Novela zákona o zájazdoch v súvislosti s COVID-19

Novela zákona o zájazdoch v súvislosti s COVID-19

Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.

170/2018

Z Dôvodovej správy:

Návrh zákona reaguje na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených so zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného, ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia. Zákon plošne rieši stavy, kedy je cestovanie značne obmedzené alebo nemožné.

Ide o:

  • zájazdy, ktoré nie je možné poskytnúť v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo v dôsledku obdobnej situácie v cieľovom mieste, alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu;
  • situáciu, ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností a cestovná kancelária nevrátila cestujúcemu všetky platby, ktoré na základe zmluvy o zájazde od neho prijala;
  • zájazd, ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpil s povinnosťou zaplatiť odstupné a k vysporiadaniu odstupného nedošlo cestujúci ešte odstupné (storno poplatky) cestovnej kancelárii nezaplatil

Jedným z riešení je možnosť cestovnej kancelárie ponúknuť cestujúcemu alternatívy k zájazdu, ktorý nie je možné poskytnúť (napr. zmena termínu zájazdu, destinácie). Zákon upravuje možnosť cestovnej kancelárie odložiť poskytnutie zájazdu, možnosť cestujúceho odklad zájazdu odmietnuť a následné usporiadanie vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim.

Zákon určuje výnimky, kedy môže cestujúci odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu. Ide o kategórie cestujúcich, ktorých ekonomická situácia sa zmenila v dôsledku mimoriadnej situácie týkajúcej sa šírenia vírusu Covid-19. Sú to tieto kategórie: i) osoba, ktorá v rozhodnom období prišla o zamestnanie; ii) samostatne zárobkovo činná osoba alebo jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti; iii) subjekty, ktoré museli z dôvodu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzky; iv) osamelí rodičia, ktorí sú poberateľmi pandemického ošetrovného; v) tehotné ženy, ktoré nebudú môcť cestovať v čase do 31.8.2021 z objektívnych príčin; a vi) osoba s vekom 65 a viac rokov.

Cestovná kancelária je povinná vrátiť týmto kategóriám cestujúcich všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu.

V situácii, keď cestovná kancelária nevie cestujúcemu zájazd poskytnúť, pretože ten neprijal navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde, je cestovná kancelária oprávnená zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.  Cestovná kancelária môže tiež využiť právo svoje plnenie odložiť, pričom na tento účel vypracuje a zašle cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde, ktorého náležitosti sú uvedené v zákone. Postup v oboch prípadoch bližšie definuje zákon.

Zákon tiež upresňuje vzájomné vyrovnanie cestovnej kancelárie a cestujúceho, ak ten využije zmenu zmluvy o zájazde (vyberie si alternatívu) a vycestuje na zájazd – rozdiel v cene zájazdu, ktorý bude poskytnutý a sumou, ktorá bola doposiaľ zaplatená na základe zmluvy o zájazde. Ustanovenie má riešiť napr. situácie, kedy cestujúci zaplatili len zálohy za zájazd; pôvodný zájazd stál 1000 € a ako zálohu zaplatil cestujúci 300 €, vyberú si alternatívny zájazd za 600 € a je nutné, aby doplatili cestovnej kancelárii zvyšok ceny nového zájazdu tzn. 300 €.

Cestovná kancelária by sa mala dohodnúť s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021. Ide o stanovenie lehoty, dokedy sa zmluvné strany musia dohodnúť na náhradnom riešení. Ak sa tak nestane, uplatňuje sa nevyvrátiteľná domnienka, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a cestovná kancelária je mu povinná vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala.

Schválené: 20. 5. 2020                                                          Právoplatnosť: 29.05.2020                                                                      Účinnosť: 29.05.2020


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like