Krivak & Co

Naše úspechy

PRÍPADY A SKÚSENOSTI

Máme za sebou stovky prípadov

 • právne poradenstvo a právne zastupovanie pred Úradom pre verejné obstarávanie vo verejných obstarávaniach na verejnú osobnú dopravu v hodnote viac ako 500 000 000 EUR  
 • právne poradenstvo vrátane spracovania zmluvnej dokumentácie vo verejnom obstarávaní na komunálne služby v hodnote 60 000 000 EUR 
 • právne zastupovanie v sporoch o určenie neplatnosti zmluvy v hodnote 80 000 000 EUR
 • právne zastupovanie v sporoch o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty za správny delikt vo výške viac ako 3 000 000 EUR 
 • právne poradenstvo v konaniach vedených Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o kontrole verejného obstarávania s rizikom uloženia korekcií v hodnote viac ako 5 000 000 EUR
Úverová a zabezpečovacia dokumentácia pre syndikované alebo klubové transakcie
 • syndikovaný úver aranžovaný HSBC Bank, plc. pobočka zahraničnej banky vo výške 150 000 000 EUR
 • syndikovaný úver aranžovaný Citibank Europe, plc. pobočka zahraničnej banky vo výške 85 000 000 EUR
 • syndikovaný úver aranžovaný Tatra banka, a.s. vo výške skoro 138 000 000 EUR
 • klubový úver aranžovaný Citibank Europe, plc. pobočka zahraničnej banky vo výške 59 500 000 EUR
 • klubový úver aranžovaný Tatra banka, a.s. vo výške 39 900 000 EUR
Úverová a zabezpečovacia dokumentácia pre bilaterálne transakcie
 • dokumentácia pre štruktúrované zabezpečené financovanie poskytované HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky vo výške 12 000 000 EUR spojené s transakciou postupovania pohľadávok
 • dokumentácia pre financovanie poskytované ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky vo výške 30 000 000 EUR so špecifickými črtami medzinárodného práva súkromného v súvislosti so záložným právom k hnuteľnému majetku
 • dokumentácia pre projektové financovanie poskytované Komerční bankou, a.s. pobočkou zahraničnej banky vo výške 26 000 000 EUR
 • dokumentácia pre amortizované financovanie vo výške skoro 117 750 000 EUR poskytované slovenskému klientovi zo strany International Investment Bank
Štandardná a vzorová dokumentácia pre banky a obchodníkov s cennými papiermi
 • vzorová úverová a zabezpečovacia dokumentácia pre ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
 • rámcová zmluva o poskytovaní investičných služieb, všeobecné obchodné podmienky a ďalšie štandardné dokumenty vychádzajúce zo smerníc MiFID pre X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizačná zložka
 • vzorová rámcová zmluva o subparticipácii úverového rizika pre Poštovú banku, a.s.
Licenčný proces a plnenie povinností finančných inštitúcií voči regulátorom
 • zakladanie passportovanej pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA v SR, ďalšie poradenstvo týkajúce sa regulovanej činnosti v SR (compliance, AML, kontrola a konanie pred Úradom na ochranu osobných údajov)
 • špecifická problematika platobných inštitúcií, spracovania hotovosti, bankomatov, elektronických peňazí a rôznych ďalších otázok z problematiky zákona o platobných službách (ATM Point, s.r.o., SPPS, a.s.)
 • prospekty českých výnosových certifikátov a ich passportovanie na Slovensko (J&T Banka, a.s.)
 • príprava a aktualizácia programu vlastnej činnosti povinnej osoby v zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (Anti-money Laundering programy)
 • konanie pred Národnou bankou Slovenska, Úradom na ochranu osobných údajov, Finančnou spravodajskou jednotkou
Ochrana finančného spotrebiteľa
 • reakcie na podnety finančných spotrebiteľov a nimi vyvolané konania združení na ochranu spotrebiteľa, prípadne konania pred regulátorom (Slovenská sporiteľňa, X-TradeBrokers, ING Bank N.V.)
Analýzy súvisiace s posúdením rizika
 • právne riziká súvisiace s financovaním zabezpečeným nehnuteľnosťami, ktoré sú predmetom šikanóznych súdnych sporov
 • riziká súvisiace s prevodom úverového rizika formou tichej subparticipácie
 • poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností, tvorba akcionárskych zmlúv a zmlúv o úprave práv spoločníkov
 • vysporiadanie nárokov spoločníkov, zánik účasti spoločníka v spoločnosti
 • transformácia spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť
 • dodávateľské alebo odberateľské zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o sprostredkovaní, mandátne zmluvy
 • privatizácia Slovenskej sporiteľne, najväčšej štátnej banky, a s tým súvisiace právne poradenstvo poskytované predstavenstvu vo všetkých etapách privatizácie
 • predaj obchodných podielov v slovenskej leteckej spoločnosti Air Slovakia, spol. s r.o. zahraničnému investorovi
 • kúpa akciovej spoločnosti SlovakianAirlines, a.s zahraničným investorom
 • odčlenenie časti podniku a predaj Skylink
 • príprava právnej DueDiligence pre kúpu DigiSport TV
 • zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v zhruba 35 sporoch súvisiacich s kauzou týkajúcou sa vlastníctva 34 % akcií Transpetrol, a.s.
 • zástupca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v spore o zaplatenie takmer 100 000 000 EUR súvisiacom s reguláciou ceny elektrickej energie  iniciovanom Slovenskými elektrárňami
