,,Pendleri“ – cezhraniční pracovníci a iné skupiny osôb prekračujúce hranice SR

,,Pendleri“ – cezhraniční pracovníci a iné skupiny osôb prekračujúce hranice SR

 

Vláda prijala opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje vstup štátnych občanov Slovenskej republiky zo zahraničia na územie Slovenskej republiky. Opatrenie ÚVZ č. OLP/3353/2020 z 29.04.2020 sa venuje podmienkam, ktoré musia uvedené skupiny osôb dodržať.

 

Tento článok má slúžiť na ľahšie zorientovanie sa v texte daného opatrenia, zvolili sme si preto vlastné štrukturovanie textu, no číslovanie zostáva rovnaké.

 

Nadobudnutím  účinnosti  tohto  opatrenia od 1. mája 2020 od 7.00 hod. do odvolania  sa  ruší  opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3172/2020 zo dňa 17.04.2020.


 

OPATRENIE PLATÍ PRE :

 

i)všetky osoby, ktoré od 1. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a nariaďuje sa im izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie  laboratórnej  diagnostiky ochorenia  COVID-19.  Po  zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní, čo platí aj pre osoby žijúce s touto osobou v domácnosti.

 

Všetkým  osobám, na  ktoré  sa  nevzťahuje  povinnosť podľa i) vymedzeným v opatrení, sa  za splnenia podmienky,  že  pri  vstupe  na  územie  Slovenskej  republiky  odovzdajú  výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negatívnosti testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní.

 

Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie,  sú  povinné  sa  bezodkladne  telefonicky  hlásiť  na  miestne  príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

 

ii) všetky osoby, ktoré od 1. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje sa, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto  skutočnosť telefonicky  alebo  elektronicky všeobecnému  lekárovi alebo pediatrovi, s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní  zdravotnej  starostlivosti.  Osoby,  ktoré  nemajú  na  území  Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu, sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa i) miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

 

iii) všetkých poskytovateľov  zdravotnej  starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, ktorým sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa i) a ii), vrátane osôb s nimi žijúcich v jednej domácnosti vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

 


 

 

 

OPATRENIE SA NEVZŤAHUJE NA NASLEDUJÚCE SKUPINY OSÔB SPLNENÍM NASLEDOVNÝCH PODMIENOK

 

Vyššie uvedené povinnosti v bode i) až iii) týkajúce sa nariadenej izolácie a absolvovania testov pri vstupe na územie SR, ktoré sú vymenované v tomto bode č. 4 Opatrenia,  sa netýkajú týchto skupín osôb.

 

Avšak týmto osobám sa nariaďuje,  aby  v prípade  akýchkoľvek  príznakov respiračného  ochorenia  bezodkladne  oznámili  túto  skutočnosť  telefonicky  svojmu všeobecnému lekárovi, ak nemajú prideleného lekára tak na linke tiesňového volania 112.

 

Opatrenie na tomto mieste tiež nariaďuje, aké ochranné prostriedky majú vodiči, zamestnanci pohrebných služieb, vodiči a posádky zdravotnej služby definované v bode 4. používať, a ako majú postupovať pri výkone svojej práce.

 

iv) Povinnosti uvedené v bode i) až iii) vyššie  sa nevzťahuje na nasledujúce skupiny osôb v zmysle bodu č. 5, 7 a 8 Opatrenia.

 

A)   Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt  v  Slovenskej  republike

B)   osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky za predpokladu, že splnia jednu z nasledujúcich podmienok spôsobu výkonu práce :

 • majú  uzatvorený  pracovnoprávny  vzťah alebo
 • obdobný pracovný vzťah alebo
 • majú miesto výkonu práce (napr. u SZČO) v prihraničných oblastiach na území susedného štátu.  Pričom musia spĺňať aj všetky nižšie vymenované podmienky:
 • vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30  km  od    otvoreného  hraničného  priechodu  na  územie  Slovenskej republiky  a 
 • sú držiteľmi  potvrdenia  od  zamestnávateľa  o  takomto  výkone  práce  alebo
 • potvrdenia  o takomto výkone práce.

