Krivak & Co

Janka Debrecéniová

PRÁVNA EXPERTKA PRE OBLASŤ ANTIDISKRIMINAČNÉHO PRÁVA A ĽUDSKÝCH PRÁV

V rokoch 2000 – 2023 som ťažiskovo pôsobila v ľudskoprávnej organizácii Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), kde som sa, okrem bežnej právnickej agendy spojenej s chodom mimovládnej organizácie, podieľala na realizácii advokačných, publikačných, vzdelávacích a výskumných projektov najmä v oblasti antidiskriminácie a rovného zaobchádzania, ľudských práv žien a rodovej rovnosti.
V rokoch 2014 – 2017 a 2020 – 2023 som zastávala aj pozíciu zástupkyne výkonnej riaditeľky ODZ.

V rokoch 2021 – 2023 som pôsobila ako externá súdna poradkyňa na Ústavnom súde SR a od roku 2023 pôsobím aj ako poradkyňa Kancelárie Najvyššieho súdu SR.

Od roku 2023 som podpredsedníčkou Správnej rady Trnavskej univerzity. V rokoch 2011 – 2017 som bola členkou Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V roku 2007 som bola členkou vládnej medzirezortnej komisie pre novelizáciu antidiskriminačného zákona. V kontexte nediskriminácie a rovného zaobchádzania som sa podieľala aj na novelizácii ďalších právnych predpisov – napríklad Zákonníka práce, zákona o rodičovskom príspevku, zákona o súdnych poplatkoch či Civilného sporového poriadku. V rokoch 2009 – 2023 som v mene ODZ v rámci strategickej litigácie v súdnych konaniach úspešne zastupovala viacero osôb, ktoré boli dotknuté diskrimináciou v zamestnaní. V oblasti rovného zaobchádzania som takisto viedla mnoho vzdelávacích podujatí pre súdy (vrátane Najvyššieho súdu SR a poradcov a poradkýň Ústavného súdu SR), inšpektoráty práce, centrá právnej pomoci, ministerstvá a iné orgány verejnej správy, ale aj pre mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie či firmy. V rokoch 2009 – 2016 som bola členkou Európskej siete právnych expertiek a expertov pre oblasť rodovej rovnosti a nediskriminácie, ktorá pre Európsku komisiu vypracúva správy o implementácii antidiskriminačných smerníc EÚ. V roku 2023 som bola štipendistkou programu Eisenhower Fellowships, v rámci ktorého som sa venovala spôsobom, akými môžu inštitúcie a organizácie realizovať politiky rovnosti a nediskriminácie na systémovej úrovni – smerom dovnútra i navonok.

V rámci témy reprodukčných práv som sa dlhodobo a systematicky zaoberala porušovaním ľudských práv žien a novorodencov pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti. Na domácej pôde som sa okrem mapovania týchto porušení zaoberala aj mapovaním fungovania mechanizmov nápravy, ktorá má po porušeniach nasledovať. V rokoch 2015 – 2019 som v uvedenej oblasti poskytla viaceré expertné konzultácie na medzinárodnej úrovni, a to komisárovi Rady Európy pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre násilie na ženách, jeho príčiny a dôsledky a Svetovej zdravotníckej organizácii. Tieto konzultácie vyústili do viacerých dokumentov, v ktorých uvedené subjekty na medzinárodnej úrovni komplexnejšie tematizovali poskytovanie pôrodnej starostlivosti z pohľadu porušovania ľudských práv.

Od januára 2024 pôsobím v advokátskej kancelárii Krivak & Co, kde sa špecializujem najmä na komplexné služby klientom a klientkam v oblasti rovného zaobchádzania. Tieto služby zahŕňajú napríklad tvorbu a revíziu zmlúv a interných predpisov z pohľadu ich súladu so zásadou rovnakého zaobchádzania; pomoc pri nastavovaní a implementácií interných politík v oblasti rovnosti a inklúzie vrátane politík na prevenciu obťažovania, sexuálneho obťažovania a šikany; pomoc zamestnávateľom pri napĺňaní požiadaviek na rovné odmeňovanie vrátane požiadaviek na rodovo neutrálnu klasifikáciu zamestnaní a požiadaviek na transparentnosť v odmeňovaní; zastupovanie v antidiskriminačných sporoch a iných konaniach s prvkami diskriminácie; interné prešetrovanie porušení zákazu diskriminácie vrátane obťažovania a sexuálneho obťažovania; vzdelávanie v oblasti rovnosti a nediskriminácie. Zároveň sa podieľam na poskytovaní služieb, ktoré súvisia s porušovaním práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj s porušovaním ľudských práv v iných oblastiach. Venujem sa tiež pracovnoprávnej agende.

Za svoje silné stránky považujem precíznosť a dôslednosť, strategické myslenie, hĺbkové interdisciplinárne znalosti o témach, ktorým sa venujem, výborné analytické a argumentačné zručnosti, presný úsudok a schopnosť predvídať.

ŠPECIALIZÁCIA

antidiskriminačné právo (vrátane rovnosti a transparentnosti v odmeňovaní), pracovné právo, zdravotnícke právo (vrátane reprodukčných práv), ľudské práva, medzinárodné mechanizmy na ochranu ľudských práv

MOJA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD. – vybraná publikačná činnosť

KONTAKT