Blog

S bratom sme zdedili po matke rodinný dom, pričom na dome bolo zriadené vecné bremeno – právo dožitia nášho otca. V dome zostal žiť brat a náš otec. Ja žijem so svojou rodinou v samostatnom rodinnom dome v inom meste. Od smrti matky ubehlo viac ako 10 rokov a minulý rok zomrel aj otec. Chcel som sa s bratom dohodnúť na určitom vyrovnaní, ale nechce o tom ani počuť a povedal mi, že dom nikdy nepredá, svoju polovicu môžem využívať, a keď sa mi to nepáči, môžem sa kľudne aj súdiť. V katastri je zapísaný rodinný dom na mňa aj brata na polovicu. Brat je momentálne nezamestnaný, úspory nemá, je takmer v dôchodkovom veku. Čo môžem robiť ak nechcem byť spoluvlastníkom? Musím skutočne ťahať brata po súdoch?

 

Medzi Vami a bratom existuje spoluvlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, ide o tzv. podielové spoluvlastníctvo, kedy každý z Vás vlastní 1/2 podiel na nehnuteľnosti. Pokiaľ sa neviete s bratom dohodnúť na vyporiadaní, jedinou možnosťou je podať žalobu na súd a žiadať o zrušenie spoluvlastníctva spolu s návrhom na vyporiadanie. Súd je viazaný návrhom na zrušenie podielového spoluvlastníctva, no nie je viazaný navrhovaným spôsobom vyporiadania, môže teda rozhodnúť o vyporiadaní iným spôsobom ako bolo navrhnuté.

 

Súd môže rozhodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o jeho následnom vyporiadaní nasledovne:

 

1. Rozdelenie veci.
2. Prikázanie veci jednému spoluvlastníkovi za primeranú náhradu.
3. Nariadenie predaja veci a rozdelenie výťažku.

 

 

Rozdelenie veci

 

Rozdelenie stavby musí byť v súlade so stavebnými predpismi. Prípustné nie je delenie podľa poschodí a ich častí (horizontálne delenie), ale len delenie vertikálne, pričom výsledkom rozdelenia musí byť niekoľko stavieb, ktoré budú spĺňať podmienku samostatnej veci. Pokiaľ by po dodatočných stavebných úpravách nemala vzniknúť ďalšia stavba ako samostatný predmet právnych vzťahov, pôvodná stavba nebude reálne deliteľná.

 

Výsledkom rozdelenia stavby nemusí byť vznik viacero rovnako hodnotných stavieb. Pokiaľ sa tak stane, bude vzniknutý nepomer v takýchto prípadoch predmetom následného peňažného vyrovnania.

 

Prikázanie veci

 

Pri prikázaní veci jednému spoluvlastníkovi je nutné prihliadať aj na to, aby sa vytvorili priaznivé podmienky na nerušené využitie veci, a aby nedochádzalo k vzniku nových sporných situácií. Preto pri prikázaní veci súd zohľadní aj správanie spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom, ktorý zo spoluvlastníkov vykonával investície do spoločnej veci, ktorý a ako zabezpečoval správu spoločnej veci, ktorý spoluvlastník má na ďalšom užívaní veci naliehavejší záujem, či ktorý spoluvlastník dokáže najlepšie zabezpečiť riadne ďalšie využitie spoločnej veci a pod.

 

Tomu spoluvlastníkovi, ktorému nebola vec prikázaná, patrí primeraná náhrada. Primeranú náhradu určuje súd, spravidla však vychádza zo znaleckého posudku o obvyklej cene veci, z informácií subjektov zaoberajúcich sa kúpou a predajom podobných vecí (napr. realitné kancelárie), či podkladov priamo od účastníkov konania. Súd môže upustiť od rozhodnutia o zaplatení primeranej náhrady, a to vtedy, ak inak oprávnený spoluvlastník vyhlási, že zaplatenie primeranej náhrady nežiada.

 

Nariadenie predaja

 

Pokiaľ ani jeden zo spoluvlastníkov vec nechce, prichádza do úvahy tretia možnosť, t. j. že súd nariadi predaj veci a rozdelenie výťažku z predaja podľa veľkosti podielov. Vlastníkom veci sa v dôsledku uvedeného stane tretia osoba.

