Čo prináša nová smernica EÚ o transparentnosti v odmeňovaní

Čo prináša nová smernica EÚ o transparentnosti v odmeňovaní

V máji 2023 bola na pôde EÚ prijatá nová smernica týkajúca sa rovného odmeňovania žien a mužov. Ide o Smernicu 2023/970, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania (ďalej len „smernica“). Hoci termín na transpozíciu smernice uplynie až 7. júna 2026, smernica zavádza množstvo nových pravidiel a povinností, ktorých napĺňanie bude vyžadovať dlhšiu prípravu.

 

ČO SMERNICA UPRAVUJE

 

Smernica ukladá členským štátom EÚ povinnosť prijať opatrenia s cieľom dosiahnuť, aby zamestnávatelia malištruktúry odmeňovania zabezpečujúce rovnakú odmenu ženám aj mužom za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Tieto štruktúry musia umožňovať posúdenie toho, či sú pracovníčky a pracovníciv porovnateľnej situácii, pokiaľ ide o hodnotu práce, a to na základe objektívnych a rodovo neutrálnych kritérií dohodnutých so zástupcami a zástupkyňami zamestnancov. Tieto kritériá sa nesmú priamo ani nepriamo zakladať na pohlavíZahŕňajú zručnosti, úsilie, zodpovednosť a pracovné podmienky a v prípade potreby aj akékoľvek ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pozíciu. Tieto kritériá sa musia uplatňovať objektívnym a rodovo neutrálnym spôsobom bez akejkoľvek priamej alebo nepriamej diskriminácie z dôvodu pohlavia. Pri ich uplatňovaní sa predovšetkým nesmú podhodnocovať relevantné mäkké zručnosti (ako napríklad príjemné vystupovanie, empatická komunikácia či trpezlivý prístup).

 

TRANSPARENTNOSŤ V ODMEŇOVANÍ – POVINNOSTI VŠETKÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV

 

Aj v situáciách, keď ženy a muži vykonávajú rovnakú prácu, resp. prácu rovnakej hodnoty, avšak ženy za ňu dostávajú nižšiu odmenu, je pre ženy ťažké efektívne sa domáhať nápravy, pretože sa o skutočnosti, že poberajú nižšiu mzdu ako ich mužskí kolegovia, často napríklad ani nedozvedia. Ak sa o rozdieloch v odmeňovaní dozvedia, väčšinou nemajú možnosť získať o ňom dôkazy.

 

Smernica vo vzťahu k všetkým zamestnávateľom zakotvuje požiadavku, aby svojim zamestnankyniam a zamestnancom sprístupňovali kritériá, ktoré sa používajú na určovanie odmien, úrovní odmien a platového postupu. Tieto kritériá musia byť objektívne a rodovo neutrálne.  Každá zamestnankyňa či zamestnanec bude mať ďalej právo požadovať a získavať informácie o svojej individuálnej úrovni odmeny a o priemerných úrovniach odmien – s rozčlenením podľa pohlavia – pre kategórie zamestnancov a zamestnankýň vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty ako ona či on. Smernica tiež zakotvuje viaceré práva uchádzačiek a uchádzačov o zamestnanie a im zodpovedajúce povinnosti zamestnávateľov vo fáze výberu a prijímania do zamestnania.

 

TRANSPARENTNOSŤ V ODMEŇOVANÍ – POVINNOSTI VYBRANÝCH KATEGÓRIÍ ZAMESTNÁVATEĽOV

 

Zamestnávatelia so 100 a viac zamestnancami a zamestnankyňami budú mať povinnosť v pravidelných intervaloch podávať správy týkajúce sa ich organizácie o:

  • rodovom rozdiele v odmeňovaní;
  • rodovom rozdiele v odmeňovaní, pokiaľ ide o doplnkové alebo pohyblivé zložky odmeny;
  • mediáne rodového rozdielu v odmeňovaní;
  • mediáne rodového rozdielu v odmeňovaní, pokiaľ ide o doplnkové alebo pohyblivé zložky odmeny;
  • podiele žien a mužov dostávajúcich doplnkové alebo pohyblivé zložky odmeny;
  • podiele žien a mužov v každom kvartilovom pásme odmeny;
  • rodovom rozdiele v odmeňovaní zamestnancov a zamestnankýň podľa ich kategórií s rozčlenením podľa riadnej základnej mzdy alebo platu a doplnkových alebo pohyblivých zložiek.

Začiatok napĺňania tejto povinnosti aj samotný interval sa budú líšiť v závislosti od veľkosti zamestnávateľa. Zamestnávatelia s 250 alebo viac zamestnancami a zamestnankyňami budú mať túto povinnosť počnúc najneskôr 7. júnom 2027 každoročne. Zamestnávatelia so 150 až 249 zamestnancami a zamestnankyňami budú mať túto povinnosť počnúc najneskôr 7. júnom 2027 každé tri roky. Zamestnávatelia so 100 až 149 zamestnancami a zamestnankyňami budú mať túto povinnosť počnúc najneskôr 7. júnom 2031, takisto každé tri roky.

 

Správy sa budú podávať ústrednému monitorovaciemu subjektu, ktorý na tento účel určí štát. Väčšina údajov z týchto správ sa bude zverejňovať.

