Novela Daňového poriadku

Novela Daňového poriadku

V zmysle dôvodovej správy je cieľom návrhu vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

Návrh novely pracuje s tzv. indexom daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je odmeniť daňové subjekty, ktoré zodpovedne pristupujú k svojim daňovým povinnostiam a zároveň motivovať menej spoľahlivých podnikateľov k zodpovednému prístupu.

Za účelom skvalitnenia procesu výberu daní prináša navrhovaná novela inštitút vylúčenia fyzickej osoby. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách.

S cieľom znižovania administratívnej záťaže sa v návrhu rušia tzv. kartičky, osvedčenia o registrácii.

Nosným opatrením návrhu zákona je však zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať finančnému riaditeľstvu čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH.

S touto oznamovacou povinnosťou súvisí aj návrh osobitného spôsobu úhrady dane, ktorý umožní odberateľovi zaplatiť dodávateľovi len základ dane a samotnú daň odviesť priamo na osobný účet dodávateľa.

Zdieľajte!

0

You May Also Like