Zavedenie kurzarbeitu na Slovensku

Zavedenie kurzarbeitu na Slovensku

Nový zákon o podpore v čase skrátenej práce zavádza do slovenského právneho poriadku inštitút podpory skrátenej práce. Podpora sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Obmedzením činnosti sa podľa zákona rozumie prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času. Suma podpory je limitovaná zákonným maximom, ktoré sa pohybuje v roku 2022 na sume 7,81 eura na hodinu, čo predstavuje 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve v roku 2 roky predchádzajúcemu roku poskytovania podpory. Zákon udáva tiež časový limit podpory, ktorý predstavuje najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

V rámci zavedenia kurzarbeitu sa novelizuje aj zákonník práce, podľa ktorého je zamestnávateľ pri uplatnení podpory v čase skrátenej práce povinný poskytovať zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Pred požiadaním o podporu je potrebné uzatvoriť písomnú dohodu o požiadaní o poskytnutie podpory so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov. Táto dohoda tvorí prílohu k žiadosti o poskytnutie podpory. Ak k uzatvoreniu dohody nedôjde, ide o spor, ktorý je príslušný riešiť rozhodca. V tomto prípade je možné dohodu nahradiť súhlasom rozhodcu s podaním žiadosti, ktorý je potrebné k žiadosti pripojiť obdobne ako dohodu.

Ďalšími podmienkami poskytnutia podpory sú aj odvedenie poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Žiadosť o poskytnutie podpory je potrebné adresovať úradu práce alebo ústrediu sociálnych vecí a rodiny ako poskytovateľom podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa žiada o poskytnutie podpory.

Zdieľajte!

0

You May Also Like