Zmeny v legislatívnom procese v októbri

Zmeny v legislatívnom procese v októbri

268/2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dôvodová správa

Novela zákona reaguje na najväčšiu nejasnosť, ktorou je právna povaha opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Opatrenia ÚVZ SR zasahujú do základných práv a slobôd, pričom zákon žiadnym spôsobom neupravuje podmienky nadobudnutia platnosti a ani právnu formu týchto opatrení. Cieľom novely je preto upraviť právnu formu opatrení ÚVZ SR.

Schválená novela zákona upravuje právomoc ÚVZ SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva tak, že počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (tzn. krízovej situácie) pri ohrození verejného zdravia majú právomoc nariaďovať ďalšie opatrenia podľa príslušných ustanovení zákona, ktorými sa zakazujú, alebo nariaďujú ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. Zákon priznáva opatreniam povahu všeobecne záväzných právnych predpisov a označuje ich názvom vyhláška. Platnosť nadobúdajú dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky a účinnosť nadobúdajú dňom vyhlásenia, ak vo vyhláške nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.

ÚVZ SR alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môžu, ale iba počas krízovej situácie, nariaďovať konkrétne tieto opatrenia na:

 • podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb
  a zamestnávateľov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb na účel epidemiologického vyšetrovania, a to v uvedenom rozsahu a na základe písomnej žiadosti sú povinní ich poskytnúť úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva;
 • registrovanie osôb pri vstupe na územie Slovenskej republiky vyplnením elektronického formulára na webovom sídle, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, na účel kontroly dodržiavania izolácie alebo karantény a na účel epidemiologického vyšetrovania;
 • dodržiavanie určenej vzdialenosti medzi osobami;
 • ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Osobné údaje podľa prvých dvoch vyššie uvedených bodov môžu v zmysle tejto novely úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, zamestnávatelia a poskytovatelia služieb uchovávať po dobu 30 dní odo dňa, kedy im boli poskytnuté. Tieto údaje musia úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, zamestnávatelia a poskytovatelia služieb zničiť bezodkladne po uplynutí zákonom stanovenej doby na ich uchovávanie.

Novela zákona stanovuje, že právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené.

Novelou zákona sa vkladá do textu zákona nová Deviata časť, ktorá upravuje štátny zdravotný dozor  a epidemiologické vyšetrovanie, ako aj osoby oprávnené na epidemiologické vyšetrovanie. Tieto osoby budú oprávnené na ukladanie opatrení priamo na mieste výkonu epidemiologického vyšetrovania.

Návrhom novely zákona sa novelizuje aj zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. Zavádza sa výnimka zo zákazu mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim identifikáciu účastníka verejného športového podujatia. Výnimka je ohraničená spôsobom, ako je stanovená aktuálne účinným opatrením.

Novelizovaným zákonom sa mení aj zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Národné centrum poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri výkone ich pôsobnosti vrátane poskytovania informácií osobám v súvislosti s postupmi zavádzanými v záujme zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 a umožňuje týmto orgánom štátnej správy využívať informačné, komunikačné a sieťové technológie národného centra na účel plnenia ich úloh.

Schválené: 14. októbra 2020              Právoplatnosť: 14. októbra 2020            Účinnosť: 15. októbra 2020


LP/2020/268 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Dôvodová správa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do pripomienkového konania návrh na zmenu a doplnenie zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky.

Návrh novely zákona bol vypracovaný v nadväznosti na súčasne predkladaný návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR, a predstavuje vykonávací zákon k navrhovaným ústavným zmenám.

Návrh novely zákona sa zameriava na

 • právnu úpravu regionálneho princípu volieb členov súdnej rady sudcami,
 • zavedenie nesudcovského prvku v prípade členov súdnej rady nominovaných výkonnou mocou (prezident, vláda) a zákonodarnou mocou,
 • odmeňovanie členov súdnej rady, ktorí nie sú sudcami,
 • úpravu podmienok voľby do medzinárodných súdnych inštitúcií,
 • verejné vypočutie kandidátov na členov súdnej rady volených parlamentom.

Navrhovaná novela rozširuje pôsobnosť súdnej rady o konanie vo veciach majetkových pomerov sudcov a o vykonávanie aktívneho dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti bez podstatnej ingerencie iného orgánu verejnej moci.

Navrhovanou úpravou sa má zriadiť Najvyšší správny súd SR a má dôjsť k jeho ukotveniu v sústave súdov.

V spojení s pripravovanými zmenami Ústavy SR týkajúcimi sa organizácie ústavného súdu má navrhovaná novela zmeniť spôsob konania pred ním a postavenie jeho sudcov. Ďalej má dôjsť k úprave výberu sudcov ústavného súdu, posudzovania bezúhonnosti sudcov, konania pred ústavným súdom a k úprave súvisiacej s presunom časti jeho právomocí na Najvyšší správny súd SR.

