Zmeny v legislatívnom procese v októbri

Zmeny v legislatívnom procese v októbri

LP/2020/268 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Dôvodová správa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do pripomienkového konania návrh na zmenu a doplnenie zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky.

Návrh novely zákona bol vypracovaný v nadväznosti na súčasne predkladaný návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR, a predstavuje vykonávací zákon k navrhovaným ústavným zmenám.

Návrh novely zákona sa zameriava na

  • právnu úpravu regionálneho princípu volieb členov súdnej rady sudcami,
  • zavedenie nesudcovského prvku v prípade členov súdnej rady nominovaných výkonnou mocou (prezident, vláda) a zákonodarnou mocou,
  • odmeňovanie členov súdnej rady, ktorí nie sú sudcami,
  • úpravu podmienok voľby do medzinárodných súdnych inštitúcií,
  • verejné vypočutie kandidátov na členov súdnej rady volených parlamentom.

Navrhovaná novela rozširuje pôsobnosť súdnej rady o konanie vo veciach majetkových pomerov sudcov a o vykonávanie aktívneho dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti bez podstatnej ingerencie iného orgánu verejnej moci.

Navrhovanou úpravou sa má zriadiť Najvyšší správny súd SR a má dôjsť k jeho ukotveniu v sústave súdov.

V spojení s pripravovanými zmenami Ústavy SR týkajúcimi sa organizácie ústavného súdu má navrhovaná novela zmeniť spôsob konania pred ním a postavenie jeho sudcov. Ďalej má dôjsť k úprave výberu sudcov ústavného súdu, posudzovania bezúhonnosti sudcov, konania pred ústavným súdom a k úprave súvisiacej s presunom časti jeho právomocí na Najvyšší správny súd SR.

Navrhovanou novelou zákona sa má dosiahnuť úprava statusu sudcov. Navrhuje sa doplniť  Ústavu SR o vekový cenzus sudcov (zánik funkcie sudcu ústavného súdu, ktorý dosiahol vek 70 rokov), zrušiť súhlas ústavného súdu so vzatím sudcu všeobecného súdu a generálneho prokurátora do väzby, zrušiť rozhodovaciu imunitu sudcov, upraviť vyplatenie odchodného v prípade sudcov, ktorí sa  vzdajú funkcie sudcu, z dôvodu ich stíhania pre úmyselný trestný čin, preverovať majetkové pomery sudcov a sudcovskú spôsobilosť, a zrušiť odmeny (fakultatívne dávky) sudcov.

Nový inštitút odbornej justičnej stáže má nahradiť doterajší inštitút prípravy justičného čakateľa. Prijatím zmeny sa umožní každému, kto spĺňa zákonom ustanovené podmienky, absolvovať na súde odbornú prípravu, ktorej cieľom je príprava na výberové konanie na voľné miesto sudcu. S inštitútom prípravy justičného čakateľa sa do budúcna už nepočíta.

Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje od 1. januára 2021.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (de lega ferenda), ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.


 

Zdieľajte!

0

About Admin

    You May Also Like