Zákon o významných investíciách

Zákon o významných investíciách

Nový zákon o významných investíciách, ktorým sa nahrádza zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov a zároveň reaguje na aplikačnú prax ministerstva hospodárstva získanú počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.

 

Zákonom sa ponechávajú niektoré praxou overené postupy a inštitúty, ako napr. schvaľovanie významnej investície vládou či samotné vymedzenie významnej investície, ktorá však môže byť realizovaná nielen v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja ako za účinnosti pôvodného zákona, no po novom bude významnou investíciou aj taká, ktorá je určená na realizáciu investícií v oblasti verejných služieb.

 

Medzi ďalšie nové prvky patrí aj pojem strategické územie, ktoré je územím určeným na realizáciu investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja, dôležitých investícií na ochranu životného prostredia či realizáciu investícií v oblasti verejných služieb.

 

Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa znižujú niektoré podmienky, ako napríklad minimálna výmera strategického územia, minimálna výška investície alebo minimálny počet novovytvorených pracovných miest, čím zákon reaguje na trendy v oblasti inteligentného priemyslu a zvyšovania produktivity.

 

V zmysle dôvodovej správy je však hlavným cieľom zákona nanovo upraviť podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení o významných investíciách, ktoré nový zákon presne definuje a súčasne určuje aj sankcie v prípade správnych deliktov.

 

Osobitným cieľom návrhu zákona je jasným stanovením podmienok podporiť výstavbu strategických parkov, ktoré budú pripravené na príchod nových investícií, predovšetkým do menej rozvinutých regiónov.

 

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like