Nový výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa v Zákonníku práce

Nový výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa v Zákonníku práce

S plným nadobudnutím účinnosti novely Zákonníka práce prijatej zákonom č. 71/2021 sa zavádza od 1. januára 2022 ďalší dôvod pre výpoveď danú zamestnávateľom. Novozavedené písmeno f) v paragrafe 63 odsek 1 Zákonníka práce ustanovuje ako dôvod výpovede zo strany zamestnávateľa dovŕšenie 65 rokov veku zamestnanca a zároveň veku určeného na nárok na starobný dôchodok, pričom musí prísť ku kumulatívnemu splneniu týchto dvoch podmienok.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou na základe tohto novozavedeného dôvodu, patrí tiež nárok na odstupné a pri výpovedi sa tiež uplatňujú ustanovenia o výpovednej dobe.

Zamestnávateľ v tomto prípade nebude zaviazaný tzv. ponukovou povinnosťou, ktorá spočíva v povinnosti ponúknuť zamestnancovi inú pre neho vhodnú prácu v mieste dohodnutom ako miesto výkonu práce.

Pri takomto skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca sa tiež uplatňujú ustanovenia o odchodnom, ktoré zamestnancovi patrí po splnení podmienok v § 76a Zákonníka práce. Ide o podmienku vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, o ktorého poskytnutie musí zamestnanec požiadať pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

Zdieľajte!

0

You May Also Like