Prečo je vyhlásený núdzový stav a čo to znamená?

Prečo je vyhlásený núdzový stav a čo to znamená?

Vyhlásenie núdzového stavu upravuje ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

 

V Čl. 5 ods. 1 daného zákona nájdeme ustanovenie, ktoré definuje, čo je to núdzový stav a podmienky jeho vyhlásenia.

 

,,Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.“

 

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Počas núdzového stavu môže dôjsť k obmedzeniu základných práv a slobôd. Zákon pri obmedzovaní neponecháva aplikačnú voľnosť. Určuje hranice, v rámci ktorých možno obmedzenie realizovať zákonne.

 

 

 

 

Zákon povoľuje: a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou, b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb, f) obmedziť doručovanie poštových zásielok, g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie, j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie, k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk, l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

 

Vláda SR vyhlásila núdzový stav dvoma uzneseniami.

 

Prvé, je uznesenie č. 114 zo dňa 15. marca 2020 a núdzový stav platí pre štátnych poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Núdzový stav bol od 19. marca 2020 vládou rozšírený aj na súkromný sektor poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti.

 

 

 

Ďalšie rozšírenie núdzového stavu prinieslo uznesenie č. 169 zo dňa 28. marca 2020. Odvtedy platí núdzový stav aj pre oblasť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v sociálnych službách.

 

Zamestnancom, na ktorých sa núdzový stav vzťahuje, bola uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu starostlivosti u poskytovateľov vymedzených v bode B uznesení vlády. Zároveň bol vydaný zákaz uplatňovania práva na štrajk osobám s uloženou pracovnou povinnosťou.

 

Núdzový stav poskytuje štátu tiež právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál, či zdravotnícku techniku, ktorej môže byť nedostatok, z jednej nemocnice do inej, kde je to viac potrebné. Zdravotnícky personál nemôže proti takémuto presunu namietať a do práce bude musieť nastúpiť vmieste, kde to určí štát.[1]


[1] NOVÁK, M. 2020. Čo znamená vyhlásenie núdzového stavu pre zdravotníkov? [online]. Dostupné na : https://www.medipravnik.sk/pravne-clanky/co-znamena-vyhlasenie-nudzoveho-stavu-pre-zdravotnikov-739/. Citované dňa : 27.04.2020.

Zdieľajte!

0

You May Also Like