Zmeny v legislatívnom procese v decembri 2019

Zmeny v legislatívnom procese v decembri 2019

467/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Z Dôvodovej správy:

Cieľom úprav v nemocenskom poistení je zavedenie novej kategórie dávky ošetrovné, tzv. dlhodobé ošetrovné. Má  kompenzovať dočasnú stratu príjmu poistenca, ktorý osobne a celodenne ošetruje chorého príbuzného v prípade, kedy bol tento v dôsledku náhlej zmeny zdravotného stavu hospitalizovaný a prepustený zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti do domáceho prostredia, resp. príbuznú osobu, ktorá sa pre nevyliečiteľné ochorenie nachádza v terminálnom štádiu ochorenia alebo v štádiu na konci života.

Nemocensky poistené osoby budú mať zabezpečený príjem dávkou zo sociálneho poistenia počas dlhšieho obdobia ako doteraz.

 

Schválený : 5. december 2019                   Platnosť: 27. december 2019                      Účinnosť: 1. január 2020

 


 

460/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Z Dôvodovej správy:

…upravujú sa ustanovenia týkajúce sa niektorých základných definícií a pojmov ako sú napr. definícia komunálneho odpadu, definícia stavu konca odpadu či vedľajšieho produktu. Dopĺňajú sa ciele recyklácie komunálneho odpadu…a recyklácie odpadov z obalov. …ustanovuje sa povinnosť pre výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť finančnú zábezpeku na zabezpečenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. …prijímajú sa opatrenia na zvýhodnenie výrobcov uvádzajúcich na trh recyklovateľné výrobky, ako aj opatrenia na podporu opätovného použitia odpadu, recyklácie a iných činností zhodnocovania. … zakazuje sa uvádzať na trh Slovenskej republiky niektoré jednorazové plastové výrobky. …zohľadnia existujúce požiadavky z aplikačnej praxe, ktoré sa týkajú napr. rozšírenej zodpovednosti výrobcov a predchádzania vzniku. …riešia sa aj ustanovenia týkajúce sa informačného systému odpadového hospodárstva.

 

Schválený : 27. november 2019                 Platnosť: 27. november 2019                       Účinnosť: 27. november 2019


 

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Návrh zákona

 

Z Dôvodovej správy:

Cieľom predloženého návrhu ústavného zákona je vytvorenie základného rámca a potrebného splnomocnenia pre prijatie zákona, na základe ktorého možno sprísniť požiadavky na funkciu predsedu NKÚ a podpredsedov NKÚ, ako aj prepracovať a spresniť spôsob ich voľby.

Poslanci argumentujú tým, že funkcia je v praxi viac politická, než nezávislá, dôraz kladú na morálnu a odbornú vybavenosť, ktorá podľa súčasne nastavených kritérií v zákone nezaručuje, že kandidát bude mať potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti.

 


 

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh zákona

 

Z Dôvodovej správy:

Objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti tak, aby sa minimalizovali súbežné spoje a aby na seba jednotlivé spoje nadväzovali. Funkčná nadväznosť spojov neznamená len nadväznosť medzi železničnou a autobusovou dopravou, ale aj medzi nimi a mestskou dráhovou dopravou a aby podporovala integrované dopravné systémy.

Novelou novozriadená inštitúcia Národná dopravná agentúra by mala byť jediným subjektom objednávajúcim dopravné služby pre územie celej SR, aby bola zabezpečená jednotná a koordinovaná dopravná obslužnosť. Orgánmi verejnej správy pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky budú tak ako doposiaľ: ministerstvo, vyšší územný celok a obec, pričom novým orgánom v danej oblasti bude agentúra (t.j. Národná dopravná agentúra).

 


 

Zdieľajte!

0

You May Also Like