Zverejnené v Zbierke zákonov v Januári 2019

Zverejnené v Zbierke zákonov v Januári 2019

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.01.2019 – 1. týždeň

1/2019

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Schválené:                                                                                                Platné: 01. 01. 2019                                                                        Účinné: 01. 01. 2019


2/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 06.12.2018                                                                           Platné: 04. 01. 2019                                                                        Účinné: 01. 02. 2019


3/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Schválené: 07.12.2018                                                                           Platné: 04. 01. 2019                                                                        Účinné: 01. 02. 2019


 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 09.1.2019-2.týždeň

4/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 04.12.2018                                                                         Platné: 09. 01. 2019                                                                       Účinné: 01. 02. 2019


5/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Schválené: 07.12.2018                                                                         Platné: 09. 01. 2019                                                                        Účinné: 01. 02. 2019


6/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 13.12.2018                                                                          Platné: 09. 01. 2019                                                                       Účinné: 01. 02. 2019


7/2019 

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Schválené: 18.12.2018                                                                          Platné: 09. 01. 2019                                                                      Účinné: 09. 01. 2019


8/2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Schválené: 10.01.2019                                                                          Platné: 10. 01. 2019                                                                       Účinné: 10. 01. 2019


9/2019 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 06.12.2018                                                                         Platné: 11. 01. 2019                                                                       Účinné: 01. 04. 2019


10/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 04.12.2018                                                                         Platné: 11. 01. 2019                                                                       Účinné: 01. 04. 2019


11/2019

Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia.

Schválené: 05.12.2018                                                                        Platné: 11. 01. 2019                                                                         Účinné: 01. 07. 2019


12/2019 

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov.

Schválené: 07.01.2019                                                                        Platné: 11. 01. 2019                                                                        Účinné: 15. 01. 2019


13/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro.

Schválené: 12.12.2018                                                                         Platné: 11. 01. 2019                                                                       Účinné: 21.12.2019


14/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12.12.2018                                                                        Platné: 11. 01. 2019                                                                        Účinné: 21.12.2019


15/2019 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí.

Schválené: 12.12.2018                                                                         Platné: 11. 01. 2019                                                                        Účinné: 21.12.2019


16/2019 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z.

Schválené: 12.12.2018                                                                         Platné: 11. 01. 2019                                                                       Účinné: 21.12.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 16.1.2019-3.týždeň

17/2019 

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.

Schválené:                                                                                             Platné: 16.01.2019                                                                        Účinné: 16.01.2019


18/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                             Platné: 16.01.2019                                                                        Účinné: 16.01.2019


19/2019

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie.

Schválené:                                                                                             Platné: 16.01.2019                                                                        Účinné: 16.01.2019


20/2019 

Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

Schválené:                                                                                            Platné: 17.01.2019                                                                        Účinné: 17.01.2019


21/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady.

Schválené: 09.01.2019                                                                       Platné: 18. 01. 2019                                                                      Účinné: 01.02.2019


22/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.

Schválené: 09.01.2019                                                                       Platné: 18. 01. 2019                                                                       Účinné: 01.02.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 22.01.2019-4.týždeň

23/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.

Schválené:                                                                                            Platné: 22.01.2019                                                                        Účinné: 22.01.2019


24/2019 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o centralizovanom colnom konaní týkajúceho sa rozdelenia vnútroštátnych nákladov na výber, ktoré sa ponechávajú pri odvedení tradičných vlastných zdrojov do rozpočtu Európskej únie.

Schválené:                                                                                            Platné: 22.01.2019                                                                        Účinné: 22.01.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 30.01.2019-5.týždeň

25/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2016 z 10. októbra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené: 10.10.2018                                                                      Platné: 30. 01. 2019                                                                       Účinné: 30. 01. 2019


26/2019

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Schválené:                                                                                           Platné: 31.01.2019                                                                         Účinné: 31.01.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.02.2019-6.týždeň

27/2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

Schválené: 01.02.2019                                                                      Platné: 04.02.2019                                                                        Účinné: 04.02.2019


28/2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.

