Novela zákona o medzinárodnom práve súkromnom

Novela zákona o medzinárodnom práve súkromnom

Novela zákona je reakciou na novú európsku úpravu a problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe. Zároveň tiež modernizuje niektoré ustanovenia zákona č. 97/1963 Zb., ktoré sú v súčasnosti už zastarané.

Zákon tak bude reflektovať s cieľom predísť v budúcnosti možným interpretačným problémom novú právnu úpravu Európskej únie obsiahnutú v

  • nariadení Rady (EÚ) 2019/1111 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí,
  • nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch a tiež
  • nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.

Rozšírenie právomoci slovenských súdov

V prípadoch, kedy uznanie cudzieho rozhodnutia bolo v Slovenskej republike zamietnuté a v cudzine nemožno uskutočniť nové konanie pre prekážku právoplatne rozhodnutej veci, súdy si budú môcť založiť vlastnú právomoc, ak má vec úzku väzbu na Slovenskú republiku.

Ďalej má slovenský súd po novom možnosť konať, ak si to vyžaduje záujem maloletého, aj keď maloletý nemá obvyklý pobyt v SR. Ustanovenie sa uplatní najmä v prípade, ak ide o slovenského občana v krajine, s ktorou SR nie je viazaná žiadnou zmluvou a je to potrebné na ochranu práv a záujmov maloletého.

Prevzatie právomoci slovenským súdom

Navrhovanou úpravou sa zjednocuje postup s nariadením Rady (EÚ) 2019/1111, podľa ktorého sa prevzatie právomoci slovenským súdom vo veciach starostlivosti o maloletého umožňuje buď na žiadosť iného súdu alebo na návrh účastníka konania v prípade, že cudzí súd konanie preruší a vyzve účastníka, aby takýto návrh o prevzatie právomoci podal.

Pre podávane žiadostí sa ustanovuje kauzálna príslušnosť Okresného súdu Trnava.

Medzinárodná prekážka litispedencie

Nové ustanovenie umožňuje na návrh niektorého z účastníkov prerušiť konanie z dôvodu, že na súde cudzieho štátu prebieha konanie o rovnakom spore. Súd zváži, či možno očakávať, že vydané rozhodnutie bude v SR uznané. Súd bude v konaní pokračovať, ak  to navrhne niektorý z účastníkov a ak sú splnené ďalšie podmienky.

Oprávnenie prokurátora na podanie návrhu na neuznanie cudzieho rozhodnutia

Novela zákona rozširuje právomoc prokurátora o podanie návrhu na neuznanie cudzieho rozhodnutia, a to z dôvodu ochrany verejného poriadku.

Úprava doručovania písomností

Upravuje sa postup doručovania podľa všeobecných procesných predpisov v prípadoch, kedy je doručovaná písomnosť v slovenskom jazyku, alebo v jazyku, o ktorom je predpoklad, že vzhľadom na všetky okolnosti prípadu je adresátovi zrozumiteľný. Ak písomnosť nie je vyhotovená v takomto jazyku a nie je k nej pripojený ani overený preklad do tohto jazyka, písomnosť adresátovi doručí súd len vtedy, ak po poučení o možnosti odoprieť jej prevzatie je adresát ochotný ju prijať.

Novo zavedený § 58a rieši špecifický prípad, kedy cudzí orgán požiada o osobné doručenie, ktoré v slovenskom právnom poriadku nie je upravené, ale existuje v cudzích právnych poriadkoch. Dožadujúci orgán môže požiadať o osobné doručenie a v takom prípade je nutné písomnosť doručiť osobe tak, aby bolo zaručené, že danú písomnosť prebrala jedine uvedená osoba. V tomto prípade je potrebné využiť inštitút doručenia prostredníctvom zamestnanca súdu alebo súdneho exekútora, prípadne si súd adresáta za účelom doručenia predvolá.

Úprava miestnej príslušnosti súdov vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

Navrhuje sa upraviť miestnu príslušnosť súdov v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých tak, aby o úprave výkonu rodičovských práv a povinností mohol vo veci rozhodnúť ten súd, ktorý rozhoduje o návrate maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní.

Priamy výkon dôkazov cudzím orgánom

Priamy výkon dôkazu cudzím orgánom na našom území na účely konania v cudzine bude na základe jeho žiadosti prípustný so súhlasom ministerstva spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti postúpi takúto žiadosť príslušnému justičnému orgánu, ak sa vyžaduje jeho súčinnosť pri vykonaní dôkazu cudzím orgánom.

Zdieľajte!

0

You May Also Like