Zmeny v legislatívnom procese v auguste

Zmeny v legislatívnom procese v auguste

Návrh zákona z 18.8.2020

Text návrhu zákona (vlastný materiál)

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)

Vypracovalo: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Spolugestor, spolupredkladateľ: Národná banka Slovenska  (ďalej len ,,NBS“)

Dôvodová správa

Dôvodom predloženia je povinnosť transponovať smernicu CRD V do slovenského právneho poriadku s cieľom znižovania rizík v bankovom sektore, posilňovania odolnosti regulovaných subjektov voči prípadným ekonomickým otrasom a tým prispievať k upevneniu finančného systému.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré zavádza návrh zákona:

  1. Kapitálové požiadavky

Novým inštitútom je odporúčanie druhého piliera – Pillar 2 guidance – P2G (§ 29a). Ide o odporúčanie NBS, ktorá môže oznámiť bankám svoje očakávania (expectations) na kapitálové požiadavky. Ide o „mäkkú“ požiadavku NBS, ktorá predstavuje nový, menej prísny, menej formálny nástroj v porovnaní s osobitnou požiadavkou na vlastné zdroje (§ 29b). Opakované neplnenie tejto mäkkej požiadavky môže mať za následok uloženie „tvrdej“ požiadavky na vlastné zdroje podľa (§ 29b).

NBS môže uložiť banke osobitnú požiadavku (§ 29b) na vlastné zdroje na základe preskúmania a hodnotenia. Požiadavka musí byť zo strany NBS riadne zdôvodnená a môže byť cielená len na  riziká alebo prvky rizík, ktoré nie sú pokryté minimálnymi kapitálovými požiadavkami stanovenými v CRR (teda v prvom pilieri). Táto požiadavka nesmie byť používaná na krytie makroprudenciálnych alebo systémových rizík.

Zavádza sa možnosť ukladať kapitálový vankúš – tlmiaca rezerva, pre krytie systémového rizika voči typom expozícií (§ 33e ods. 2). Sadzba proticyklického kapitálového vankúša je stanovovaná len v prípadoch, kedy na základe hodnotenia NBS dôjde k zmene miery cyklického systémového rizika (§ 33g ods. 1).

  1. Výkon dohľadu na konsolidovanom základe a schvaľovanie niektorých finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností

CRD V a teda aj návrh zákona včleňuje finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré ovládajú inštitúcie do priamej pôsobnosti orgánov dohľadu s cieľom zaistiť plnenie povinností na konsolidovanom základe (čl. 21a, ktorý je návrhom zákona transponovaný do § 20a až § 20c zákona č. 483/2001 Z. z.).

  1. Zriadenie sprostredkujúcej materskej spoločnosť v Európskej únii (§ 20c návrhu zákona)

Pre veľké skupiny, ktorých materská spoločnosť má sídlo mimo Európskej únie a ktorých súčasťou sú aspoň dve dcérske inštitúcie so sídlom v Európskej únii, sa zavádza povinnosť zriadiť tzv. sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii. Snahou je uľahčiť dohľad nad týmito inštitúciami a zvýšiť spôsobilosť dotknutých subjektov pri riešení kríz. Pre skupiny z tretích krajín, ktoré pôsobia v Európskej únii prostredníctvom viac ako jednej inštitúcie a ich celková hodnota aktív k 27. júnu 2019 je viac ako 40 miliárd eur, je účinnosť tejto povinnosti odložená na koniec roka 2023.

  1. Oprávnenie NBS požadovať výmenu audítora (§ 40 ods. 8)

Návrh zákona zavádza nové oprávnenie NBS požadovať, aby banka nahradila audítora, ak si audítor neplní povinnosti vyplývajúce mu zo zákona (napr. povinnosť informovať NBS o tom, že banka zostavuje svoje účtovné výkazy nesprávne alebo neúplne).

  1. Evidencia úverov poskytnutých vybraným osobám (§ 23 ods. 10)

Ustanovuje sa, aby banka, resp. finančná holdingová spoločnosť a zmiešaná finančná holdingová spoločnosť povinne evidovala údaje o úveroch poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozornej rady banky a ich spriazneným osobám, pričom tieto návrh zákona osobitne definuje.

  1. Oprávnenie NBS vyžadovať pri riadení úrokového rizika vyplývajúceho z činností zaznamenaných v bankovej knihe a používanie štandardizovanej metodiky (§ 27 ods. 7 a 20)

NBS je oprávnená požadovať, aby banka v prípade riadenia úrokového rizika vyplývajúceho z činností zaznamenaných v bankovej knihe namiesto interných modelov použila štandardizovanú metodiku, ak NBS vyhodnotí, že implementovaný interný systém nie je pre hodnotenie rizika uspokojivý. Štandardizovanú metodiku stanoví priamo uplatniteľný predpis Komisie v prenesenej právomoci.

  1. Zmeny v úprave odmeňovania štatutárov a vybraných zamestnancov (§ 23a až 23c)

Podľa dôvodovej správy je cieľom navrhovanej úpravy predovšetkým zohľadniť princíp proporcionality, najmä v prípadoch vymedzených malých inštitúcií a zamestnancov s nízkymi úrovňami pohyblivej zložky odmeňovania. V zmysle textu navrhovanej úpravy sa v prvom rade upresňuje a zároveň rozširuje okruh zamestnancov, na ktorých sa zásady odmeňovania vzťahujú. Napríklad, pôvodné znenie neupravovalo žiadne konkrétne limity odmeny zamestnancov, na ktorých sa zásady vzťahujú. Podľa novej úpravy pôjde o zamestnancov, ktorí majú nárok na odmenu za predchádzajúci rok vo výške aspoň 500 000 eur. Ďalšie zmeny sa týkajú definovania a zavádzania nových princípov odmeňovania.

Rokovanie NR SR: od 31. augusta 2020                                   Navrhovaná účinnosť: Dňom vyhlásenia


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like