Jednoduchšie založenie eseročky a návrh novely Obchodného zákonníka

Jednoduchšie založenie eseročky a návrh novely Obchodného zákonníka

Založenie spoločnosti s ručením obmedzením cez formulár

Nový paragraf 110a prináša do Obchodného zákonníka zjednodušený spôsob založenia spoločnosti s ručením obmedzením prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy.

Na tento účel sa plánuje zaviesť tiež  interaktívny sprievodca cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy a následne zavedenie elektronickej služby obchodného registra na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru.

Aby bolo možné pri založení spoločnosti aplikovať tento zjednodušený postup, musia byť kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:

  • spoločnosť nemôže mať viac ako 5 spoločníkov,
  • je založená za účelom podnikania,
  • predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané voľné živnosti uvedené v novej prílohe 4a Zákona o živnostenskom podnikaní, ktorých nesmie byť viac ako 10,
  • obchodné meno spoločnosti musí obsahovať výhradne dodatok „s. r. o.“,
  • vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
  • správcom vkladu je konateľ a
  • spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Príslušným registrovým súdom na prvozápis takto založenej spoločnosti bude Okresný súd Žilina bez ohľadu na sídlo spoločnosti. Okresný súd Žilina bude príslušný tiež na konanie o uloženie listiny do zbierky listín.

Živnostenské oprávnenie

Spoločnosti s ručením obmedzením založenej zjednodušeným spôsobom vzniká živnostenské oprávnenie na jej predmet podnikania automaticky, a to odo dňa zápisu právnickej osoby do obchodného registra.

Podnik a organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby

Zjednodušene sa bude dať po novom zriadiť aj podnik a organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby. Podobne ako pri spoločnosti s ručením obmedzením budú aj pri podniku a organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby platiť špecifické pravidlá, ktoré sú však oproti eseročke voľnejšie:

  • podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby sa zriadi za účelom podnikania a
  • predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané voľné živnosti uvedené v novej prílohe 4a Zákona o živnostenskom podnikaní, ktorých nesmie byť viac ako 10.

Živnostenské oprávnenie vznikne podniku a organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby rovnako ako pri zjednodušene založenej spoločnosti s ručením obmedzením, odo dňa zápisu právnickej osoby do obchodného registra.

Príslušnosť registrového súdu na zriadenie podniku a organizačnej zložky je taktiež rovnaká, Okresný súd Žilina.

Výmena informácií prostredníctvom systému prepojenia registrov

Nadväzujúcou navrhovanou novelou Zákona o obchodnom registri sa zavedie možnosť výmeny informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov slovenských a zahraničných právnických osôb cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

Prepojenie bude fungovať medzi slovenskými registrovými súdmi a zahraničnými obchodnými registrami alebo inými evidenciami, v ktorých je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny.

Výmena informácií medzi zahraničnými registrami a registrovými súdmi bude fungovať aj pri zahraničnej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku je zapísaná v slovenskom obchodnom registri.

Návrhom zákona sa tiež zavádza povinnosť oznámenia zahraničnému obchodnému registru, do ktorého je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby, že došlo k uloženiu účtovnej závierky.

Zdieľajte!

0

You May Also Like