 

Predaj a speňaženie sa vykonáva prostredníctvom exekútora na návrh niektorého zo spoluvlastníkov.

 

Dôvody hodné osobitného zreteľa

 

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. Tieto dôvody sú najmä silný citový vzťah spoluvlastníka k nehnuteľnosti, domov maloletých detí, vysoký vek spoluvlastníka, ktorý v nehnuteľnosti býva, neexistenciu inej možnosti bývania a naliehavosť potreby vyporiadať spoluvlastnícky vzťah.

 

Záver:

 

Situácia v tomto prípade pre Vás nie je ľahká. Odporúčame Vám v prvom rade pokúsiť sa o dohodu s bratom, či už rozdelením nehnuteľnosti, ak je to možné, prípadne odkúpením bratovho spoluvlastníckeho podielu (keďže brat nemá finančné prostriedky na odkúpenie Vášho podielu).

 

Pre oslovenie brata oficiálnym listom, prípadne na zorganizovanie stretnutia za účelom dohody Vám vieme poskytnúť naše služby a odbornú asistenciu.

 

Ak sa s bratom nedohodnete a rozhodnete sa podať žalobu na súd, záleží na Vašich preferenciách a finančných možnostiach o čo súd žiadať. Súd však nie je návrhom na vyporiadanie viazaný a môže rozhodnúť aj inak. Súd v konaní bude uprednostňovať rozdelenie nehnuteľnosti, a ak to nie je možné, môže prikázať nehnuteľnosť do vlastníctva jednému z Vás za primeranú náhradu. Predajom nehnuteľnosti by súd spoluvlastníctvo vyporiadal jedine v prípade, ak by ani jeden z Vás nemal o nehnuteľnosť záujem. To sa však javí ako nepravdepodobné. Nie je vôbec vylúčené ani to, že z dôvodov hodných osobitného zreteľa (vysoký vek brata, jeho citový vzťah k nehnuteľnosti, prípadne absencia naliehavosti vyporiadať spoluvlastnícky vzťah) súd Vaše spoluvlastníctvo napriek návrhu nezruší.

 

Pre dôkladnejšie vyhodnotenie Vašich možností v konkrétnom prípade a pre stanovenie stratégie a optimálneho postupu sa priamo obráťte na našu kanceláriu, ktorá Vám odborne poradí a v prípade potreby Vás zastúpi aj v konaní pred súdom.

 

Mgr. Martin Pečimon

 

Pozrieť viac
0

A nuestros clientes prestamos completos servicios jurídicos en caso de constitución, fusión, traslado de una empresa o trabajador autónomo en el comercio a Eslovaquia. Preparamos la documentación necesaria, registramos su instauración, transferencia, cambio o fusión de empresas o trabajadores autónomos en el comercio en todos los registros estatales, incluidos los registros que permiten a la empresa comerciar con el Estado.

Nuestro punto fuerte es el asesoramiento jurídico de las empresas que comercian con el Estado: participación en la contratación pública, preparación de ofertas para licitaciones públicas, apoyo y asesoramiento jurídico durante todo el proceso de contratación hasta su finalización.

Prestamos asesoramiento jurídico en la entrada de la empresa en el mercado eslovaco, teniendo en cuenta todas las especificidades legales, incluida la adaptación de tiendas en línea a las condiciones legales eslovacas; establecimiento de las condiciones comerciales generales de la empresa, creación de la página web de acuerdo con la legislación eslovaca, preparación y actualización de la documentación contractual con clientes, documentación contractual con proveedores y otras entidades.

Prestamos asistencia jurídica en el traslado de personas físicas al territorio de Eslovaquia, como revisiones y asesoramiento en el arrendamiento y compra de inmuebles, tramitación de permisos de residencia y representación de personas ante la policía de extranjería, autoridades y tribunales en la República Eslovaca. También prestamos asesoramiento jurídico en situaciones de la vida cotidiana, como conflictos entre vecinos, compraventa/arrendamiento de bienes inmuebles o divorcio y liquidación de bienes.

