Zmeny v legislatívnom procese v septembri

Zmeny v legislatívnom procese v septembri

Návrh zákona z 10.9.2020

Text zákona

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Dôvodová správa

Navrhuje sa ustanoviť, že v čase neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení, nepatrí zákonnému zástupcovi dieťaťa pandemické ošetrovné, ak ten, z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa, neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese.

V zmysle predloženého návrhu bude mať zákonný zástupca aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné v prípadoch, kedy počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy alebo ich časti (napr. konkrétne triedy) uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Schválené: 17. septembra 2020                                                          Stav: zverejnené v Z. z.                                                                      Účinnosť: 23. septembra 2020


 

Návrh zákona z 21.8.2020

Text návrhu (Bližšie vo „Vlastný materiál – neštruktúrovaný“ TU)

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

Dôvodová správa (Bližšie v „Dôvodová správa – všeobecná časť“ TU)

Novela zákona reaguje na viaceré skutočnosti vychádzajúce z aplikačnej praxe, upravuje a dopĺňa niektoré ustanovenia zákona, ktoré absentovali alebo vyvolávali nejednotný výklad. Novela tiež zmierňuje podmienky, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva SR zo zákona, ak štátny občan SR nadobudne cudzie štátne občianstvo.

Výnimky, kedy nedochádza ku strate štátneho občianstva SR

 Ak štátny občan SR nadobudne cudzie štátne občianstvo:

 • manžela za trvania manželstva,
 • narodením,
 • osvojením,
 • a ide o maloleté dieťa,
 • a má na území cudzieho štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudol, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej tri roky a predloží doklady preukazujúce tieto skutočnosti.

Umožňuje sa nadobudnúť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej republiky, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osobám so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.

Novou podmienkou na udelenie štátneho občianstva SR je, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.

Zavádza sa výnimka z požiadavky ovládania slovenského jazyka u žiadateľov, ktorí:

 • sú alebo boli štátnymi občanmi Českej republiky,
 • majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Dopĺňajú sa ďalšie dôvody na

A. zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR:

 • ak štátne občianstvo Slovenskej republiky nemožno zistiť na základe neúplných dokladov,
 • ak nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa (napr. doklad totožnosti má obsahovať aktuálnu podobu tváre žiadateľa),
 • potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nemožno vydať a použiť za účelom podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu. Účelom potvrdenia je preukazovanie štátneho občianstva Slovenskej republiky v súvislosti s konkrétnou udalosťou, ktorá nastala v minulosti (napr. úmrtie).

Dopĺňajú sa ďalšie dôvody na

B. nevzniknutie štátneho občianstva SR:

 • ak v predložených dokladoch k žiadosti a v dotazníku žiadateľa boli uvedené nepravdivé skutočnosti,
 • ak nejaké skutočnosti boli zamlčané,
 • ak sa vydanie listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky dosiahlo porušením zákona.

Navrhuje sa upraviť spôsob zastupovania žiadateľa, a to doplnením príslušného paragrafu o nové ustanovenia – zástupcom žiadateľa môže byť len fyzická osoba na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Uvádzajú sa tiež osobitné prípady, v ktorých je zastúpenie vylúčené.

Stav: Prebieha vyhodnotenie MPK                                                    Navrhovaná účinnosť: 1. februára 2021


 

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like