Deň: 15. februára 2019

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.01.2019 – 1. týždeň 1/2019 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove…

Pozrieť viac
0