 

 1. Derecho mercantil:

– asesoramiento jurídico integral en la transmisión, constitución, modificación y fusión de empresas y trabajadores autónomos en el comercio;

– inscripción de la empresa en todos los registros necesarios, incluidos los registros que permiten comerciar con el Estado (Inscripción en el registro de socios del sector público –RPVS, Lista de operadores económicos – ZHS);

– representación de sociedades mercantiles ante bancos, compañías de seguros, autoridades, tribunales y otros organismos de la República Eslovaca;

– representación de empresas en litigios judiciales, arbitrajes y otras disputas contra autoridades estatales, socios comerciales, deudores, clientes, etc.;

– establecimiento, redacción y revisión de documentación contractual modelo e individual con clientes, socios comerciales y proveedores

– redacción y comentario de contratos de patrocinio, publicidad y licencia;

– cobro de deudas;

 

 1. Derecho del consumidor:

– elaboración de la documentación contractual de conformidad con la normativa en materia de consumo usuario, incluida la elaboración de las condiciones generales, el procedimiento de reclamación y la página web de la tienda en línea;

– representación del cliente en todos los litigios extrajudiciales y judiciales con consumidores;

 

 1. Derecho civil:

– redacción, revisión y comentario de cualquier contrato de la vida cotidiana de personas físicas – contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, contratos de regalo, contratos de trabajo, contratos de préstamo, contratos de seguro, etc.;

– asesoramiento en una amplia variedad de situaciones de la vida diaria; cooperación y oportunidades empresariales, compraventa de inmuebles, automóviles, divorcios y liquidaciones de bienes;

– representación de particulares ante bancos, compañías de seguros y en cualquier litigio ante los tribunales;

 

 1. Derecho administrativo:

– representación de empresas y particulares ante las autoridades en procedimientos administrativos, interposición de recursos administrativos;

– asesoramiento integral y representación de empresas en materia de contratación pública;

– asesoramiento integral y representación de empresas ante la Inspección Comercial Eslovaca, la Inspección de Trabajo y otras autoridades reguladoras, incluidos los procedimientos iniciados por consumidores y usuarios;

 

 1. Derecho laboral:

– redacción de modelos de documentación para empleados de una sociedad mercantil de conformidad con el Código Laboral: contratos de trabajo, normas laborales, reglamentos internos para los empleados de la empresa;

– asesoramiento en la contratación de nuevos empleados y en el despido de empleados;

– representación de la empresa ante la Inspección de Trabajo;

– representación de empresarios o empleados en negociaciones, así como ante los tribunales en caso de litigios;

 

Krivak & Co, law firm

Pozrieť viac
0

Tento týždeň odohral Slovan Bratislava zápas prvého predkola Ligy majstrov s luxemburským FC Swift Hesperange. Viac ako remíza však zarezonovalo uhryznutie hráča Nega Ekofa Jurajom Kuckom.

 

Aké sú vlastne v tomto prípade pravidlá a čo hrozí hráčovi, ktorý sa takto správa na ihrisku?

 

Prvým krokom je vyvodenie zodpovednosti v rámci samotného zápasu rozhodcom, ktorý v tomto prípade previnilcovi udelil červenú kartu. Následne, vzhľadom na skutočnosť, že Liga majstrov sa hrá pod záštitou UEFA, použije sa Disciplinárny poriadok UEFA, ktorý v článku 15 (Nevhodné správanie hráčov a funkcionárov) stanovuje nasledovné sankcie, ktoré môžu byť kombinované aj s peňažnou pokutou:

 

 1. pozastavenie činnosti na jeden zápas alebo konkrétne obdobie za hrubosť;
 2. pozastavenie činnosti na dva zápasy alebo konkrétne obdobie za závažnú hrubosť;
 3. pozastavenie činnosti na tri zápasy alebo konkrétne obdobie za napadnutie iného hráča alebo osoby prítomnej na zápase;
 4. pozastavenie činnosti na päť zápasov alebo konkrétne obdobie za závažné napadnutie;

 

Keď vychádzame z možností, ktoré má Disciplinárna komisia UEFA k dispozícii podľa Disciplinárneho poriadku UEFA, do úvahy prichádza tzv. stopka pre Juraja Kucku na dva až päť zápasov. Záleží len na členoch Disciplinárnej komisie, ako prísne uhryznutie posúdia.

