Ako sa bude uskutočňovať výkon práv?

Ako sa bude uskutočňovať výkon práv?

Postup súdov, exekútorov, plynutie lehôt

V súvislosti s COVID-19 došlo k prijatiu legislatívy, ktorá upravuje plynutie lehôt a výkon justície – účasť na pojednávaniach, nariaďovanie pojednávaní, vykonávanie pojednávaní a pod.

 

Z dôvodovej správy k prijatej úprave vyplýva, že časť opatrení je koncipovaná ako opatrenia dočasného charakteru (do 30. apríla 2020), pričom predkladateľ nevylučuje ďalšie predĺženie tohto termínu.

 

Druhú časť opatrení možno aplikovať len v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitných zákonov.


Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, z 25. marca 2020 (tzv. lex korona), plynutie lehôt ustanovuje nasledovne:

 

  • Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva, a) v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú, b) ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

 

  • Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní.

 

  • V čase do 30. apríla 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného práva v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 sú neúčinné

 

  • Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti

 

Bližšie informácie nájdete tiež v dokumente Dôvodová správa k zákonu č. 62/2020 – tzv. „lex korona“.


 

Prijaté opatrenia sa dotkli aj výkonu niektorých rozhodnutí, konkrétne výkonu striedavej starostlivosti osobnej starostlivosti. Otázne bolo, ako výkon uskutočňovať, resp. či je možné výkon neuskutočniť.

 

  • Pracovná komisia Slovenskej advokátskej komory vypracovala svoje stanovisko zo 06.04.2020 k výkonu rozhodnutí určujúcich výkon striedavej osobnej starostlivosti. Bol to najlepší spôsob ako vyjasniť viacero zmätočných informácií, ktoré sa objavili v médiách ohľadom realizácie styku s maloletými v rámci tejto mimoriadnej situácie. Zdôrazňuje, že rešpektovanie súdnych rozhodnutí nie je voľbou, a preto kým nedôjde v súlade so zákonom a v jeho medziach k takému opatreniu, ktoré by vo všeobecnosti malo dopad na výkon súdnych rozhodnutí v tejto oblasti, sú ich rodičia povinní naďalej dodržiavať, samozrejme, ak neexistujú iné odôvodnené skutočnosti, pre ktoré sa styk či starostlivosť nemôže realizovať.

Zdieľajte!

0

You May Also Like