Nový zákon o elektronických komunikáciách

Nový zákon o elektronických komunikáciách

Dňom 1. februára 2022 vstupuje do účinnosti nový zákon o elektronických komunikáciách, ktorým bude nahradený zákon o elektronických komunikáciách z roku 2011. Cieľom novej úpravy je podpora hospodárskej súťaže, ochrana záujmov koncových užívateľov služieb, ale i zabezpečenie prístupu a využívanie k vysokokapacitných sietí všetkými občanmi a podnikateľskými subjektmi za primeranú cenu a v čo najväčšej možnej miere.

Pre bežných užívateľov budú však najciteľnejšími zmenami úprava nevyžiadanej pošty a telefonátov a tzv. cookies súborov.

Príjemca nevyžiadanej pošty bude mať možnosť kedykoľvek bezplatne odmietnuť takéto používanie jeho kontaktných informácií. Odmietnuť používanie kontaktných informácií bude môcť už v čase ich získavania a v prípade, že ich používanie v tomto čase neodmietne, bude mu táto možnosť poskytovaná s každou ďalšou prijatou správou. Zákonom sa tiež zakazuje zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú by mohol príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ. Tiež je v rámci elektronickej pošty zakázané nabádanie k návšteve webového sídla v rozpore so zákonom o elektronickom obchode, teda doručovanie informácií komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.

Na účely vyjadrenia nesúhlasu s volaním v súvislosti s priamym marketingom zriadi úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb osobitný telefónny zoznam, na základe ktorého bude zakázané akékoľvek volanie, ak užívateľ uviedol telefónne číslo v zozname alebo, ak účastník alebo užívateľ namietal takéto volania osobe, v prospech ktorej sa vykonáva priamy marketing.

V prípade spracúvania tzv. cookies súborov bude musieť každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám v koncovom zariadení, na takéto spracúvanie získať od jeho užívateľa preukázateľný súhlas.

Úrad právnickej osobe alebo fyzickej osobe, podnikateľovi, uloží pokutu od 200 eur do 5 % z obratu v prípade porušenia povinností a zákazov v súvislosti s nevyžiadanou poštou a telefonátmi. Pri spracúvaní cookies súborov bez získania preukázateľného súhlasu je hranica tejto pokuty posunutá až do výšky 10 % z obratu. Pri nepodnikateľoch je v oboch prípadoch možné uložiť pokutu iba do výšky 20 000 eur.

Zdieľajte!

0

You May Also Like