Schválené: 01.02.2019                                                                     Platné: 04.02.2019                                                                         Účinné: 04.02.2019


29/2019

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody.

Schválené: 31.01.2019                                                                      Platné: 06.02.2019                                                                        Účinné: 01.03.2019


30/2019

Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 29.01.2019                                                                     Platné: 08.02.2019                                                                         Účinné: 01.03.2019


31/2019

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov.

Schválené: 28.01.2019                                                                     Platné: 08.02.2019                                                                        Účinné: 15.02.2019


32/2019

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Schválené: 31.01.2019                                                                      Platné: 08.02.2019                                                                        Účinné: 01.03.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 11.02.2019-7.týždeň

33/2019 

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené: 14.11.2018                                                                      Platné: 11.02.2019                                                                         Účinné: 11.02.2019


34/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/2016 z 19. septembra 2018 vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a vo veci nesúladu § 33 ods. 7 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 8 písm. a) zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v časti slov „alebo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky“ s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 1 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené: 19.09.2018                                                                     Platné: 11.02.2019                                                                         Účinné: 11.02.2019


35/2019 

Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 05.12.2018                                                                     Platné: 15.02.2019                                                                         Účinné: 01.07.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18.02.2019-8.týždeň

36/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 31.01.2019                                                                     Platné: 18.02.2019                                                                         Účinné: 01.01.2019


37/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 30.01.2019                                                                     Platné: 19.02.2019                                                                         Účinné: 19.02.2019


38/2019 

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 5/2017 z 9. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 421 ods. 1 Trestného zákona v časti „alebo nenávisť voči inej skupine osôb“ a ustanovenia § 422 ods. 1 Trestného zákona v časti „alebo nenávisť voči inej skupine osôb“ s čl. 1 ods. 1, čl. 26 ods. 4 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 423 ods. 1 písm. b) Trestného zákona v časti „politické presvedčenie“ a ustanovenia § 424 ods. 1 Trestného zákona v časti „politické presvedčenie“ s čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené: 09.01.2019                                                                     Platné: 20.02.2019                                                                        Účinné: 20.02.2019


39/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov.

Schválené: 18.02.2019                                                                     Platné: 21.02.2019                                                                         Účinné: 22.02.2019


40/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia čl. 147 ods. 1 poslednej vety a čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia čl. 141a ods. 9 v časti slov „plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností“ Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. ,ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia § 5 ods. 7 a § 28b ods. 1 v časti slov „a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom,4c) pre prípad, že sa stane kandidátom na sudcu“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 27ga, § 27h ods. 1 druhej vety a § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2, § 34 ods. 1 písm. g), § 69a, § 69b, § 70 ods. 1 písm. d), § 75 ods. 1 písm. e), § 76 ods. 1 písm. e) a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Schválené: 18.02.2019                                                                     Platné: 23.02.2019                                                                         Účinné: 23.02.2019


41/2019

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Schválené: 11.02.2019                                                                     Platné: 23.02.2019                                                                         Účinné: 01.03.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 25.02.2019-9.týždeň

42/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 30.01.2019                                                                     Platné: 25.02.2019                                                                        Účinné: 01.04.2019


43/2019

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Schválené: 30.01.2019                                                                     Platné: 25.02.2019                                                                         Účinné: 01.04.2019


44/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o výstavbe cestného hraničného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici.

Schválené:                                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                        Účinné: 25.02.2019


45/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek.

Schválené:                                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                        Účinné: 25.02.2019


46/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20.02.2019                                                                     Platné: 25.02.2019                                                                         Účinné: 25.0248/20192019


47/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Schválené: 12.02.2019                                                                      Platné: 25.02.2019                                                                        Účinné: 01.03.2019


48/2019

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.

