Zmeny v legislatívnom procese v novembri 2018

Zmeny v legislatívnom procese v novembri 2018

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie predložil novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov. Cieľom je zvýšenie transparentnosti, skrátenie viacerých lehôt, úprava zrozumiteľnosti a zjednodušenie zákona. Jedná sa o obsiahlu novelu, prostredníctvom ktorej ÚVO navrhlo 111 legislatívnych opatrení, niektoré konkrétne uvádzame ďalej. Novelou sa upúšťa od dvojobálkového predkladania ponúk, nakoľko sa tento spôsob verejného obstarávania neosvedčil. Zavádza sa niekoľko výnimiek pre zákazky, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať. Zmeny nastávajú v prípade sankčného mechanizmu, kde pribudla možnosť uznať spáchaný delikt následkom čoho bude tzv. skrátenie konanie a uloženie zníženej sankcie. Úpravou prešiel aj systém elektronického trhoviska z ktorého sú po novom vyňaté stavebné práce.

Schválené: 27. 11. 2018                                                            Platné: Odoslané do redakcie                                            Účinné: 01. 01. 2019


 

Novela Občianskeho zákonníka, vrátená prezidentom

Novelou sa upravujú premlčané nároky zo spotrebiteľských zmlúv a ich zabezpečenia. Úprava je reakciou na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 11/2016-60, zo dňa 7. februára 2018, v ktorom Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že ustanovenie § 5b zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch nie je v súlade s čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

 

Prezident využil ústavné právo podľa článku 102 ods. 1 Ústavného zákona a parlamentom schválenú novelu zákona zo dňa 28. 10. 2018 vrátil Národnej rade SR na ďalšie prerokovanie. Predmetnú novelu vrátil s odôvodnením, že nie je v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov v znení neskorších právnych predpisov. Konkrétne s § 3, nakoľko text právnej úpravy obsahuje terminológiu odporujúcu tomuto ustanoveniu a to nejasnosť a nepresnosť pojmov. Presnejšie sa jedná o pojmy „nemožnosť vymáhania“ a „obnovenie vymáhateľnosti“.

Novela bola schválená v jej pôvodnom znení.

Schválené: 27. 11. 2018                                                           Platné: Odoslané do redakcie                                           Účinné: Dňom vyhlásenia


 

Novela Trestného poriadku

Skupina poslancov NR SR predložila novelu zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa posilňuje vlastná rozhodovacia činnosť orgánu činného v trestnom konaní a súdu voči anonymnému podaniu. Týmto sa zrušuje povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými faktami. V súčasnej úprave nie je možné v prípade potreby doplnenia takéhoto oznámenia postupovať v súlade so zákonom, t. j. oznamovateľ nemôže byť predvolaný na doplnenie alebo spresnenie trestného oznámenia, rovnako nemôžu byť vyžiadané potrebné písomne podklady. V prípade, že sa orgány činné v trestnom konaní alebo súdy rozhodnú takéto podanie vybaviť, uvádzajú sa jednotlivo možné postupy pre anonymne podania.

Schválené: 24.08.2018                                                           Stav: II. čítanie                                                                   Účinnosť: 01.01.2019


 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorou sa upravuje daň z pridanej hodnoty na vybrané ubytovacie služby. Cieľom je po pozitívnych skúsenostiach členských štátov EÚ podporiť ubytovacie služby na Slovensku spolu s podporou cestovného ruchu znížením dane s pridanej hodnoty pre ubytovacie služby na 10 %.

Schválené: 23. 10. 2018                                                           Platné: 20. 11. 2018                                                           Účinné: 01. 01. 2019


 

Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch

NR SR prijala novelu zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa upravuje oblasť využívania alternatívnych trestov. Novelou sa predovšetkým reaguje na poznatky z aplikačnej praxe, tak aby bol možný efektívny výkon a ukladanie alternatívnych sankcií, nakoľko probácia má na Slovensku zatiaľ len krátku históriu

Schválené: 24. 10. 2018                                                           Platné: 20. 11. 2018                                                           Účinné: 01. 01. 2019


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like