Ako prebieha výučba na školách? Uskutočnia sa záverečné štátne skúšky?

Ako prebieha výučba na školách? Uskutočnia sa záverečné štátne skúšky?

Zatvorenie škôl viedlo k prijatiu novely tzv. školského zákona.

 

Cieľom zákona je umožniť v presne vyšpecifikovaných situáciách ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu operatívne rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej skúšky, prípadne zrušiť Testovanie 9.

 

Zákon je reakciou na vyhlásenie mimoriadnej situácie z 11. marca 2020.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozhodnutie o priebehu výkonu maturitnej skúšky. Vyučovanie sa pre posledné ročníky stredných škôl končí 7. mája 2020. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020. Hodnotenie sa vykoná administratívne tak, že sa vypočíta z aritmetického priemeru známok. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020. V prípade, že žiak nevyjadrí svoj súhlas s hodnotením do 15. mája 2020 alebo nebol administratívne hodnotený, sa preňho interná časť maturitnej skúšky koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020.

 

  • Opatrenie ÚVZ OPL/3170/2020 z  15.4.2020 k umožneniu vykonávania prijímacích skúšok a ukončovania vzdelávania na stredných školách.

 

  • Usmernenia súvisiace prísnym zákazom návštev v administratívnych priestoroch MŠVVaŠ SR od 12. marca 2020 do odvolania.

 

Zápis detí do školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ.


Autoškoly

Výučba by mala prebiehať online. Novela zákona o autoškolách by mala vstúpiť do platnosti najskôr 23. mája 2020.


Zdieľajte!

0

You May Also Like