Navrhovanou novelou zákona sa má dosiahnuť úprava statusu sudcov. Navrhuje sa doplniť  Ústavu SR o vekový cenzus sudcov (zánik funkcie sudcu ústavného súdu, ktorý dosiahol vek 70 rokov), zrušiť súhlas ústavného súdu so vzatím sudcu všeobecného súdu a generálneho prokurátora do väzby, zrušiť rozhodovaciu imunitu sudcov, upraviť vyplatenie odchodného v prípade sudcov, ktorí sa  vzdajú funkcie sudcu, z dôvodu ich stíhania pre úmyselný trestný čin, preverovať majetkové pomery sudcov a sudcovskú spôsobilosť, a zrušiť odmeny (fakultatívne dávky) sudcov.

Nový inštitút odbornej justičnej stáže má nahradiť doterajší inštitút prípravy justičného čakateľa. Prijatím zmeny sa umožní každému, kto spĺňa zákonom ustanovené podmienky, absolvovať na súde odbornú prípravu, ktorej cieľom je príprava na výberové konanie na voľné miesto sudcu. S inštitútom prípravy justičného čakateľa sa do budúcna už nepočíta.

Účinnosť navrhovanej právnej úpravy sa navrhuje od 1. januára 2021.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (de lega ferenda), ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.


LP/2020/437

Zákon z 22. októbra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čo sa touto novelou mení?

Obsahom navrhovaných zmien je zavedenie nových dvoch dôvodov pre odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Zároveň novela rozširuje rámec požiadaviek na bezúhonnosť komisára, mení podmienky preukazovania jeho bezúhonnosti a poskytuje možnosť vyjadrenia komisára k návrhom na jeho odvolanie.

V zmysle zmeny v § 19 odseku 4, môže Národná rada Slovenskej republiky odvolať na základe odôvodneného návrhu príslušného výboru národnej rady komisára nielen vtedy, ak komisár nevykonáva funkciu komisára viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ale aj vtedy, ak

 • porušuje tento zákon, iný zákon alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súvislosti s výkonom funkcie komisára,
 • koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára.

V § 19 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý garantuje možnosť vyjadrenia sa komisára na schôdzi, na ktorej má byť odvolaný z funkcie.

V § 15 odsek 3 sa rámec bezúhonnosti rozširuje o absenciu

 • nepodmienečného trestu odňatia slobody ak ide o obzvlášť závažný zločin,
 • trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
 • trestného činu znásilnenia, trestného činu sexuálneho násilia,
 • trestného činu sexuálneho zneužívania,
 • trestného činu súlože medzi príbuznými, trestného činu opustenia dieťaťa,
 • trestného činu zanedbania povinnej výživy,
 • trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby,
 • trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže,
 • trestných činov korupcie,
 • trestného činu výroby detskej pornografie,
 • trestného činu rozširovania detskej pornografie,
 • trestného činu prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestného činu ohrozovania mravnosti.

Bezúhonným kandidátom ďalej nie je ani ten, komu bolo odsúdenie za vymenované trestné činy zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takéto trestné činy odsúdený.

Prečo bola táto novela prijatá?

dôvodovej správy

Cieľom návrhu zákona je zavedenie nových dôvodov pre odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, pretože platná právna úprava neumožňuje jeho odvolanie napríklad v prípade porušovania zákonov alebo takého konania, ktoré vyvoláva dôvodné pochybnosti o celkovej spôsobilosti vykonávať verejnú funkciu.

uznesenia Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny

Novela súvisí tiež so zákonom č. 209/2019 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon bol novelizovaný takým spôsobom, že sa pri odsúdení za obzvlášť závažné zločiny a za vybrané trestné činy za bezúhonného nepovažuje ani ten pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Ide predovšetkým o trestné činy zvlášť nebezpečné z hľadiska osôb prichádzajúcich do kontaktu s deťmi a mladými ľuďmi. Obdobným spôsobom sa preukazovanie bezúhonnosti navrhuje stanoviť vo vzťahu ku komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Komisár pre deti sa podieľa na ochrane práv dieťaťa, prichádza do kontaktu s deťmi, má právo hovoriť s dieťaťom aj bez prítomnosti tretích osôb. Nie je preto primerané, aby podmienky preukazovania bezúhonnosti boli vo vzťahu ku komisárovi pre deti nastavené menej prísne ako vo vzťahu k učiteľom. Obdobne aj vo vzťahu ku komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím sa javí ako primerané nastaviť rovnaké podmienky preukazovania bezúhonnosti ako pri komisárovi pre deti.

Stav legislatívneho procesu: Návrh zákona postúpil do redakcie                      Účinnosť: 1. 1. 2021


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like