 

Z minulosti je známy prípad Luisa Suáreza, ktorý bol sankcionovaný za uhryznutie protihráča vo Svetovom pohári FIFA pokutou vo výške 66.000 libier, pozastavením činnosti na 9 zápasov a zákazom vstupu na akýkoľvek štadión po dobu štyroch mesiacov. V uvedenom prípade však už išlo o tretí incident podobného druhu, o ktorom rozhodovala Disciplinárna komisia FIFA, takže podobného rozhodnutia sa fanúšikovia Slovana báť nemusia.

 

Čo hrozí hráčom, ktorí uhryznú protihráča v domácej súťaži?

V zápasoch pod záštitou Slovenského futbalového zväzu v porovnateľných prípadoch zasadá Disciplinárna komisia. Tá môže na základe Článku 49 Disciplinárneho poriadku SFZ hráčovi, ktorý sa dopustí telesného napadnutia uhryznutím, ktorým nedošlo ku zraneniu napadnutého, pozastaviť výkon športovej činnosti na 2 týždne až 6 mesiacov, prípadne udeliť pokutu alebo inú sankciu podľa Disciplinárneho poriadku SFZ. Ak by však po uhryznutí došlo k zraneniu protihráča, sankcia pozastavenia výkonu športovej činnosti sa môže vyšplhať až na 36 mesiacov.

 

Z vyššie uvedeného je jasné, že stopku alebo pokutu hráči nedostanú na ľubovoľné časové obdobie alebo v ľubovoľnej výške. Okrem konkrétnych pravidiel existuje aj zaužívaná rozhodovacia prax, a tak je možné sa voči rozhodnutiu, ktoré sa javí ako nespravodlivé brániť podaním odvolania. V takomto prípade hráčovi môže pomôcť rada právneho experta a odporúčame aj zastúpenie advokátom.

 

Mgr. Martin Pečimon

Pozrieť viac
0

Tak ako rastie význam športu v celospoločenských vzťahoch, rastie aj význam jeho právnej regulácie.

 

Právne vzťahy profesionálnych športovcov

V rámci výkonu športovej činnosti sú významnými najmä vzťahy medzi športovcom a jeho agentom, športovým klubom, zväzom, sponzorom, vzťahy vznikajúce v oblasti zodpovednosti za škodu alebo za úraz a právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s rozhodovacími procesmi športovej arbitráže.

 

Zodpovednostné vzťahy v športe majú osobitnú povahu. Potrebujú veľkú dávku prevencie, pretože športová činnosť je riziková. Okrem porušenia športových noriem dochádza aj k porušeniu právnych noriem a dôsledky môžu byť rozdielne.

 

Na športovcov sa vzťahujú vnútroštátne aj medzinárodné normy. Na medzinárodnej úrovni sa regulácia týka prevažne dopingu. Jednak všeobecné pravidlá regulujúce zákaz dopingu vo všeobecnosti a aj nastavenie prípustných limitov pre konkrétne látky. Na vnútroštátnej úrovni sa regulácia týka fungovania športových organizácií a ich vzťahov so športovcami.

 

Právny vzťah profesionálneho športovca so športovou organizáciou/klubom

Zákon o športe umožňuje profesionálnym športovcom venovať sa športovej činnosti dvomi spôsobmi:

 

 1. ako zamestnanec športovej organizácie/klubu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu;
 2. ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO resp. živnostník) buď individuálne alebo na základe inej zmluvy so športovou organizáciou/klubom.

 

Právne postavenie profesionálneho športovca a tomu prislúchajúce práva a povinnosti sú špecifické v oboch prípadoch, či už vykonáva športovú činnosť ako zamestnanec alebo ako SZČO.

 

Profesionálny športovec vykonávajúci športovú činnosť ako zamestnanec

Profesionálni športovci nie sú štandardnými zamestnancami. Postavenie zamestnanca vychádza najmä zo Zákonníka práce, avšak práva a povinnosti profesionálneho športovca sú uvedené najmä v Zákone o športe a len doplnkovo sa na jeho vzťahy so zamestnávateľom použijú ustanovenia Zákonníka práce.

