Novela Trestného zákona

Novela Trestného zákona

  • Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(Predkladateľ : Ministerstvo spravodlivosti SR)

Z Dôvodovej správy:

Návrh zákona má zabezpečiť efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie  jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním. Dôraz na zamedzenie  účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných s cieľom mariť výkon majetkových trestov uložených v trestnom konaní. Zameranie na rozšírenie inštitútov slúžiacich na zaistenie majetku určeného na páchanie trestných činov alebo ktorý je výnosom z trestnej činnosti (zaistenie nehnuteľnosti, zaistenie obchodného podielu, zaistenie inej majetkovej hodnoty, zaistenie náhradnej hodnoty, zaistenie hnuteľnej veci).

Novelizáciou Trestného zákona sa zavádzajú nový trestný čin zneužitia práva (ohýbanie práva) a  nový trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (prikrmovanie). Zavádza sa tiež definícia výnosu na účely Trestného zákona a zavádza sa nový druh ochranného opatrenia zhabanie časti majetku.

Upravuje sa trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti (po úprave už pôjde o trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti) a trestný čin nepriamej korupcie.

V súvislosti s bojom proti daňovým podvodom sa navrhuje pridať trestný čin skrátenia dane a poistného podľa § 276 do zoznamu trestných činov, pri ktorých trestnosť zaniká účinnou ľútosťou podľa § 85 a  vypustením tohto trestného činu zo zoznamu trestných činov uvedených v § 86 ods. 1.

Návrhom zákona sa zriaďuje Úrad na správu majetku, ktorý bude zabezpečovať správu zaisteného majetku.

Návrh zákona a novelizácií je rozsiahly, o ďalších častiach návrhu budeme informovať priebežne.

Stav: Vyhodnotenie MPK                          Účinnosť: 1. január 2021


Ak Vás zaujíma téma prekrúcania (ohýbania) práva, prečítajte si článok od sudcu Krajského súdu v Bratislave JUDr. Petra Šramka.


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like