Zmeny v legislatívnom procese v decembri

Zmeny v legislatívnom procese v decembri

Zákon z 8. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmena zákona osobitne reaguje na aktuálne požiadavky Európskej Komisie, podľa ktorých je potrebné pristúpiť k urýchlenej realizácii legislatívnych opatrení v súvislosti s úpravou pobytových práv štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

V súvislosti s tým bolo nevyhnutné pripraviť novú právnu úpravu týkajúcu sa pobytu občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, ich práv a povinností na území Slovenskej republiky, dokladov o pobyte a ďalších skutočností, takým spôsobom, aby nedošlo k ich diskriminácii voči ich v súčasnosti garantovaným právam a povinnostiam.

Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu vyplýva pre členské štáty povinnosť rozhodnúť sa, či budú používať konštitutívny systém pobytu alebo deklaratórny systém pobytu. Slovenská republika sa rozhodla pre deklaratórny systém. To znamená, že občanom Spojeného kráľovstva a ich rodinným príslušníkom, ktorí si uplatnili právo na voľný pohyb pred 1. januárom 2021 a zaregistrovali si svoj pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície, vyplýva právo na pobyt priamo zo zákona bez potreby ďalšieho rozhodovania. Platnosť pobytového preukazu občana EÚ a pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ, ktorý bol vydaný do 31. decembra 2020 sa končí dňom uplynutia platnosti v ňom uvedeným, najneskôr 30. júna 2021. Jedinou povinnosťou je teda požiadať do 30. júna 2021 o vydanie nového dokladu o pobyte.

Občania Spojeného kráľovstva, ktorí si síce uplatnili právo voľného pohybu, ale nepožiadali o registráciu pobytu, budú mať možnosť urobiť tak kedykoľvek v budúcnosti,  budú však musieť preukázať, že sú oprávnenou osobou podľa Dohody. (Oprávnené zdržiavanie sa v hostiteľskom štáte v súlade s právom Únie nepretržite počas piatich rokov, resp. počas obdobia uvedeného v článku 17 smernice 2004/38/ES upravujúceho výnimky z päťročného pobytu). Rodinní príslušníci, ktorí sa budú chcieť k občanom Spojeného kráľovstva pripojiť od 1. januára 2021, budú musieť preukázať, že ich vzťah k občanovi Spojeného kráľovstva existoval už pred skončením prechodného obdobia s výnimkou detí, pri ktorých sa nebude skúmať časový aspekt existencie vzťahu k občanovi Spojeného kráľovstva.

Stav legislatívneho konania: NZ postupuje do redakcie                                                                                                               Účinnosť: 1. januára 2021


Zákon z 10. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení  policajtov a vojakov

Predmetom novely zákona o sociálnom poistení je zavedenie nového druhu nemocenskej dávky „tehotenské“. Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom podľa uváženia poistenkyne. S uvedeným zámerom súvisia aj zmeny v zákone o vysokých školách, v zákone o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Novelami týchto právnych predpisov sa ustanovuje tehotenské štipendium, ktoré má byť za podmienok uvedených v zákone vyplácané tehotnej poistenkyni, tehotnej študentke vysokej školy, resp. plnoletej tehotnej žiačke strednej školy, ako aj zavedenie tehotenskej dávky v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Tehotenská dávka

Nárok na tehotenské vznikne od prvého dňa 27. týždňa pred predpokladaným lekárom určeným dňom pôrodu a zanikne dňom ukončenia tehotenstva (dňom kedy došlo k potratu alebo k umelému prerušeniu tehotenstva, resp. najneskôr dňom pôrodu). Poistenkyňa má nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Nárok na tehotenské vzniká aj v období prerušenia nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.

Výška tehotenského je na úrovni 15 % denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenskej dávky (denný vymeriavací základ). Zároveň sa ustanovuje, aby výška tehotenského nebola nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, čo bude v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci predstavovať sumu 215,50 eura. Minimálna výška platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nárok na tehotenské vznikol z jedného poistenia alebo z viacerých poistení. Ak nárok na tehotenské vznikne poistenkyni, ktorá je z dôvodu tehotenstva alebo materstva preradená na inú, horšie platenú prácu, určí sa suma tehotenského z vymeriavacích základov zistených za obdobie pred preradením.