 

Podobne ako v prípade štandardných zamestnancov, aj v prípade profesionálneho športovca – zamestnanca je možné počítať s väčšou mierou ochrany, napríklad:

 • ustanovenie pracovného času a potrebného času na odpočinok a regeneráciu;
 • výplata, splatnosť mzdy podľa Zákonníka práce a trestnoprávna zodpovednosť zamestnávateľa pri nevyplatení mzdy;
 • nárok na dovolenku v rozsahu 20 dní, za ktorú patrí športovcovi mzda;
 • zákaz výpovede pri práceneschopnosti a tehotenstve športovca;
 • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť bezpečnosť a ochranu športovca pri výkone športovej činnosti;
 • možnosť združovať sa v odborových organizáciách športovcov a vyjednať si tak lepšie kolektívne podmienky v práci;
 • zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, ktorá vznikne športovcovi pri výkone športovej činnosti;
 • možnosti kontroly inšpekciou práce.

 

Zákon o športe nastavuje vzťahy medzi profesionálnym športovcom a športovou organizáciou/klubom najmä ako pracovnoprávne. Dôvodom je povaha výkonu športovej činnosti ako závislej práce pre jednu športovú organizáciu/klub s jasným vzťahom nadriadenosti a podriadenosti.

 

Avšak, vzhľadom na prax a rôznorodosť vzťahov a dohôd medzi profesionálnymi športovcami a športovými organizáciami/klubmi Zákon o športe umožňuje aj vykonávanie športovej činnosti ako obchodnoprávneho vzťahu.

 

Profesionálny športovec vykonávajúci športovú činnosť ako SZČO

Napriek tomu, že obchodnoprávne vzťahy uzatvorené medzi podnikateľmi sú typické autonómiou vôle (zjednodušene – zmluvné strany sú viazané len tým, na čom sa dohodnú v zmluve), v prípade obchodnoprávneho vzťahu medzi profesionálnym športovcom a športovou organizáciou/klubom to nie je celkom tak. Zákon o športe totiž uvádza, ktoré typické pracovnoprávne ustanovenia platia aj v prípade, ak športovec vystupuje vo vzťahoch ako SZČO.

 

Medzi hlavné práva a povinnosti patria:

 • základné práva a povinnosti športovca – svedomitá príprava a aktívne zúčastňovanie sa na súťažiach, zákaz stávkovania, dodržiavanie pokynov trénerov a členov realizačného tímu, povinnosti ohľadom zdravotných prehliadok a ošetrení, zamedzenie vzniku úrazov atď. (§ 32 Zákona o športe);
 • základné práva a povinnosti športovej organizácie/klubu – zabezpečenie trénera s odbornou spôsobilosťou, zabezpečenie oddychu, regenerácie a podmienok na výkon športovej činnosti (§ 33 Zákona o športe);
 • špecifické práva a povinnosti športovca a športovej organizácie/klubu ešte pred uzavretím zmluvy;
 • práva povinnosti ohľadom skončenia zmluvného vzťahu (napr. výpoveď, výpovedná lehota, okamžité skončenie)

 

Samozrejme platí, že strany si v zmluve môžu dohodnúť ďalšie ľubovoľné práva a povinnosti, avšak vyššie uvádzame tie, ktoré strany zaväzujú aj bez osobitnej dohody v zmluve.

___

Oblasť športového práva, osobitne vzťahy profesionálnych a amatérskych športovcov boli donedávna legislatívne upravené len okrajovo, ak vôbec. V posledných rokoch však regulácia týchto vzťahov nadobúda jasnejšie kontúry, dynamicky sa mení a aj preto je vhodné (ak nie nevyhnutné) jej venovať pozornosť, a to aj s právnou pomocou profesionála.

 

Mgr. Martin Pečimon

 

Zdroje:

 1. zákon č. 440/215 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 2. Růžička, H.: Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022
 3. Gábriš, T.: Športové právo. 1. vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011
 4. Svák, J. a Pitek, L.: Šport, futbal a právo vo svetle rozhodnutí odvolacej komisie Slovenského futbalového zväzu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019
Pozrieť viac
0

Na základe Európskeho dohovoru o občianstve a zákone o štátnom občianstve je možné pre dieťa rodičov s odlišným štátnym občianstvom nadobudnúť obe občianstva svojich rodičov.

Existujú však dve výnimky z týchto pravidiel, a to medzinárodná zmluva s Ruskou federáciou a medzinárodná zmluva s Maďarskom.

