Návrh novely Katastrálneho zákona

Návrh novely Katastrálneho zákona

Elektronické podanie cez špecializovaný portál a zrušenie oznámení o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Po novom bude možné podať elektronické podanie cez portál ÚGKK SR prostredníctvom elektronického formulára alebo prostredníctvom všeobecnej agendy ústredného portálu verejnej správy. Do budúcnosti už nebude možné podávať oznámenie o návrhu na vklad s účinkami zníženia správneho poplatku.

Zjednodušenie náležitostí listinného návrhu na začatie katastrálneho konania

Listinný návrh na začatie katastrálneho konania nebude po novom musieť obsahovať označenie nehnuteľnosti, pričom sa bude vychádzať spravidla z označenia uvedeného v zmluve, ktorou sa upravujú práva k tejto nehnuteľnosti.

Naopak, pribúda náležitosť označenia, či navrhovateľ žiada o urýchlené vykonanie záznamu, a to v prípade, ak sa konanie začína na základe písomného návrhu.

Doručovanie po novom

Písomnosti okresného úradu sa budú doručovať fyzickým osobám vždy iba v tuzemsku, a to na adresu, ktorá je uvedená v návrhu na začatie katastrálneho konania, v zmluve, vo verejnej listine alebo v inej listine, v katastri alebo v registri obyvateľov.

V záujme predchádzania podvodom sa rozhodnutie o povolení vkladu doručí okrem splnomocneného zástupcu aj priamo vlastníkovi nehnuteľnosti. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť, že vlastník nehnuteľnosti bude informovaný o tom, že sa s jeho nehnuteľnosťou bez jeho vedomia nakladá a môže podniknúť kroky potrebné k odstráneniu nezákonného stavu.

Nová komplexná úprava konania o zázname

Zákon bude explicitne ustanovovať práva, ktoré sa zapisujú do katastra formou záznamu. Novinkou v konaní o zázname bude zapisovanie dohôd o odstúpení od zmluvy po povolení vkladu, oznámení o určení súpisných čísel a tiež možnosť urýchleného vykonania záznamu na základe listinného návrhu s 30-dňovou lehotou vykonania záznamu príslušným okresným úradom.

Podrobnejšie sa upraví rozsah, v akom bude okresný úrad skúmať splnenie podmienok na vykonanie záznamu a osobitne sa upravuje procesný postup okresného úradu. Zavádza sa napr. možnosť vykonania záznamu aj len v časti (čiastočný záznam), ak sú podmienky na vykonanie záznamu splnené aspoň sčasti. Okresný úrad v prevyšujúcej časti oznámi dôvody nevykonania záznamu.

V súlade so súdnou praxou sa zakotvuje nevyvrátiteľná domnienka účinnosti odstúpenia od zmluvy a vrátenia daru tým, že zákon k tomuto vyžaduje, aby všetky zmluvné strany vyjadrili svoju nespornosť s predmetnými jednostrannými právnymi úkonmi. Nebude teda stačiť, že odstúpenie od zmluvy alebo výzva na vrátenie daru budú doručené druhej zmluvnej strane, ale z reakcie druhej zmluvnej strany musí byť jasné, že táto s odstúpením súhlasí. Podpisy všetkých zmluvných strán budú musieť byť v tomto prípade úradne osvedčené.

V prípade, že nebude nespornosť odstúpenia zrejmá, okresný úrad musí dotknutých účastníkov vyzvať na podanie návrhu na súd do 60 dní od doručenia výzvy. Ak taký návrh na súd nebude v uvedenej lehote podaný, platí nevyvrátiteľná domnienka, že došlo k platnému a účinnému odstúpeniu od zmluvy alebo k splneniu podmienok na vrátenie daru a okresný úrad vykoná záznam.

Aplikačná prax si vyžiadala potrebu právnej úpravy zápisu Európskeho osvedčenia o dedičstve, v prípade, že neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre zápis do katastra. Bude povinnosťou nadobúdateľa nehnuteľností, aby na základe čestného vyhlásenia preukázal, ktoré nehnuteľnosti boli predmetom dedenia. Z dôvodu právnej istoty, zavádza sa povinnosť, aby bol podpis na tomto čestnom vyhlásení úradne osvedčený.

Povinná bezplatná registrácia pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností

Navrhuje sa zavedenie registrácie pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností, ktoré sú zverejnené na internete. Údaje z katastra budú stále prístupné bezodplatne, no po novom už iba na základe bezplatnej registrácie.

Okrem požiadavky vyplývajúcej z európskej legislatívy je táto právna úprava dôvodná aj z pohľadu potreby orgánov činných v trestnom konaní, kedy tieto potrebujú pri objasňovaní trestných činov informáciu o tom, kto a kedy si prehliadal údaje katastra zverejnené na internetových portáloch.

Evidencia ruín, ktoré sú kultúrnou pamiatkou

Predmetom evidovania v katastri pritom budú len také pozostatky stavby torzálneho charakteru, ktoré napĺňajú znaky ruiny v zmysle jej navrhovaného zákonného vymedzenia. V katastri sa teda nebudú evidovať akékoľvek ruiny, ale iba tie, ktoré sú kultúrnou pamiatkou.

Nový priestupok na úseku katastra nehnuteľností

V navrhovanej novele sa zavádza nová skutková podstata priestupku, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra nehnuteľností.

Zmeny v devízovom zákone

Zavádza sa nová právna úprava v súvislosti s nadobúdaním nehnuteľnosti cudzím štátom, ktorá doposiaľ v doterajšom devízovom zákone absentovala. Jej účelom je zabrániť nadobúdaniu nehnuteľnosti cudzím štátom na komerčné účely.

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like