Zmeny v legislatívnom procese v júli 2018

Zmeny v legislatívnom procese v júli 2018

Zverejnené 09. 07. 2018 – 28. týždeň

Schválená novela Autorského zákona

Prezident SR podpísal novelu zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Novelou sa zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich  s autorským právom, ktorou sa zlepšuje dostupnosť diel pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Výnimku môžu využívať osoby definované ako osoby s poruchou čítania ako aj organizácie alebo inštitúcie, ktoré napĺňajú ich potreby bez dosahovania majetkového prospechu a umožňuje im nakladať s dielami podliehajúci autorským právam bez predchádzajúceho  súhlasu nositeľa práv.

Účinné: 11.10.2018                                                                       Zverejnený stav: 09.07.2018                                                                       Stav:  Odoslané do Zbierky zákonov


 

Schválená novela Katastrálneho zákona

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise iných prác k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších právnych predpisov. Novela obsahuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu „Operačný program informatizácia spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností“. Účelom tohto projektu je vybudovanie centrálneho informačne systému, ktorý umožní poskytovanie elektronických služieb katastra pre verejnosť ako aj pre orgány štátnej správy a samosprávy.

Účinné: 01.10.2018                                                                       Zverejnený stav: 09.07.2018                                                                       Stav:  Odoslané do Zbierky zákonov


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like