Zmeny v legislatívnom procese v júli

Zmeny v legislatívnom procese v júli

Novela Zákona o bankách

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi, ktorej hlavným cieľom je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky.

 

Novela prináša

 • rozšírenie okruhu aktív, ktoré je možné zahrnúť do krycieho súboru a ktoré musia byť vysoko kvalitné v záujme zabezpečenia spoľahlivosti krycieho súboru,
 • ustanovenia týkajúce sa spoločného financovania a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk alebo prípadne od iných spoločností, ktoré nie sú bankami avšak za dodržania dôsledného posúdenia úverovej bonity dlžníka,
 • zosúladenie informácií, ktoré má banka, ktorá emituje kryté dlhopisy, zverejňovať pre investorov a definovanie tých informácií, ktoré si Národná banka Slovenska môže v určitých situáciách vyžiadať,
 • úpravy ohľadne ukazovateľa krytia v závislosti od zloženia krycieho súboru, resp. programu krytých dlhopisov,
 • úpravy súvisiace s predchádzajúcim súhlasom na vykonávanie činností s programom krytých dlhopisov a úpravy sankcií a
 • jednotné označovanie krytých dlhopisov v celej Európskej únii.

 

V zmysle dôvodovej správy zmeny zavádzané novelou majú smerovať k tomu, aby kryté dlhopisy boli finančným nástrojom vyhovujúcim európskym štandardom a požiadavkám trhu, kvalitné a obchodovateľné na finančnom trhu, zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov aj mimo bankového sektora a zo zahraničia, s vysokou kreditnou a likvidnou kvalitou na trhoch aj v čase stresu a vhodným a efektívnym zdrojom dlhodobého financovania podporujúcim obchodný model a stabilitu banky.

Štádium legislatívneho procesu: Výber poradcov k NZ.

Navrhovaná účinnosť: 8. júla 2022, resp. 10. novembra 2021 pri požiadavkách na zmenu aplikačnej praxe.


Novela Zákona o obchodnom registri

Legislatívny návrh reaguje na povinnosť zavedenú novelou Zákona o obchodnom registri, v zmysle ktorej sú osoby oprávnené konať v mene zapísanej osoby povinné zosúladiť zapísané údaje v rozsahu zákonného znenia účinného od 1. októbra 2020. Ide o identifikačné údaje o

 • spoločníkoch,
 • štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov,
 • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
 • prokuristoch,
 • členoch dozorného orgánu,
 • likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch a
 • vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

 

Navrhovaná novela zavádza mechanizmus automatického doplnenia identifikačných údajov týchto osôb do obchodného registra bez potreby podania návrhu na zápis údajov pomocou využitia hodnôt referenčných údajov. O automatizovanom doplnení údajov zašle registrový súd do elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov.

 

Lehota na zosúladenie určená ďalšou novelou Zákona o obchodnom registri je určená momentom podania najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Ak registrový súd nezašle oznámenie o automatizovanom doplnení údajov do 31. mája 2022, neurobí tak preto, pretože automatizované doplnenie nebolo možné vykonať.

 

Novelou Zákona o súdnych poplatkoch sa zavádza možnosť podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o vyššie uvedených osobách.

Štádium legislatívneho procesu: NZ postupuje do redakcie.

Navrhovaná účinnosť: 1. decembra 2021.


Zdieľajte!

0

You May Also Like