Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o finančnej kontrole a audite

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o finančnej kontrole a audite

Hlavným cieľom tejto novely je zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov Európskej únie a zefektívnenie administratívnej finančnej kontroly.

Zákonodarca novelou navrhuje, aby sa pri administratívnej finančnej kontrole mohla overovať oprávnenosť poskytnutia verejných financií len voči tým skutočnostiam, ktoré budú vyplývať z písomnej analýzy rizík. Orgán verejnej správy teda nebude povinný overovať súlad finančnej operácie alebo jej časti so všetkými relevantnými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 tohto zákona, ale len s tými, ktoré ustanoví osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo s tými skutočnosťami, ktoré budú určené na základe týchto predpisov.

V súvislosti s touto zmenou sa navrhujú upraviť aj ustanovenia odkazovaných osobitných predpisov pojednávajúcich o určení rozsahu posudzovaných skutočností. Ide o zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov či zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktoré vychádzajú zo spomínanej analýzy rizík. Upustiť od overovania všetkých posudzovaných skutočností však možno iba so zachovaním hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti hospodárenia s verejnými financiami.

Zdieľajte!

0

You May Also Like