Novela Zákonníka práce

Novela Zákonníka práce

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, je najmä transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a č. 2019/1158 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Náležitosti pracovnej zmluvy a poskytovanie informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Podľa navrhovanej novely sa v pracovnej zmluve povinne dohodnú len jej všeobecné podstatné náležitosti, ktoré vymedzuje § 43 ods. 1, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla.

Pri ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania má zamestnávateľ voľbu, či ich poskytne vo forme písomnej informácie (a podľa navrhovaného § 38a prípadne vo forme elektronického dokumentu), alebo ich dohodne v pracovnej zmluve ako ďalšie pracovné podmienky. V takom prípade na ich zmenu bude potrebné zmeniť pracovnú zmluvu.

Informačná povinnosť zamestnávateľa o ostatných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

V zmysle navrhovaného nového § 47a bude zamestnávateľ deklarovať existenciu pracovných podmienok, ktoré sa u neho aplikujú na predmetný pracovnoprávny vzťah, písomnou informáciou, ak nie sú tieto podmienky obsiahnuté už v pracovnej zmluve. Ide predovšetkým o

  • spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce,
  • ustanovený týždenný pracovný čas,
  • výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia alebo
  • splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane výplatných termínov.

Ustanovenie bude zároveň určovať aj lehoty na podanie takýchto informácií.

Možnosť poskytovania informácií zamestnancovi v elektronickej podobe

V novom § 38a sa navrhuje ustanoviť, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona alebo iného pracovnoprávneho predpisu poskytuje v písomnej forme, v listinnej podobe.

Takáto informácia, ktorú zamestnávateľ poskytuje písomne, môže byť poskytovaná aj vo forme elektronického dokumentu, pričom musia byť splnené niektoré podmienky. Podmienkami sú možnosť prístupu k elektronickej podobe informácie, možnosť jej uloženia a vytlačenia a uchovania dokladu o jej odoslaní či prijatí zamestnávateľom.

10-dňová lehota na ukladanie zásielok v prípade doručovania písomností zamestnávateľa

Navrhuje sa ustanoviť minimálnu dĺžku úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom vzhľadom na rozdielnu prax uplatňovania tohto ustanovenia a rozdielne názory súdov na otázku možnosti jej skrátenia podľa poštových podmienok.

Zrážky zo mzdy v súvislosti so stravovaním zamestnancov

Podľa navrhovaného znenia nového odseku v § 131 bude možné zraziť zo mzdy nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie bez dohody so zamestnancom.

Nemožnosť zakazovať zamestnancovi výkon inej zárobkovej činnosti

Zamestnávateľ nebude môcť zamestnancovi zakázať výkon inej zárobkovej činnosti mimo zamestnávateľom určeného pracovného času. Zákaz sa však nevzťahuje na tzv. zákaz konkurencie podľa § 83 alebo podľa ďalších osobitných predpisov.

Právo zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania

V navrhovanom znení § 49b sa ustanovuje, že zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov a zároveň nie je už v skúšobnej dobe môže podať zamestnávateľovi žiadosť, že by chcel prejsť z určitej doby na pracovný pomer na neurčitý čas, alebo že by chcel prejsť z pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovných čas na ustanovený týždenný pracovný čas. Do dĺžky trvania pracovného pomeru na určitú dobu sa započítava aj dĺžka trvania predchádzajúceho pracovného pomeru, ak ide o opätovne dohodnutý pracovný pomer. Zamestnávateľ musí zamestnancovi dať písomnú odôvodnenú odpoveď.

Ustanovenia týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a vyššia ochrana otcov na rodičovskej dovolenke muža

Navrhuje sa premenovanie rodičovskej dovolenky muža podľa § 166 ods. 1 na otcovskú dovolenku. Počas čerpania tejto otcovskej dovolenky vznikne otcovi dieťaťa po novom aj nárok na materské v rozsahu dvoch týždňov (resp. 14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Prekážkou nároku nebude poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa. Poberanie materského otcom dieťaťa sa bude započítavať do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati, teda napr. do 28 týždňov v prípade starostlivosti o jedno dieťa.

V súvislosti so skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa priznáva otcovi na otcovskej dovolenke ochrana v podobe povinnosti písomnej formy výpovede zo strany zamestnávateľa, ktorá musí byť tiež náležite odôvodnená.

Ďalej sa pri ustanoveniach o skrátení alebo inej úprave pracovného času z dôvodu tehotenstva či starostlivosti o dieťa mladšie ako 15 rokov zavádza možnosť skoršieho návratu na pôvodný spôsob organizácie práce. Po novom bude musieť byť odmietnutie žiadosti o skrátenie, úpravu pracovného času, ale aj žiadosti o skorší návrat na pôvodný spôsob organizácie práce písomne odôvodnené.

Zdieľajte!

0

You May Also Like