Krivak & Co

Martina Palušková

PRÁVNIČKA S VÝSLEDKAMI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Vyštudovala som právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Prax právnika som začala na Generálnom riaditeľstve Železníc Slovenskej republiky, kde som počas deviatich rokov získala bohaté skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, práva informačných technológií, tvorby rôznych typov zmlúv, aj v sporovej agende. Spolupracovala som na príprave súťažných podkladov a bola som členkou komisií na vyhodnotenie ponúk eurofondových zákaziek na modernizáciu železničnej infraštruktúry, poskytovanie služieb stavebného dozoru, či dodávku informačno-komunikačných technológií. Tiež som úspešne viedla viaceré súdne spory vo veci určenia nezákonnosti rozhodnutí správnych orgánov.

Súčasťou advokátskej kancelárie Krivak & Co som od februára 2020. Špecializujem sa na verejné obstarávanie, spracovanie žalôb proti rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie vrátane rozhodnutí o uložení pokút, správne trestanie, tiež na tvorbu zmlúv. Počas svojej praxe v kancelárii som dosiahla výborné výsledky pre našich klientov v oblasti verejného obstarávania, aj v oblasti správneho trestania.

Za svoju výhodu ako právnika považujem dôslednosť, skvelé logické a analytické myslenie, nachádzanie kreatívnych riešení, výborné argumentačné schopnosti a schopnosť spracovať maximálne zrozumiteľný a presvedčivý text.

ŠPECIALIZÁCIA

Verejné obstarávanie, správne súdnictvo, správne trestanie, zmluvné právo

KONTAKT