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa ustanovuje sa povinnosť potvrdzovať očakávaný deň pôrodu a skončenie tehotenstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

Nárok na tehotenskú dávku vznikne aj tehotným mamičkám, ktoré sú v čase nadobudnutia účinnosti novely vo vyššom štádiu tehotenstva, ako vyžaduje zákon, ale k tomuto dňu spĺňajú všetky podmienky na vznik nároku na tehotenské. Ich nárok na základe žiadosti o tehotenské Sociálna poisťovňa posúdi a určí výšku tehotenského nie k prvému dňu 27. týždňa pred lekárom určeným predpokladaným dňom pôrodu, ale ku dňu účinnosti časti tohto zákona, t. j. k 1. aprílu 2021.

Tehotenská dávka pre vojačky a policajtky

Podmienky vzniku a zániku nároku na dávku sú podobné ako pri poistenkyni nevykonávajúcej policajtské alebo vojenské zamestnanie. Policajtka a profesionálna vojačka, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky zabezpečená (podľa zákona o sociálnom zabezpečení  policajtov a vojakov) alebo nemocensky poistená podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 dní, alebo v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská dovolenka.

Policajtke a profesionálnej vojačke vzniká nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká dňom skončenia tehotenstva, rovnako ako o pri bežnej tehotenskej dávke. Výška tehotenského je stanovená pevne na 200 eur mesačne. Nárok na výplatu tehotenského vzniká od začiatku mesiaca, v ktorom začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom skončilo tehotenstvo.

Tehotenské sa poskytuje aj policajtke a profesionálnej vojačke, ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo počas tehotenstva, ak nárok na tehotenské vznikne najneskôr do ôsmich mesiacov po skončení služobného pomeru, a ak nemá nárok na tehotenské podľa časti Tehotenská dávka.

Tehotenské štipendium pre žiačky vysokých škôl

Tehotnej študentke sa rovnako ako pri tehotenskej dávke v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, pokiaľ nemá nárok na výplatu tehotenského. Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva. Výška tehotenského štipendia je stanovená na sumu 200 eur mesačne, vláda však môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského. Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty.

Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia

Nárok na tehotenské štipendium zaniká

 • vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
 • vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 • skončením tehotenstva alebo skončením štúdia.

Študentka oznámi vysokej škole tieto skutočnosti do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy nastali.

Študentka, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Tehotenské štipendium pre žiačky stredných škôl

Podmienky získania štipendia sa v zásade nelíšia od podmienok stanovených pre vysoké školy. O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje riaditeľ školy. Rozšírený je však okruh skutočností smerujúcich k zániku nároku na toto štipendium, ktorý je rozšírený o podmienečné vylúčenie zo školy. Žiačka oznámi strednej škole tieto skutočnosti do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy nastali. Je rovnako povinná vrátiť strednej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie, v ktorom bolo poskytnuté tehotenské štipendium a zároveň vyplatené tehotenské.

Štádium legislatívneho procesu: NZ postupuje do redakcie                                                            Účinnosť: 1. apríla 2021, resp. 31. decembra 2020


Zákon zo 17. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Hlavným cieľom zákona je transpozícia piatej európskej smernice proti praniu špinavých peňazí Európskeho parlamentu a Rady, AMLD5, účinnej od januára 2020, ktorá sleduje ochranu finančného systému a posilnenie mechanizmu zavedeného na predchádzanie legalizácii príjmu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v rámci Európskej únie. Zákon v intenciách tejto smernice reviduje existujúce pravidlá zamerané na predchádzanie legalizácii a financovaniu terorizmu a jeho cieľom je vo všeobecnosti zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi, monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej meny a sprecizovať postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov potrebných pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu.

S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú virtuálne meny, medzi povinné osoby sa zaraďujú subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi menami, pričom podmienkou poskytovania uvedených služieb bude získanie živnostenského oprávnenia. Okruh povinných osôb novela zákona v tejto súvislosti rozširuje v § 5 ods. 1 konkrétne o

 • poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a
 • služieb zmenárne virtuálnej meny.

