Zmeny v legislatívnom procese v októbri 2019

Zmeny v legislatívnom procese v októbri 2019

311/2019

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(MOST – HÍD)

 

Z Dôvodovej správy:

Cieľom novely je zmeniť existujúcu právnu úpravu zákona ohľadne lehôt na vybavenie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

 

Prechodné ustanovenie § 15f zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má preto nasledovné znenie: Ak nie je ďalej ustanovené inak, návrh na zápis podľa § 15e musí registrový súd vybaviť do 30. júna 2020; lehoty podľa § 8 ods. 1 a § 13 ods. 3 sa do 30. júna 2020 nepoužijú.  Ak je po podaní návrhu podľa § 15e podaný ďalší návrh na zápis týkajúci sa tej istej zapísanej osoby, návrh na zápis podľa § 15e registrový súd vybaví spolu s ďalším návrhom na zápis týkajúcim sa tej istej zapísanej osoby v lehote podľa § 8 ods. 1 a § 13 ods. 3.

 

Schválený: 18. september 2019                  Platnosť: 15.október 2019                              Účinnosť: 1.novembra 2019


303/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

 

Z Dôvodovej správy:

Cieľom predkladaného návrhu zákona je zosúladenie platnej právnej úpravy zákona s legislatívou Európskej únie v oblasti potravín, konkrétne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré sa týka zmeny niektorých nariadení a smerníc, zrušení niektorých nariadení a smerníc, a rozhodnutia Rady.

 

Podstata spočíva v určení hraničných kontrolných staníc na výkon úradných kontrol potravín vstupujúcich do EÚ z tretích krajín; rozšírenie kompetencií určitých orgánov vykonávajúcich úradnú kontrolu potravín rastlinného pôvodu na miestach uvedených v nariadení vyššie a v oblasti úradnej kontroly poľnohospodárskych produktov a potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením, označením zaručenej tradičnej špeciality, označením nepovinnými výrazmi kvality alebo liehovín so zemepisným označením v zariadeniach spoločného stravovania; úpravy zákona s nariadením o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti; zriaďuje sa únijný zoznam nových potravín.

 

Schválený: 12. september 2019                  Platnosť: 14. október 2019                            Účinnosť: 14. december 2019


 

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like