Zmeny v legislatívnom procese v júli

Zmeny v legislatívnom procese v júli

Návrh zákona z 13.7.2020

Text návrhu

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ): Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Z Dôvodovej správy:

Návrhom zákona sa má umožniť identifikácia potenciálnych nositeľov nákazy a kontrola dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia nákazy, a to formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie a kontrolu dodržiavania nariadených opatrení (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ďalej len „ÚVZ“ ). Poskytnuté dáta budú umožňovať identifikáciu užívateľov, ktorí sa pred svojím vstupom na územie Slovenskej republiky nachádzali v štáte, ktorý je z hľadiska výskytu ochorenia COVID-19 a epidemiologickej situácie charakterizovaný ako tzv. „červená krajina“ (nie bezpečný). Úprava má umožniť adresnejšie smerovanie opatrení a ich vynucovanie bez potreby plošného uzatvárania hraníc a zamedzenia cezhraničného pohybu osôb. Účelom návrhu zákona je predchádzať riziku ekonomických škôd a  negatívnemu vplyvu na uplatňovanie základných práv a slobôd.

ÚVZ sa úpravou zákona o elektronických komunikáciách bude radiť, najdlhšie do skončenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, medzi tzv. iné orgány štátu v kontexte upravovaného zákona, čím sa mu zabezpečí poskytovanie súčinnosti a potrebných informácií od podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné služby (ďalej len „Podniky“).

Podľa navrhovanej úpravy, údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, Podniky v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby a po prijatí zodpovedajúcich technických a  organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov,

  •  spracúvajú v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, prevenciu a  modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia,
  •  spracúvajú na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia ÚVZ v záujme ochrany života a zdravia,
  • spracúvajú výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu pohybu dotknutého užívateľa v záujme ochrany života a zdravia.

Podľa návrhu zákona sú Podniky povinné poskytovať na základe žiadosti ÚVZ, do 24 hodín, telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v  určenom čase na Slovensko, a zároveň v rámci všeobecnej súčinnosti spracúvať a poskytovať ÚVZ anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých osôb.

Podniky po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a  osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas môžu spracúvať lokalizačné údaje účastníkov, aj bez súhlasu dotknutého účastníka.

ÚVZ po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov môže údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní odo dňa ich poskytnutia niektorým z Podnikov; po uplynutí tejto lehoty údaje bezodkladne zničí. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podá najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o zákonnosti spracúvania údajov.

Dopĺňa sa nový priestupok, ktorého sa dopustí osoba, ktorá sa v čase krízovej situácie nepodrobí nariadenej izolácii alebo nariadenému karanténnemu opatreniu po vstupe na územie Slovenskej republiky z tzv. „červenej krajiny“. Zvyšuje sa aj sankcia. Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu až do výšky 5000 eur.

Schválené: 15. júla 2020                                              Právoplatnosť: dňom vyhlásenia                                                Účinnosť: dňom vyhlásenia


Zákon vetovaný prezidentkou SR 

Rozhodnutie prezidentky SR z 3. augusta 2020


 

 

 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like