 • zástupca Slovenskej sporiteľne, a.s. v spore o náhradu škody vo výške 10 000 000 EUR iniciovanom bývalým klientom banky v súvislosti s poskytnutím záväzného financovania
 • zástupca akcionárov energetickej spoločnosti KOMPALA, a.s. v komplexe sporov iniciovaných bývalými menšinovými akcionármi v celkovej hodnote sporov niekoľko miliónov eur
 • zástupca v spore o náhradu škody spôsobenej väčšou naftovou spoločnosťou v súvislosti so seizmologickým vibrovaním a s náročným preukazovaním príčinnej súvislosti
 • zástupca spoločnosti so sídlom v Hong Kongu v spore o náhradu škody 2 225 000 EUR spôsobenej slovenským leteckým prepravcom nedodržaním zmluvy
 • zástupca Exportno-importnej banky SR v incidenčnom spore o určenie pohľadávky vo výške 6 498 720,59 EUR
 • spory súvisiace so spotrebiteľskými právami, najmä neplatnosťou všeobecných obchodných podmienok poisťovní
 • zástupca Slovenskej republiky pri uplatnení pohľadávky vo výške 78 000 000 USD v rámci konkurzného konania a právne zastupovanie v súvisiacich konaniach prebiehajúcich na Obchodných súdoch v Rusku
 • zástupca Exportno-importnej banky SR pri uplatnení zabezpečenej pohľadávky vo výške 7 400 195 EUR v reštrukturalizácii
 • zástupca Exportno-importnej banky SR pri uplatnení zabezpečenej pohľadávky vo výške 7 706 941 EUR v reštrukturalizácii a v konkurze, zastupovanie vo výbore veriteľov
 • zástupca Erste Group Bank AG pri uplatnení nezabezpečenej pohľadávky vo výške 3 249 159 EUR v reštrukturalizácii a v konkurze, zastupovanie vo výbore veriteľov
 • príprava podkladov pre osobné bankroty fyzických osôb
 • poradenstvo pre veriteľov a dlžníkov v exekučných veciach a oddlžovaní
 • výkon funkcie oprávnenej osoby pre účely zápisu do registra partnerov verejného sektora pre veľké nadnárodné korporácie (Citibank Europe Plc., Citigroup Global Markets Limited, Sev.en EC, a.s., Emerson Process Management, TÜV NORD)
 • zástupca v konaniach iniciovaných Úradom na ochranu osobných údajov v súvislosti so zistením nedostatkov úradom pri kontrole na mieste u dohliadaných osôb
 • zástupca v konaniach pred Slovenskou obchodnou inšpekciou
 • zástupca v konaniach o povolenie stavby
 • prechod práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov, povinnosti zamestnávateľa podľa §29 Zákonníka práce, zmluvy o prevode úloh a činností
 • zastupovanie nadnárodnej korporácie v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • dohody o skončení pracovného pomeru so zamestnancami na vysokých manažérskych pozíciách
 • urovnania medzi zamestnancami a zamestnávateľmi súvisiace s údajnou neplatnosťou skončenia pracovného pomeru
 • ochrana duševného vlastníctva
 • uplatňovanie právnych prostriedkov ochrany proti nekalosúťažnému konaniu
 • licenčné zmluvy, zmluvy o vytvorení počítačových programov, zmluvy s výkonnými umelcami
 • zmluvy o vytvorení web stránok s použitím šablón WordPress
 • registrácia ochranných známok
 • prihlasovanie patentov, úžitkových sporov a dizajnov
 • správa výkonu majetkových práv
 • riešenie agendy zamestnaneckých diel
 • zmluvy o dielo pre výstavbu domu, zmluvy o dielo pre rekonštrukciu nehnuteľnosti, mandátne zmluvy na výkon činnosti stavebného dozoru
 • zmluvy o predaji, darovaní, zámeny bytov, domov a poľnohospodárskych pozemkov, rezervačné zmluvy
 • zmluvy o budúcich zmluvách (developerské projekty)
 • záložné zmluvy k nehnuteľnostiam, zmluvy o zriadení vecných bremien
 • zmluvy o nájme nehnuteľností a dohody o užívaní nehnuteľností
 • zastupovanie na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • zmluvy o zmene spoluvlastníckych podielov k spoločným častiam, zariadeniam bytového domu
 • uplatňovanie právnych nárokov z vád nadobudnutých nehnuteľností
 • ochrana práv spojených s vlastníctvom nehnuteľností
 • riešenie častých susedských sporov
 • vysporiadanie spoluvlastníctva nehnuteľností
 • riešenie vybraných problémov v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní
 • uplatňovanie reštitučných nárokov
 • revízia postupov prevádzkovateľa informačného systému v zmysle nového zákona o ochrane osobných údajov harmonizovaného s GDPR
 • vypracovanie alebo posúdenie správnosti znenia súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • sprostredkovateľské zmluvy (zmluvy so sprostredkovateľmi v súlade s novým zákonom a GDPR)
 • rozvodové konania od spísania návrhu na rozvod cez zastupovanie na súde až po majetkové vysporiadanie
 • zmluvy o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • poradenstvo pre rodičov pri úprave rodičovských práv a povinnosti voči maloletým, určenia, zvýšenia a zníženia výživného a úprave styku rodičov s maloletým vo forme vzájomných dohôd
 • zastupovanie na súde vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
 • poradenstvo v súvislosti s príspevkom na výživu rozvedeného/ej manžela/ky a príspevkom na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke a zastupovanie v súdnom konaní
 • zastupovanie na súde v konaniach o zapretie otcovstva, určenie materstva alebo otcovstva
 • zastupovanie v dedičskom konaní, spracovanie závetov a listín o vydedení