Zmeny v legislatívnom procese v máji

Zmeny v legislatívnom procese v máji

Návrh zákona z 28.5.2020

Text návrhu

  • Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR))

Z Dôvodovej správy:

Cieľom je umožniť športovým organizáciám, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj korešpondenčným spôsobom alebo využitím elektronických prostriedkov (videokonferencia). Zverejniť svoju výročnú správu do registra účtovných závierok aj bez predchádzajúceho prerokovania najvyšším orgánom športovej organizácie a iné. Uvedené opatrenia sú koncipované ako opatrenia dočasného charakteru.

 

Potreba prechodnej právnej úpravy na obdobie rokov 2020 a 2021 v súvislosti s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020, ktorým sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 a č. OLP/3795/2020, ktorými sa zakazuje prevádzka telovýchovno-športových zariadení.

Schválené: 9.6.2020                        Platnosť: Odoslané do redakcie                 Účinnosť: Dňom vyhlásenia


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like