Zmeny v legislatívnom procese v novembri

Zmeny v legislatívnom procese v novembri

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Týmto návrhom sa navrhuje vypustenie § 56 ods. 1 písm. g Notárskeho poriadku, ktorý zveruje notárovi kompetenciu osvedčovať vyhlásenia o vydržaní a tiež vypustenie § 63 upravujúceho formu a obsahové náležitosti osvedčenia vyhlásenia o vydržaní.

Kompetencia sa v zmysle tohto návrhu zveruje do rúk súdov v navrhovanej novej ôsmej hlave Civilného mimosporového poriadku upravujúcej konanie o potvrdení vydržania. Konanie sa podľa novely začína na návrh oprávneného, teda toho, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a označenie dňa, kedy navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním. Skutočnosti podľa prvej vety musí navrhovateľ osvedčiť.

Účastníkom konania je okrem navrhovateľa aj ten,

  • kto má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka,
  • správca lesného pozemku a
  • Slovenský pozemkový fond.

Rovnopis návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania spolu s jeho prílohami sa bezodkladne doručí ostatným účastníkom konania spolu s vyzývacím uznesením, prostredníctvom ktorého súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania. Toto uznesenie zasiela tiež okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania a okresnému úradu príslušnému na úseku katastra nehnuteľností na vyznačenie poznámky o vedení konania o potvrdení vydržania.

Na účely právnej istoty sa v rámci konania o potvrdení vydržania zabezpečuje zverejnenie vyzývacieho uznesenia, ktoré sa bezodkladne zverejní verejnou vyhláškou v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je nehnuteľnosť.

Pre potreby tohto konania sa v rámci Zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov konštituuje poplatok za návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, ktorého navrhovaná výška je 99,50 eura.

Ak súd nezamietol návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, výsledkom konania v zmysle navrhovanej úpravy je uznesenie o potvrdení vydržania.

dôvodovej správy

Cieľom vládneho návrhu zákona je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu tak, aby bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva za súčasného zachovania princípu právnej istoty. Toto oprávnenie sa vyníma z právomoci notárov, pretože v rámci vydávania osvedčení o vyhlásení vydržania notármi boli evidované určité problémy pri aplikácii súčasnej právnej úpravy a v niektorých prípadoch došlo aj k zneužitiu tohto právneho inštitútu na úkor ústavnej ochrany vlastníckeho práva.

Navrhovaná účinnosť: 1. marca 2021


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like