Zmeny v legislatívnom procese v júli 2019

Zmeny v legislatívnom procese v júli 2019

209/2019

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Ľubomíra PETRÁKA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(Slovenská národná strana, SMER – sociálna demokracia, MOST-HÍD)

 

Z Dôvodovej správy:

 

Zmeny sa týkajú predĺženia povinnej školskej dochádzky z desiatich rokov na jedenásť rokov; zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole v trvaní (najmenej) 1 školský rok; Ruší sa inštitút „odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky“ a inštitút „dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky“, a tiež sa zrušuje možnostť zriadiť nultý ročník a prípravný ročník; ustanovuje sa povinnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole a na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Schválený : 27. jún 2019                                               Platnosť: 16. júl 2019                                                Účinnosť: 16. júl 2019


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like