Kategória: Uncategorized

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

A nuestros clientes prestamos completos servicios jurídicos en caso de constitución, fusión, traslado de una empresa o trabajador autónomo en el comercio a Eslovaquia. Preparamos la documentación necesaria, registramos su instauración, transferencia, cambio o fusión de empresas o trabajadores autónomos en el comercio en todos los registros estatales, incluidos los…

Pozrieť viac
0

  Vláda prijala opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje vstup štátnych občanov Slovenskej republiky zo zahraničia na územie Slovenskej republiky. Opatrenie ÚVZ č. OLP/3353/2020 z 29.04.2020 sa venuje podmienkam, ktoré musia uvedené skupiny osôb dodržať.   Tento článok má slúžiť na ľahšie zorientovanie sa v texte daného opatrenia,…

Pozrieť viac
0

Vyhlásenie núdzového stavu upravuje ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.   V Čl. 5 ods. 1 daného zákona nájdeme ustanovenie, ktoré definuje, čo je to núdzový stav a podmienky jeho vyhlásenia.   ,,Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo…

Pozrieť viac
0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prevádzkuje stránku pomahameludom.sk, prostredníctvom ktorej môžete získať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti, prípadne o finančnú podporu pre živnostníkov či iné samostatne podnikajúce osoby.   Pomoc je určená:   1. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť…

Pozrieť viac
0

Po vyhlásení núdzového stavu začali viacerí zamestnávatelia prijímať opatrenia a uskutočňovať zmeny na pracovisku. Všetky zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch je však potrebné uskutočniť v súlade so zákonom. Bolo preto nevyhnutné prijať zákon, ktorým možno zmeny účinne realizovať.   Novelou č. 66/2020 Z. z. Zákonníka práce sa doplnilo nové ustanovenie § 250b uplatňujúce sa…

Pozrieť viac
0

1. Fáza Aktuálne sú od 22.04.2020 otvorené : obchody a prevádzky služieb do 300 m2 plochy, verejné stravovanie s výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení, dlhodobé ubytovanie bez stravy, vonkajšie trhoviská a predajne automobilov vrátane autobazárov.   V obchodoch s odevmi zákazníci nemôžu využívať kabínky na skúšanie oblečenia. Trhoviská…

Pozrieť viac
0

Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo prehľad obmedzení pri jednotlivých spôsoboch doprav na svojej stránke. Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.   Zatvorili sa hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len: nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar, osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým či prechodným…

Pozrieť viac
0

Zatvorenie škôl viedlo k prijatiu novely tzv. školského zákona.   Cieľom zákona je umožniť v presne vyšpecifikovaných situáciách ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu operatívne rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie…

Pozrieť viac
0

Postup súdov, exekútorov, plynutie lehôt V súvislosti s COVID-19 došlo k prijatiu legislatívy, ktorá upravuje plynutie lehôt a výkon justície – účasť na pojednávaniach, nariaďovanie pojednávaní, vykonávanie pojednávaní a pod.   Z dôvodovej správy k prijatej úprave vyplýva, že časť opatrení je koncipovaná ako opatrenia dočasného charakteru (do 30. apríla 2020), pričom predkladateľ nevylučuje ďalšie predĺženie tohto…

Pozrieť viac
0

Bolo nevyhnutné uzavrieť určité prevádzky, aby sa ľudia nesústreďovali v uzavretých priestoroch a predišlo sa tak rýchlemu šíreniu vírusu z človeka na človeka. Prevádzky, ktoré mohli zostať otvorené, musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia.   1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (ďalej len „Opatrenie ÚVZ“) č.…

Pozrieť viac
0