Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu

Orgán príslušný na riešenie krízových situácií centrálnych protistrán.

Novelou zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu sa navrhuje určiť orgán, ktorý bude príslušný na uplatňovanie nástrojov riešenia krízových situácií centrálnych protistrán a zároveň oprávnený vykonávať právomoci riešiť krízové situácie stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2021/23. Týmto orgánom je v zmysle legislatívneho návrhu Rada pre riešenie krízových situácií, ktorej kompetencia sa rozšíri o už jej existujúce právomoci.

Zmeny v zákone o kolektívnom investovaní.

Hlavnou navrhovanou zmenou v zákone je zavedenie pravidiel týkajúcich sa začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť aj pre správcovské spoločnosti a pre obchodníkov s cennými papiermi, ktoré neurčili správcovskú spoločnosť.

Ďalšiu zmenu predstavuje nové postavenie dokumentu s kľúčovými informáciami správcovských spoločností podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov vypracovaného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1286/2014. Takto vypracovaný dokument sa bude od 1. januára 2023 považovať za dokument spĺňajúci požiadavky uplatniteľné na dokument s kľúčovými informáciami pre investorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES. Retailoví investori tak už nebudú dostávať dva dokumenty obsahujúce tie isté informácie týkajúce sa toho istého finančného produktu.

Uľahčuje sa tiež prístup tuzemských subjektov kolektívneho investovania s právnou subjektivitou ku  kapitálu od kvalifikovaných investorov.

Zmeny v zákone o cenných papieroch a investičných službách a v zákone o burze cenných papieroch.

V zákone o cenných papieroch a investičných službách sa navrhuje začleniť faktory udržateľnosti do povinností v oblasti riadenia produktov, čím sa transponuje smernica Komisie 2021/1269, ktorej hlavným cieľom je začlenenie týchto faktorov do procesu schvaľovania produktu pri každom finančnom nástroji, ako aj v iných mechanizmoch riadenia produktov, ktoré sú určené na distribúciu klientom hľadajúcim finančné nástroje s udržateľným profilom.

Zmenami prechádza aj zákon o burze cenných papierov, v ktorom dochádza najmä k úprave podmienok prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu.

Zdieľajte!

0

You May Also Like