Ani týmto však výpočet nových povinných subjektov nekončí. Na základe zavedenia nových platobných služieb, a to poskytovania platobnej iniciačnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona o platobných službách a služby informovania o platobnom účte podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona o platobných službách sa výslovne ustanovuje, že povinnou osobou je aj poskytovateľ uvedených služieb, a síce

 • platobná inštitúcia, poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte, agent platobných služieb a inštitúcia elektronických peňazí.

Ustanovením §5 ods. 1 písm. h) dochádza k transpozícii uvádzanej smernice AMLD5, podľa ktorej okrem audítorov, externých účtovníkov a daňových poradcov, boli medzi povinné osoby zaradené aj ostatné osoby, ktoré sa zaväzujú poskytovať priamo alebo prostredníctvom iných prepojených osôb materiálnu pomoc, pomoc alebo poradenstvo v daňových záležitostiach ako hlavnú podnikateľskú alebo odbornú činnosť. Ustanovenie konkrétne hovorí o

 • audítoroch, účtovníkoch, daňových poradcoch a iných osobách, ktoré poskytujú poradenské služby vo veciach daní podľa osobitných predpisov,

napr. podľa zákona o živnostenskom podnikaní alebo advokácii.

Zmeny v okruhu povinných osôb uzatvárajú písmená i) a m) ustanovenia, ktorými sa transponujú články smernice, v zmysle ktorých by mala byť povinnou osobou i

 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností, ak ide o prenájom nehnuteľností, len ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur a tiež
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať alebo sprostredkovať obchody s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať záložňu, čo ale neplatí, ak je hodnota obchodu menej ako 10 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ide o viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

Z dôvodov právnej istoty sa dopĺňajú v ustanovení § 9 ods. l) až o) definície virtuálnej meny, poskytovateľa služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľa služieb zmenárne virtuálnej meny.

V zmysle revidovaných odporúčaní Finančného akčného výboru skupiny G7 sa rozširuje v § 6 ods. 2 okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom, na základe čoho sa medzi politicky exponované osoby budú zaraďovať napr. predstavitelia územnej samosprávy, resp. funkcionári prokuratúry. Konkrétne ide o

 • člena riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,
 • generálneho prokurátora, námestníka generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, zástupcu špeciálneho prokurátora, krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora alebo námestníka okresného prokurátora,
 • osobu v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom, alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách a tiež
 • člena štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

Pre zjednodušenie procesu identifikácie politicky exponovaných osôb sa tiež v súlade s uvedenou smernicou zavádza povinnosť vytvoriť a viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý je už verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky (https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj_biro/zoznamy/ZoznamVVF.pdf).

Novelizáciou Zákona o registri právnických osôb sa spresňuje prístup do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (tzv. register konečných užívateľov výhod), pričom údaje o konečnom užívateľovi výhod budú verejne prístupné v rozsahu mena a priezviska, dátumu narodenia, štátnej príslušnosti, adresy pobytu a údajov, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod. Takisto sa ustanovuje povinnosť povinných osôb a príslušných orgánov ohlasovať zdrojovým registrom všetky nezrovnalosti, ktoré zistia medzi informáciami o vlastníckych právach dostupných v tomto registri a informáciami o vlastníckych právach, ktoré budú mať k dispozícii.

Precizuje sa spôsob a postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi v rámci medzinárodnej spolupráce, upravuje sa situácia, kedy má povinná osoba pobočku na území tretieho štátu, ktorého právne predpisy nedovoľujú vykonávanie rovnocenných opatrení v súlade so smernicou proti praniu špinavých peňazí, explicitne sa zavádza povinnosť poskytovať výsledky národného hodnotenia rizík Európskej komisii, európskym orgánom dohľadu, resp. ostatným členským štátom a povinným osobám.

S cieľom obsahovo a systematicky previazať zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a Notársky poriadok sa ustanovuje prelomenie mlčanlivosti notárov na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu aj v Notárskom poriadku.

Platné: 17.9.2020                                                                                                                                                  Účinné: 1.11.2020


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like