I keď rozpor medzi týmito medzinárodnými zmluvami a slovenským zákonom o štátnom občianstve je zjavný, v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky majú medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, prednosť pred zákonmi.

https://lnkd.in/ejyz9ZHy (0:25)

Náš kolega Mgr. Martin Pečimon pre TV JOJ.

 

Pozrieť viac
0

Tím študentov a študentiek Právnickej fakulty TRUNI, s ktorou sme nadviazali spoluprácu, sa zúčastnil na JESSUP European friendly v Ženeve, kde zo štyroch zápasov (Viedeň (ktorá súťaž vyhrala), Cyprus, Island a Karlova Univerzita v Prahe) vyhrali tri, a jeden s Viedňou prehrali len s malým rozdielom.

 

Študenti tak celkovo skončili na 6. mieste z 19 tímov a čo je najdôležitejšie, zo Ženevy si okrem iného odniesli aj množstvo skúseností, ktoré budú môcť využiť na najbližšom JESSUPe vo Washingtone a stať sa tak najúspešnejším tímom Slovenska v histórii súťaže. Právnická fakulta TRUNI je dôkazom, že aj malá fakulta z malého mesta z malej krajiny, ale so šikovnými ľuďmi, vie porážať obrovské univerzity s neporovnateľnou finančnou a logistickou podporou.

 

My by sme touto cestou chceli zablahoželať študentom k ich veľkému úspechu a popriať veľa šťastia pri zdolávaní ďalších prekážok.

 

 

 

Pozrieť viac
0

S účinnosťou od 1. júna 2023 sa mení Zákonník práce. Menia sa najmä ustanovenia týkajúce sa príplatkov za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska a tiež príplatkov za prácu v neštandardnom pracovnom čase.

 

Hlavným cieľom zákonodarcu bolo najmä zmeniť určovanie výšky príplatkov ku mzde, ktoré boli v minulosti zákonom č. 294/2020 Z. z. stanovené ako pevné sumy, a tak nemali možnosť reflektovať na dynamický vývoj inflácie ako aj každoročný nárast výšky minimálnej mzdy. Takáto korekcia je nie len vítaná, ale v dnešných ťažkých časoch aj nevyhnutná na udržanie atraktívnosti príplatkov ku mzde.

 

Pracovná pohotovosť

Predchádzajúca právna úprava priznávala zamestnancovi nárok na náhradu najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. Po novom, má zamestnanec za každú hodinu nárok na náhradu najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu počas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. V roku 2023 výška hodinovej minimálnej mzdy predstavuje 4,023 eura a teda nárok na náhradu za pracovnú pohotovosť bude v sume 0,8046 eura za hodinu. Keďže minimálna mzda každým rokom rastie, zamestnanec tak bude mať každoročne nárok na vyššiu náhradu.

 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

Čo sa týka mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, zatiaľ čo predchádzajúca právna úprava priznávala zamestnancovi za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura popri dosiahnutej mzde, nová právna úprava priznáva zamestnancovi za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo pri výške minimálnej hodinovej mzdy pre rok 2023 predstavuje mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 2,0115 eur za hodinu. Rovnakou korekciou prešla aj úprava mzdového zvýhodnenia za prácu v nedeľu, v zmysle ktorej má zamestnanec nárok za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Tým sa zvýšil nárok za prácu v nedeľu z pôvodnej sumy 3,58 eura na novú 4,023 eura.

 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancom za každú hodinu nočnej práce pôvodná právna úprava priznávala mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 eura a zamestnancom vykonávajúcim rizikovú prácu, mzdové zvýhodnenie vo výške 1,79 eura. Od 1. júna 2023 majú zamestnanci nárok na zvýhodnenie najmenej v sume 40 % a 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo predstavuje pri minimálnej mzde na rok 2023 sumu 1,6092 eura za hodinu a pri rizikovej práci sumu 2,0115 eur za hodinu.

 

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Pri sťaženom výkone práce zákonodarca upravil mzdovú kompenzáciu z pôvodných 0,72 eura na najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo predstavuje 0,8046 eura za hodinu.

 

Novela sa dotkla aj ustanovení týkajúcich sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, kde zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu. Z pôvodných 3,58 eura sa tak suma za prácu vo sviatok zvýšila na 4,023 eur za hodinu.