 


C) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, okrem toho musia ešte spĺňať podmienky tak ako skupina osôb A) a B).

 

Podľa bodu 6. Opatrenia je možné v odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod bod 4. a 5 môže výnimku z i) až ii) udeliť  Úrad  verejného  zdravotníctva  Slovenskej  republiky  na  základe  odôvodnenej písomnej  žiadosti  člena  vlády  Slovenskej  republiky  v jeho  pôsobnosti.  Táto  osoba definovaná vo iv) je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negatívnosti testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín. Výnimku z povinnosti odovzdania takéhoto negatívneho testu môže udeliť Úrad  verejného zdravotníctva  Slovenskej  republiky  na  základe  odôvodnenej  písomnej  žiadosti  člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.

 


D) osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt  v  Slovenskej  republike  a zároveň musia spĺňať jednu z nasledujúcich podmienok spôsobu výkonu práce, teda majú uzatvorený

 • pracovnoprávny  vzťah alebo
 • obdobný pracovný vzťah alebo
 • miesto výkonu práce (napr. SZČO) ako
  • zdravotnícky pracovník alebo
  • opatrovateľ. Pričom súčasne musia byť splnené aj tieto podmienky:

– vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného   priechodu  v:

a) Juhomoravskom, Zlínskom,  Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji Českej republiky, alebo

b) v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko  alebo  Burgenland  Rakúskej  republiky  a zároveň – sú  držiteľmi  potvrdenia  od zamestnávateľa o takomto výkone práce.

 


E) osoby, vrátane jednej  sprevádzajúcej  osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný  pobyt  v  Slovenskej  republike  a navštevujú,  študujú  alebo  sa  uchádzajú o navštevovanie  alebo  štúdium  na :

 • materskej,
 • základnej,
 • strednej alebo
 • vysokej škole v:

a) Českej republike,

b) Poľskej republike,

c) Maďarsku alebo

d) Rakúskej republike, a

sú  držiteľmi  potvrdenia  o takejto  skutočnosti  (napr. potvrdenie  o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy.

 

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách nepresiahne dobu 24 hodín, sa týmto osobám a ich zákonným zástupcom nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade  akýchkoľvek  príznakov  respiračného  ochorenia  bezodkladne oznámili túto skutočnosť telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje  zdravotnú  starostlivosť tejto  osobe  v príslušnom  špecializačnom  odbore,  a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v opačnom prípade nech oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

 


F) osoby, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom:

a) vykonania  prijímacích  skúšok, 

b) záverečných  skúšok,

c) iných  skúšok  alebo

d) zápisu  do  škôl  na  území  Slovenskej  republiky  alebo 

e) vypratania osobných  vecí  z internátov  alebo

f) iných  ubytovacích  zariadení

– sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie  skúšky,  zápis  do  školy).  Táto  osoba  je  povinná  pri  vstupe  na  územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negatívnosti testu)RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 


G) osoby,  ktoré  vstupujú  na  územie  Slovenskej  republiky  z dôvodu  realizácie:

 • právoplatného  súdneho  rozhodnutia  vo  veci  vykonávania  striedavej  starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne
 • práva styku s maloletým dieťaťom je povinná :
 • preukázať sa  právoplatným  rozhodnutím  súdu  alebo
 • rodičovskou  dohodou  a zároveň 

informovať  Ministerstvo  práce,  sociálnych  vecí a rodiny  Slovenskej  republiky  (Centrum  pre  medzinárodnoprávnu  ochranu  detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky.


 

Nerešpektovanie  tohto  Opatrenia  je  priestupkom  na  úseku  verejného  zdravotníctva, za  ktorý  je možné uložiť pokutu vo výške do 1659 eur.  V blokovom  konaní, teda priamo na mieste zistenia,   môžu   orgány  Policajného  zboru  a  obecnej polície uložiť páchateľovi pokutu vo výške do 1000 eur.

Zdieľajte!

0

You May Also Like