Zmeny v legislatívnom procese v apríli

Zmeny v legislatívnom procese v apríli

Novela Trestného poriadku

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá na rokovanie návrh zákona, ktorým sa menia podmienky a lehoty trvania väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku (tzv. kolúzna väzba) a výslovne sa v zákone ustanovuje vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe.

Kľúčovú zmenu predstavuje zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby. Súčasne sa ustanovujú aj výnimky z tohoto pravidla napr. v prípadoch, ak bolo zistené, že obvinený osobne alebo prostredníctvom iných osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov, alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie obvineného, alebo ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou, alebo teroristickou skupinou, či ďalšie výnimky.

Ďalšou zmenou je zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby. Explicitne sa stanovujú náležitosti návrhu na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenia rozhodnutia súdu o väzbe. V prípade kolúznej väzby musí návrh na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenie rozhodnutia súdu o väzbe obsahovať aj uvedenie konkrétnych skutočností, ktoré zakladajú dôvodnú obavu z kolúzneho správania obvineného, alebo z ktorých je zrejmé, že tak obvinený už konal.

Štádium legislatívneho procesu: Medzirezortné pripomienkovanie

Navrhovaná účinnosť: 1. augusta 2021


Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Navrhovaná právna úprava zavádza povinnosť súdu prihliadať na  postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu, ak si veriteľ uplatňuje nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy. Prináša tiež povinnosť súdu posudzovať miernejšie vecné odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom pri zvažovaní možnosti odmietnuť odpor.

Rovnako sa má novelou zaistiť posúdenie a právny názor sudcu vo veciach, v ktorých sa predpokladá posúdenie spotrebiteľskej zmluvy, resp. dokumentov súvisiacich s takouto zmluvou s ohľadom na možnú existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré ešte neboli posudzované v už právoplatne skončenom konaní.

dôvodovej správy:

Platná a účinná právna úprava v zákone o upomínacom konaní Civilnom sporovom poriadku obsahuje povinnosť vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu. Ak žalovaný uplatnený nárok spochybňuje, musí sa podľa súčasnej právnej úpravy brániť podaním odporu s vecným odôvodnením. Vecné odôvodnenie odporu spočíva predovšetkým v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, v pripojení listín, na ktoré sa odvoláva a  označení dôkazov, ktorými sa majú preukázať tvrdenia žalovaného. Pokiaľ odpor nie je vecne odôvodnený, súd v súvislosti s absenciou vecného odôvodnenia nevyzýva žalovaného na doplnenie, resp. opravu odporu. Požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže spôsobovať pre spotrebiteľov ťažkosti (napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc).

Štádium legislatívneho procesu: NZ postupuje do redakcie

Účinnosť: 1. júl 2021

Štádium legislatívneho procesu: NZ postupuje do redakcie

Účinnosť: 1. júl 2021


Zdieľajte!

0

You May Also Like