Zriadenie centrálneho registra účtov a zmeny v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Zriadenie centrálneho registra účtov a zmeny v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Zriadenie centrálneho registra účtov.

Návrh zákona reflektuje požiadavky Európskej únie na zriadenie centralizovaného automatizovaného mechanizmu, ktorý umožní oprávneným orgánom verejnej moci (napr. finančnej spravodajskej jednotke, orgánom činným v trestnom konaní, súdom v trestnom konaní či spravodajským službám) včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok, pri odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov trestných činov.

Z registra sa navrhujú poskytovať oprávneným orgánom údaje v elektronickej podobe priamym, nepretržitým a diaľkovým spôsobom, a to v rozsahu:

 • názov alebo obchodné meno, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku,
 • dátum založenia účtu,
 • dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky,
 • číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu IBAN, ak bolo pridelené,
 • jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
 • identifikačné údaje klienta v rozsahu:
  1. meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  2. údaje podľa prvého bodu, obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  3. názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
 • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod klienta,
 • dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
 • dátum zrušenia účtu a
 • dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.

Správcom a prevádzkovateľom centrálneho registra účtov bude ministerstvo financií.

Zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Novelizáciou prechádza samotná definícia pojmu neobvyklej obchodnej transakcie, ktorá sa rozširuje o transakcie, ktoré sú výnosom z trestnej činnosti alebo súvisia s financovaním terorizmu.

Rozširuje sa aj okruh politicky exponovaných osôb, do ktorého sa navrhuje zahrnúť aj súrodencov osôb, ktoré zastávajú významnú verejnú funkciu.

Zavádza sa tiež nová povinnosť povinnej osoby, ktorá musí v zmysle navrhovaného odseku 2 paragrafu 19 zákona počas piatich rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od vykonania príležitostného obchodu uschovať všetky údaje a písomné doklady o vykonaných obchodoch, údaje a písomné doklady získané podľa navrhovaných paragrafov 10, 11, 12 a 14 zákona, či všetky údaje získané v rámci vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, záznamy o postupe pri posúdení a určení rizikového profilu klienta, obchodnú korešpondenciu a ďalšie.

Zmeny v zákone o bankách.

V súvislosti s prevádzkou registra sa upravuje prelamovanie bankového tajomstva, a to vo vzťahu ku Kriminálnemu úradu finančnej správy, ktorý bude poskytovať informácie Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Zdieľajte!

0

You May Also Like