 

Správnosť informácií poskytovaných v rámci podávania správ bude potvrdzovať manažment príslušného zamestnávateľa po konzultácii so zástupcami zamestnancov a zamestnankýň, ktorí budú mať zároveň prístup k metodikám, ktoré zamestnávateľ uplatňuje. Zamestnankyne a zamestnanci, ich zástupcovia, inšpektoráty práce, ako aj subjekt v oblasti rovnosti (na Slovensku Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) budú mať právo požiadať o dodatočné objasnenia a podrobnosti vrátane vysvetlení prípadných rodových rozdielov v odmeňovaní. Ak tieto rozdiely nebudú odôvodnené objektívnymi, rodovo neutrálnymi kritériami, zamestnávatelia budú mať povinnosť situáciu napraviť, a to v úzkej spolupráci so zástupcami zamestnancov a zamestnankýň, inšpektorátmi práce a/alebo Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Ak sa u zamestnávateľa, ktorý podlieha povinnosti podávať správy, preukáže v ktorejkoľvek kategórii zamestnancov a zamestnankýň rozdiel v priemernej úrovni odmeny žien a mužov vo výške najmenej 5 %, dotknutý zamestnávateľ  tento rozdiel neodôvodní na základe objektívnych, rodovo neutrálnych kritérií a nenapraví ho do šiestich mesiacov, bude povinný vykonať v spolupráci so zástupcami zamestnancov a zamestnankýň tzv. spoločné posúdenie odmeňovania.  Cieľom tohto spoločného posúdenia bude identifikovať a napraviť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, ktoré nie sú odôvodnené na základe objektívnych, rodovo neutrálnych kritérií, a predchádzať im v budúcnosti.

 

PROSTRIEDKY NÁPRAVY A VYNUCOVANIE DODRŽIAVANIA SMERNICE

 

Viaceré mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa bude možné domáhať práv vyplývajúcich zo smernice, už majú v slovenskom právnom poriadku pevný základ. Ide najmä o antidiskriminačný zákon, ktorý v spojení s Civilným sporovým poriadkom zakotvuje možnosť podávať tzv. antidiskriminačné žaloby. Žalobkyne a žalobcovia v antidiskriminačných sporoch majú postavenie tzv. slabšej strany. V rámci týchto sporov sa uplatňuje napríklad prenesené dôkazné bremeno – teda povinnosť žalovaného preukázať, že sa diskriminácie nedopustil, ak osoba, ktorá o sebe tvrdí, že bola diskriminovaná, v konaní pred súdom predloží dôkazy, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k diskriminácii došlo.

 

Smernica stanovuje, že ak si zamestnávateľ nesplní povinnosti súvisiace s transparentnosťou odmeňovania, v konaní o diskriminácii pred súdom, prípadne správnym orgánom bude dôkazné bremeno automaticky (s drobnými výnimkami) prenesené na zamestnávateľa.

 

Smernica zakotvuje právo každej zamestnankyne alebo zamestnanca, ktorí utrpia škodu v dôsledku porušení akýchkoľvek práv alebo povinností súvisiacich so zásadou rovnakej odmeny, na plnú náhradu alebo nápravu tejto škody. Táto náhrada alebo náprava musí predstavovať skutočnú a účinnú náhradu alebo nápravu za utrpenú stratu a škodu a musí byť uskutočnená spôsobom, ktorý je odrádzajúci a primeraný. Náhrada alebo náprava musí zahŕňať (i) úplné vymoženie nevyplatenej odmeny a súvisiacich prémií alebo vecných plnení, (ii) náhradu za stratené príležitosti, (iii) náhradu nemajetkovej ujmy a (iv) náhradu akejkoľvek škody spôsobenej inými relevantnými faktormi. Náhrada alebo náprava musí zahŕňať aj (v) úrok z omeškania. Náhrada nesmie byť vopred obmedzená stanovením hornej hranice.

 

V súvislosti so zásadou rovnakej odmeny zakladá smernica aj oprávnenie pre príslušné vnútroštátne orgány vydať zamestnávateľovi nielen príkaz na zastavenie porušovania, ale aj príkaz prijať opatrenia. Ak by zamestnávateľ takýto príkaz nesplnil, členské štáty sú povinné zabezpečiť jeho splnenie pokutami, ktoré bude možné ukladať aj opakovane.

 

Pre prípady porušovania práv a povinností týkajúcich sa zásady rovnakej odmeny musia členské štáty prijať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie a zároveň zabezpečiť ich účinné uplatňovanie v praxi. Tieto sankcie musia mať skutočne odrádzajúci účinok a musia zahŕňať pokuty. V prípade opakovaných porušení bude potrebné uplatňovať osobitné sankcie.

 

Autorka: Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD.

 

Klientom a klientkam vieme poskytnúť komplexný právny servis v oblasti zákazu diskriminácie a iných porušení zásady rovnakého zaobchádzania, a to bez ohľadu na to, či sú zamestnávateľmi, poskytovateľmi tovarov alebo služieb, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb či vzdelávania, alebo sú osobami, ktoré sa cítia byť diskriminované.

Viac o našich službách nájdete na: SLUŽBY

Zdieľajte!

0

You May Also Like