Schválené: 13.02.2019                                                                      Platné: 25.02.2019                                                                        Účinné: 01.01.2020


49/2019

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

Schválené: 06.02.2019                                                                     Platné: 25.02.2019                                                                        Účinné: 01.01.2020


50/2019 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici.

Schválené:                                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                        Účinné: 25.02.2019


51/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).

Schválené:                                                                                            Platné: 25.02.2019                                                                       Účinné: 25.02.2019


52/2019 

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. februára 2019 č. 21/2019 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2019.

Schválené:                                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                        Účinné: 25.02.2019


53/2019

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Schválené:                                                                                           Platné: 25.02.2019                                                                        Účinné: 25.02.2019


54/2019

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválené: 30.01.2019                                                                      Platné: 26.02.2019                                                                        Účinné: 01.03.2019


55/2019 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Schválené: 05.02.2019                                                                     Platné: 26.02.2019                                                                         Účinné: 01.01.2020


56/2019

Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Schválené: 12.02.2019                                                                      Platné: 26.02.2019                                                                         Účinné: 26.02.2019


57/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2016 z 30. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 61b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Schválené:                                                                                           Platné: 26.02.2019                                                                         Účinné: 26.02.2019


58/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad.

Schválené: 20.02.2019                                                                      Platné: 28.02.2019                                                                        Účinné: 01.03.2019


59/2019 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Schválené: 20.02.2019                                                                      Platné: 28.02.2019                                                                         Účinné: 01.03.2019


60/2019 

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení.

Schválené: 25.02.2019                                                                       Platné: 28.02.2019                                                                         Účinné: 01.03.2019


61/2019 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.

Schválené: 25.02.2019                                                                      Platné: 28.02.2019                                                                         Účinné: 01.03.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.03.2019-10.týždeň

62/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

Schválené: 01.02.2019                                                                      Platné: 04.03.2019                                                                         Účinné: 01.04.2019


63/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Schválené: 30.01.2019                                                                      Platné: 04.03.2019                                                                         Účinné: 01.04.2019


64/2019

Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.

Schválené: 05.02.2019                                                                      Platné: 04.03.2019                                                                         Účinné: 01.04.2019


65/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Schválené: 31.01.2019                                                                      Platné: 04.03.2019                                                                         Účinné: 01.07.2019


66/2019

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Schválené: 31.01.2019                                                                      Platné: 04.03.2019                                                                         Účinné: 01.01.2020


67/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene určenia ústredných orgánov depozitárovi Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996.

Schválené:                                                                                         Platné: 05.03.2019                                                                         Účinné: 05.03.2019


68/2019

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Schválené: 29.01.2019                                                                      Platné: 05.03.2019                                                                         Účinné: 05.03.2019


69/2019

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Schválené: 29.01.2019                                                                      Platné: 05.03.2019                                                                         Účinné: 05.03.2019


70/2019

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2016 z 12. decembra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 120 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie a nesúladu § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie.

Schválené:                                                                                            Platné: 06.03.2019                                                                        Účinné: 06.03.2019


71/2019

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z.

Schválené: 22.02.2019                                                                      Platné: 07.03.2019                                                                         Účinné: 15.03.2019


72/2019

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie.

Schválené: 29.01.2019                                                                      Platné: 07.03.2019                                                                         Účinné: 01.04.2019


73/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov.

Schválené: 12.02.2019                                                                      Platné: 07.03.2019                                                                         Účinné: 10.03.2019


74/2019

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Schválené: 15.02.2019                                                                      Platné: 07.03.2019                                                                         Účinné: 15.03.2019


 

 

 

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 13.03.2019-11.týždeň

75/2019

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.

Schválené: 15.02.2019                                                                      Platné: 11.03.2019                                                                         Účinné: 01.04.2019


76/2019 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

Schválené: 04.03.2019                                                                      Platné: 11.03.2019                                                                         Účinné: 01.04.2019


77/2019

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.

Schválené: 27.02.2019                                                                     Platné: 13.03.2019                                                                         Účinné: 15.03.2019

Zdieľajte!

0

You May Also Like