Zmeny v legislatívnom procese v júni

Zmeny v legislatívnom procese v júni

Návrh zákona zo 4.6.2020

Text návrhu

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vsúvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Z Dôvodovej správy:

V nadväznosti na zlepšenie situácie v oblasti dostupnosti osobných ochranných prostriedkov sa čiastočne uvoľňuje zákaz ich predaja. Zrušuje sa dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s možnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti formou elektronickej konzultácie a vzhľadom na nepredvídateľný vývoj pandemickej situácie na území Slovenskej republiky sa navrhuje, aby mohla byť zdravotná starostlivosť poskytovaná touto formou až do konca roka 2020. Na udržanie stability systému verejného zdravotného poistenia sa upravujú podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu zmenený.

 

Schválené: 9. júna 2020                                                                           Platnosť: Odoslané do redakcie                                                                      Účinnosť: 18.júna 2020


 

Návrh zákona zo 4.6.2020

Text návrhu

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Z Dôvodovej správy:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenie, ktorým umožnil, za splnenia prísnych hygienických a ochranných opatrení, otvorenie zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka, a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka.

Schválené: 9. júna 2020                                                                           Platnosť: Odoslané do redakcie                                                                     Účinnosť: 17. júna 2020


 

Návrh zákona zo 4.6.2020

156/2020

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Z Dôvodovej správy:

Z údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier vyplýva, že celkovo by prevádzkovatelia hazardných hier, z ktorých sa platia paušálne odvody (prevádzkujú technické zariadenia, pri ktorých sa platia odvody podľa počtu takýchto zariadení), mali za rok 2020 zaplatiť na odvodoch do štátneho rozpočtu takmer 100 mil. eur. K 30. aprílu 2020 mali povinnosť zaplatiť polovicu odvodu z tohto predpisu (cca 50 mil. eur). Vzhľadom na zatvorenie prevádzok skutočne uhradili len 25 mil. eur. Druhú polovicu z predpisu odvodu do štátneho rozpočtu musia zaplatiť do 31. augusta 2020. Technické zariadenia sa môžu prevádzkovať výlučne v kamenných prevádzkach, konkrétne len v herniach a v kasínach. Navrhuje sa odklad úhrady odvodov tak, že termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastala počas obdobia pandémie do účinnosti tohto zákona (tejto novely zákona č. 67/2020 Z. z.), sa posúvajú do konca septembra 2020. Termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti tohto zákona do 31. augusta 2020, sa posúvajú do konca decembra 2020. Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

 

Schválené: 9. júna 2020                                                                           Platnosť: 17.6.2020                                                                   Účinnosť: 17.6.2020


 

Návrh zákona zo 4.6.2020

 

Text návrhu

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Navrhovateľ : vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Z Dôvodovej správy:

K Čl. I

Do zákona sa vkladá nové ustanovenie § 13c – právny základ budúcej podpory formou dotácie pre podnikateľov, ktorí nemohli vykonávať svoju podnikateľskú činnosť (predávajú tovar alebo poskytujú služby aspoň sčasti aj konečným spotrebiteľom, museli prerušiť vyučovanie na školách a školských zariadeniach) v priestoroch, ktoré na tento účel užívajú na základe nájomnej zmluvy s prenajímateľom.

Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu, na vlastný účet, elektronicky prostredníctvom na to určeného formulára na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

K Čl. II (§ 17 ods. 11 zákona č. 62/2020 Z. z.)

Nosnou ideou dočasnej ochrany podnikateľov je udržanie prevádzky podniku. Tretie osoby môžu mať voči podnikateľovi právne povinnosti nepeňažnej povahy (niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať) – ktoré môžu súvisieť práve s udržaním prevádzky tohto podnikateľa, ktorých nesplnenie môže viesť k ich nútenému vymáhaniu, ako aj k nároku na náhradu škody. Nárok na náhradu škody, kedy došlo k ukončeniu podnikania, je často skutkovo ťažko preukázateľný a adekvátnu príčinu škody bude spravidla náročné preukazovať. Navrhuje sa preto, aby súd, deklaroval nárok podnikateľa pod dočasnou ochranou (t. j. aktívna procesná legitimácia svedčí podnikateľovi len počas trvania dočasnej ochrany) na primerané zadosťučinenie v peniazoch pre prípad porušenia uloženej (nepeňažnej) povinnosti vykonateľným rozhodnutím, a to až do výšky 10 % čistého obratu podnikateľa pod dočasnou ochranou – právna kategória by sa viac upínala ku konaniu toho, kto určitú povinnosť porušuje, ako k následku, ktorý tým spôsobuje a do dokazovania nevnáša nevyhnutnosť riešenia príčinnej súvislosti medzi porušením povinnosti a následkom. Primerané zadosťučinenie v peniazoch stojí ako samostatný nárok popri nároku na náhradu škody.

Schválené: 9. júna 2020                                                                            Platnosť: Odoslané do redakcie                                                                    Účinnosť: 17. júna 2020


 

Návrh zákona z 24.6.2020

 

Text návrhu

  • Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – nové znenie

(Predkladateľ : Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – podpredseda vlády a minister hospodárstva)

Z Dôvodovej správy:

Návrhom zákona sa vytvára najmä základný zákonný rámec slúžiaci na podporu podnikateľského prostredia, ktoré je najviac postihnuté opatreniami na zamedzenie šírenia choroby COVID-19. Zákon má prispieť k zmierneniu značných ekonomických škôd, ktorým bude Slovenská republika vystavená.

Návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Návrhom zákona sa upravujú zákony uvedené v Tabuľke. Ide o balík 114 opatrení z dielne rezortu hospodárstva, nazývaný aj „lex korona“, ktorý predstavuje zatiaľ najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia.

Zmenu bližšie konkretizuje Dôvodová správa.

Predložené: 24. júna 2020                                                                        Účinnosť: 21. júla 2020


 

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like