Novela Civilného mimosporového poriadku

Novela Civilného mimosporového poriadku

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona, ktorým sa novelizuje Civilný mimosporový poriadok, Zákon o rodine a Zákon o súdnych úradníkoch.

Nosnými bodmi novelizácie sú:

  • úprava spôsobu prideľovania vecí sudcom v poručenskej agende,
  • odstránenie výkladových nejasností a nejednotné postupy v aplikačnej praxi v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých,
  • ustanovenie obligatórnosti pojednávania v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých,
  • úprava, ktorou by sa výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, uskutočňoval v prítomnosti sudcu a
  • zamedzenie takých postupov súdu, pri ktorých sa vo vykonávacom konaní nekoná a vyčkáva sa na rozhodnutie v prebiehajúcom konaní o zmene exekučného titulu.

Úprava spôsobu prideľovania vecí sudcom v poručenskej agende.

Navrhuje sa upraviť spôsob prideľovania vecí v poručenskej agende s cieľom mať jedného poručenského sudcu na všetky konania, ktoré sa týkajú toho istého maloletého dieťaťa alebo jeho súrodencov. Výsledkom bude určenie jedného poručenského sudcu na dieťa až do dosiahnutia jeho plnoletosti, a to pre všetky typy poručenských konaní vrátane konania o výkon rozhodnutí vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Tento sudca bude poznať rodinu, celú vec môže posudzovať komplexne a konanie viesť efektívnejšie. Náhodný výber sudcu bude zachovaný pri prvom výbere, teda v momente, kedy sa práva a povinnosti maloletého dieťaťa stali prvýkrát predmetom úpravy zo strany súdu.

Odstránenie výkladových nejasností a nejednotné postupy v aplikačnej praxi v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

Z doterajších zistení vyplynulo, že miestne príslušné súdy v konaniach o výkon neodkladného opatrenia prenášajú v niektorých prípadoch príslušnosť na iný súd s argumentáciou sledovania záujmu maloletého. Na výkon neodkladného opatrenia bude po novom miestne príslušný ten súd, ktorý neodkladné opatrenie nariadil a ak neodkladné opatrenie nariadi odvolací súd, bude miestne príslušný súd prvej inštancie. Ustanovenia o zmene miestnej príslušnosti súdu pre záujem maloletého a pri situácii, keď nie je príslušný súd známy, prípadne príslušný súd nemôže včas zakročiť sa v týchto prípadoch nepoužijú.

Ustanovenie o obligatórnosti pojednávania v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

Navrhuje sa explicitne ustanoviť zásadu, že v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých súd na prejednanie veci obligatórne nariadi pojednávanie. Platná právna úprava, podľa ktorej pojednávanie netreba nariaďovať, môže podľa zákonodarcu nabádať sudcu k tzv. rozhodovaniu od stola. Uskutočnenie pojednávania pred nariadením výkonu rozhodnutia sa javí byť efektívny spôsob riešenia vzniknutej konfliktnej situácie.

Výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, sa bude uskutočňovať v prítomnosti sudcu.

Návrh ustanovuje,  aby sa výkon rozhodnutia, ktorým sa priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, uskutočňoval vždy v prítomnosti sudcu. Obligatórna prítomnosť sudcu pri odnímaní maloletého dieťaťa sa navrhuje pri takom výkone, kedy má pravidelne dochádzať k výkonu rozhodnutia o úprave styku dieťaťa s tým rodičom, resp. osobou, ktorý maloletého nemá vo svojej osobnej starostlivosti. Zákonodarca si od zmeny sľubuje pozitívny vplyv sudcu ako autority pri riešení konfliktných situácií.

Zamedzenie nekonania súdu pri vyčkávaní na rozhodnutie v prebiehajúcom konaní o zmene exekučného titulu.

Navrhuje sa zákonne zamedziť aplikácii takého postupu súdu, kedy vo vykonávacom konaní súd nekoná a vyčkáva na rozhodnutie v prebiehajúcom konaní o zmene exekučného  titulu. Výslovne sa ustanovuje, že ak bol exekučný titul zmenený, súd môže pokračovať vo výkone rozhodnutia podľa zmeneného exekučného titulu. Súd bude pokračovať v konaní o výkon rozhodnutia do času, kým exekučný titul nebude právoplatne zrušený alebo právoplatne zmenený. Ak dôjde k právoplatnej zmene exekučného titulu, súd bude pokračovať v konaní o výkon rozhodnutia, ak to bude možné s ohľadom na povahu zmeny a ak s tým oprávnený bude súhlasiť.

Zdieľajte!

0

You May Also Like