Môže byť pôžička splatená darom?

Môže byť pôžička splatená darom?

Požičala som môjmu priateľovi vyšší obnos peňazí na rekonštrukciu chalupy. Peniaze som mu poslala prevodom na účet a do popisu platby som uviedla „pôžička chalupa“. Neskôr som svoje rozhodnutie požičať priateľovi peniaze oľutovala. Priateľ mi už ale peniaze vrátiť nevedel, pretože nakúpil materiál na rekonštrukciu. Prepísal však na mňa polovicu chalupy na základe darovacej zmluvy, ktorú som podpísala, ale nie pred notárom. Tvrdí, že tak mi vlastne pôžičku splatil, pretože podľa jeho názoru má chalupa oveľa vyššiu hodnotu ako peniaze, ktoré som mu požičala. Ja s tým ale nesúhlasím, pretože priateľ si okrem peňazí odo mňa požičal na rekonštrukciu aj peniaze od banky. Chalupa je teda založená v prospech banky. Nechcem byť spoluvlastníčka chalupy, je to ruina a navyše v podstate patrí banke. Je darovacia zmluva platná, ak som ju nepodpísala pred notárom? Môžem žiadať priateľa o splatenie pôžičky, ak tvrdí, že od neho peniaze žiadať späť nemôžem, pretože mi ich splatil darom polovice chalupy? Aké sú moje možnosti?

Porozumeli sme, že ste podpísali darovaciu zmluvu, na základe ktorej na Vás Váš priateľ bezodplatne previedol (daroval Vám) spoluvlastnícky podiel k jednej polovici chalupy. Na akejkoľvek zmluve o prevode nehnuteľnosti, vrátane darovacej, postačuje, aby podpis overil ten, kto nehnuteľnosť prevádza. Na platnosť darovacej zmluvy teda nie je potrebné, aby bol na nej overený Váš podpis. Stačí, ak overil svoj podpis na zmluve Váš priateľ.

 

Ak je chalupa založená v prospech banky, na darovanie spoluvlastníckeho podielu bol potrebný aj súhlas banky ako záložného veriteľa, inak by došlo minimálne k porušeniu záložnej a úverovej zmluvy. Ak súhlas priateľ vybavil a ak podal návrh na vklad polovice nehnuteľnosti vo Váš prospech do katastra, pravdepodobne sa v najbližších týždňoch stanete riadnou vlastníčkou polovice chalupy (ak ste sa ňou ešte nestali). To si môžete overiť na portáli katastra nehnuteľností, stačí vedieť údaje o nehnuteľnosti, ktoré určite nájdete v darovacej zmluve.

 

Podpisom darovacej zmluvy ste súhlasili s tým, že sa stanete spoluvlastníčkou nehnuteľnosti, ku ktorej je zriadené záložné právo. Z informácií, ktoré ste uviedli, však nevyplýva, že by ste sa stali spoludlžníčkou alebo ručiteľkou úveru, na zabezpečenie ktorého je zriadené záložné právo. Nadobudnutím jednej polovice na založenej nehnuteľnosti však budete musieť strpieť prípadný výkon záložného práva zo strany banky, ak sa úver nebude splácať a banka sa rozhodne zhojiť svoju pohľadávku predajom nehnuteľnosti.

 

Z dostupných informácií máme za to, že pôžička, ktorú ste poskytli Vášmu priateľovi bezhotovostným prevodom na účet, bola uzatvorená bez písomnej dohody. Či ste sa na termíne splatnosti pôžičky dohodli s priateľom ústne, nie je jasné. Každopádne platí, že ak nie je dohodnutý termín splatnosti, je pôžička splatná na požiadanie, vyplýva to z ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka (Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.) 

 

Ak teda neexistuje preukázateľná dohoda o termíne splatnosti pôžičky, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť, že Vášho priateľa požiadate, aby Vám pôžičku vrátil. Podľa nášho názoru nemá pôžička s darovacou zmluvou žiaden súvis a Váš priateľ nemôže tvrdiť, že nemáte právo žiadať jej vrátenie. To za predpokladu, že zmluva, ktorou došlo k prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti do Vášho vlastníctva, je skutočne darovacia zmluva, teda jasne z nej vyplýva úmysel darcu bezodplatne previesť do Vášho vlastníctva podiel na nehnuteľnosti. Jednoducho, pôžičku nie je možné splatiť darom. Je to v rozpore s podstatou daru.

 

Ďalší postup závisí od Vášho rozhodnutia. Z nášho pohľadu máte tieto možnosti:

 

Uspokojiť sa s tým, že ste spoluvlastníčka nehnuteľnosti a pôžičku považovať za investíciu do jej zveľadenia. Ak by sa Vaše cesty s priateľom  neskôr rozišli a Vy budete diskutovať o vysporiadaní vlastníctva k nehnuteľnosti, môžete napríklad súhlasiť s jej predajom len za predpokladu, že Vám priateľ poskytne zábezpeku, že vráti pôžičku, prípadne aj spolu so zákonnými úrokmi (8 % per annum). Pri tejto možnosti budete žiť s rizikom, že Váš priateľ prestane splácať pôžičku banke a Vy prídete o spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti pri výkone dražby. Pokiaľ výťažok z dražby nehnuteľnosti nebude prevyšovať hodnotu pôžičky, nikdy sa k peniazom, ktoré ste do nehnuteľnosti „investovali“ nedostanete. Budete ale mať napríklad aj možnosť úver splatiť sama a nehnuteľnosť si nechať, alebo ju predať mimo dražby, čo by mohlo zabezpečiť vyšší výťažok z predaja.

 

Druhá možnosť je, že budete požadovať vrátenie pôžičky od Vášho priateľa a zároveň prevediete (darujete) polovicu nehnuteľnosti Vášmu priateľovi naspäť.

 

A posledná možnosť je, že si polovicu nehnuteľnosti necháte vo vlastníctve a aj tak budete požadovať vrátenie pôžičky od Vášho priateľa. Podľa nášho názoru, je prevod prostriedkov z Vášho účtu s popisom „pôžička“ na účet Vášho priateľa dostatočným dôkazom o tom, že ste peniaze požičali. V prípade, ak by Váš priateľ peniaze nechcel vrátiť dobrovoľne, mali by ste veľmi dobré predpoklady na to, aby súd rozhodol, že priateľ je povinný Vám peniaze vrátiť. Takéto rozhodnutie je potom exekvovateľné, teda možno poveriť jeho vymáhaním exekútora.

Zdieľajte!

0

You May Also Like