka, ktorá bola s Vami dohodnutá na tom, aby ste ho takýmto spôsobom zbavili konateľskej pozície bez jeho vedomia. Pre istotu by teda bolo dobré, aby druhý konateľ potvrdil vedomosť o konaní VZ aspoň e-mailom, alebo aby ste mu pozvánku doručili do zahraničia na miesto, kde sa zdržuje a on potvrdil jej prevzatie.

 

Manželka Vášho spoločníka bude oprávnená konať za spoločnosť ako nová konateľka spolu s Vami od momentu prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia. Nie je teda potrebné čakať na zápis zmeny v osobách konateľov do Obchodného registra. Pravdaže, zmenu zapísať odporúčame, konanie na úradoch a v banke bude podstatne jednoduchšie, ak sa preukážete výpisom z Obchodného registra a nie len uzneseniami valného zhromaždenia.

 

Ešte pozor na to, že podľa §127a ods. 3 Obchodného zákonníka musí byť pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia pri hlasovaní o odvolaní a menovaní konateľa úradne osvedčená.

Zdieľajte!

0

You May Also Like