Pozrieť viac
0

Bývam v podkrovnom byte, do ktorého zateká a na strope sa objavili plesne, o čom som informoval správcu. Ten však nekoná. Musím opravu strechy uhradiť sám alebo musím presvedčiť ostatných vlastníkov bytového domu, aby sa poskladali na opravu? A čo plesne? Môžem žiadať o príspevok na ich odstránenie a vymaľovanie bytu?

 

V prípade akejkoľvek havárie alebo nežiadúceho stavu týkajúceho sa Vášho bytu je primárne potrebné upovedomiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo vo Vami uvedenom prípade správcu (ak spoločenstvo uzatvorilo zmluvu o výkone správy so správcom). Ak sa jedná o novostavbu a zistíte vady, je možné sa v rámci záruky domáhať opravy tejto vady (v tomto prípade zatekajúcej strechy) priamo u zhotoviteľa stavby. Ak však už uplynula záručná doba, je na mieste sa obrátiť priamo na správcu. Je dôležité presne identifikovať závadu a jej následky, prípadne hroziace následky a žiadať správcu o jej odstránenie.

 

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov jednoznačne uvádza, aké povinnosti správca má. Podľa § 9 ods. 4, správca je povinný zabezpečiť odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.

 

Z uvedeného vyplýva, že stačí dostatočne preukázať, že Vám do bytu zateká v dôsledku poškodenia strechy. Strecha je totiž spoločnou časťou bytového domu. V ideálnom prípade, by sa mal sám správca zaujímať, čo zatekanie spôsobilo a zabezpečiť odborné posúdenie zatekania. Ak však správca nekoná, odporúčame si takéto odborné posúdenie objednať na vlastné náklady a celú situáciu v byte zdokumentovať aj fotografiami. Ak sa potvrdí, že zatekanie je spôsobené poškodením/vadou strechy, správca je povinný odstrániť túto vadu, a teda opraviť strechu. Rovnako sa domnievame, že správca je Vám povinný uhradiť náklady na odborné posúdenie.

 

Častým spôsobom, ako sa správca snaží zbaviť zodpovednosti v podobných situáciách je tvrdenie, že nemôže zabezpečiť opravu bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nedajte sa. Zákon v prípade poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok zaväzuje správcu, aby odstránil poškodenie aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V prípade vzniku plesní ide súčasne o ohrozenie zdravia ako aj o škodu na majetku.

 

Navyše, podľa § 8 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy. To znamená, že správca je povinný okrem opravy strechy aj odstrániť plesne a iné škody, ktoré vznikli ako následok zatekania, keďže zatekaniu mal správca zabrániť.

 

Odpoveď je teda nasledovná: V prípade zatekania strechy je správca povinný tento stav odstrániť. Ak odstránenie poškodenia nevykoná a v jeho dôsledku vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť, t. j. je povinný odstrániť aj plesne v byte a zabezpečiť vymaľovanie. V prípade, že by ste sa rozhodli odstrániť plesne na vlastné náklady, správca je povinný Vám účelne vynaložené náklady preplatiť.

 

Mgr. Martin Pečimon

Pozrieť viac
0

Navrhovaná novela Civilného mimosporového poriadku sa usiluje o zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím formou posilnenia procesných oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v najdôležitejších druhoch súdneho konania, ktoré sa dotýkajú základných ľudských práv.

Účasť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

V novom ustanovení § 13a sa navrhuje zaviesť okruh mimosporových konaní, do ktorého môže komisár vstúpiť. Ide o začaté konanie o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka.

Komisár bude môcť do konania vstúpiť aj po vydaní rozhodnutia súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Odvolanie podané komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím

Civilný sporový poriadok bude po novom obsahovať aj inštitút odvolania podaného komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím.

Komisár bude môcť podať odvolanie, ak vstúpil do začatého konania alebo bol do konania pribraný súdom.

Mimoriadne opravné prostriedky

Komisárovi bude v zmysle legislatívneho návrhu priznané oprávnenie podávať okrem odvolania aj dovolanie a žalobu na obnovu konania. Podmienkou pre uplatnenie týchto mimoriadnych opravných prostriedkov je vstup do začatého konania alebo pribranie komisára do začatého konania súdom.

Pozrieť viac
0