Novela zákona o registri adries

Novela zákona o registri adries

Vládnym návrhom novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries sa do tohto predpisu implementujú poznatky z medzinárodnej aplikačnej praxe v podobe zavedenia novej položky údajov o budove v registri adries, ktorým je názov budovy. Povinnosť zapísať tento údaj je fakultatívna tak z hľadiska jej určovania (údaj sa zapisuje iba vtedy, ak je určený a je obci známy), ako aj z hľadiska oznamovania tejto skutočnosti obci ako povinnej osobe pri zápise (žiadosť o zápis názvu budovy bude súčasťou žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla, ktorú podáva osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí).

Novelou sa tiež dopĺňa zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení paragrafom 27c, ktorý pojednáva o priestupkoch. Navrhovaným priestupkom je v zmysle tohto paragrafu porušenie povinnosti vlastníka budovy takúto budovu označiť tabuľkou so súpisným a orientačným číslom, ak bolo určené; strpenie označenia budovy názvom ulice alebo verejného priestranstva či nepožiadanie o určenie súpisného a orientačného čísla osobou určenou v kolaudačnom rozhodnutí. Dochádza tak k rozšíreniu oproti terajšej právnej úprave, kde sa takýto stav postihuje iba prostredníctvom správneho deliktu, ktorého subjektom môže byť iba fyzická osoba ako podnikateľ a osoba právnická. Návrh zákona sankcionuje tieto prvé dva priestupky pokutou do 250 eur, v prípade nepožiadanie o pridelenie súpisného a orientačného čísla pokutou do 150 eur.

Zdieľajte!

0

You May Also Like