Zmeny v legislatívnom procese v máji

Zmeny v legislatívnom procese v máji

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Zákonom sa na základe požiadaviek smernice EÚ 2019/1 harmonizuje pojem podnik a podnikateľ (z ang. undertaking). Podnikateľom sa podľa zákona rozumie entita, ktorá vykonáva hospodársku činnosť, alebo ak ide o jej činnosť a konanie, ktoré súvisí alebo môže súvisieť so súťažou, bez ohľadu na jej právnu formu, existenciu právnej subjektivity, spôsob jej financovania, a bez ohľadu na to, či je jej činnosť zameraná na dosahovanie zisku.

Zákon tiež zavádza nové inštitúty v podobe právomoci protimonopolného úradu uložiť dočasné opatrenia podľa § 32 tohto zákona. V súvislosti s týmito opatreniami dochádza aj ku zmene a doplneniu Správneho súdneho poriadku, keďže členské štáty musia zabezpečiť prieskum rozhodnutí, ktorými sa ukladajú dočasné opatrenia v skrátených lehotách. Úrad v prípade zistenia porušenia zákona môže od podnikateľa vyžadovať ukončenie zneužívania dominantného postavenia alebo dohody obmedzujúcej súťaž.

Novinkou je zavedenie právneho inštitútu penále, ktoré vyžaduje transpozícia vyššie spomínanej smernice.

Zákon oproti súčasnému stavu ďalej upravuje prerušenie plynutia lehoty na uloženie pokuty, lehoty na uloženie penále, lehoty na vydanie rozhodnutia a nariadenie výkonu rozhodnutia počas konania pred súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

Štádium legislatívneho procesu: NZ postupuje do redakcie

Účinnosť: 1. júna 2021


Zákon o centrálnom registri účtov

Zákonom sa zriaďuje ministerstvom financií vedený centrálny register účtov, ktorý umožní oprávneným orgánom verejnej moci (napr. finančná spravodajská jednotka, orgány činné v trestnom konaní, súdy v trestnom konaní, spravodajské služby, orgán pre vyhľadávanie majetku a pod.), ktorých okruh vychádza z Informačnej smernice, včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok.

Z uvedeného registra sa budú poskytovať oprávneným orgánom údaje v elektronickej podobe na základe zadania jedinečného identifikátora používateľa patriaceho konkrétnej fyzickej osobe a označenia konania, v rámci ktorého sa majú poskytnúť údaje z centrálneho registra účtov.

Ide o informácie v rozsahu

  • identifikácie finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo bezpečnostnú schránku,
  • dátumu založenia účtu alebo začatia prenájmu bezpečnostnej schránky,
  • čísla účtu a čísla účtu IBAN,
  • identifikačných údajov klienta a konečného užívateľa výhod,
  • dátumu vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte a
  • dátumu zrušenia účtu alebo ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.

Štádium legislatívneho procesu:  Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Navrhovaná účinnosť: 1. augusta 2021


Novela zákona o verejnom obstarávaní

Cieľom novely je odstránenie národného goldplatingu a zosúladenie národnej úpravy s európskou v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj. Novelizácia približuje národnú právnu úpravu obstarávania služieb v oblasti výskumu a vývoja dotovanými subjektami so smernicou č. 2014/24/EÚ v platnom znení. Neaplikovanie zákona sa týka subjektov, ktoré obstarávajú výskumné a vývojové služby okrem tých, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi a tento ich využíva pri plnení vlastných úloh, pričom odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

Štádium legislatívneho procesu: NZ postupuje do redakcie

Účinnosť: pätnásty deň odo dňa vyhlásenia (6. mája 2021)


Zdieľajte!

0

You May Also Like