Návrh novely Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Návrh novely Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Vládnym legislatívnym návrhom sa navrhuje rozšíriť výnimku z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa Zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Rozšírenie spočíva v zavedení výnimky z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na spoločnosť s ručením obmedzeným. Musí ísť o takú spoločnosť, ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo súrodencami. Výnimka sa vzťahuje aj na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov, ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.

Ďalšia navrhovaná zmena spočíva v zúžení kompetencie výkonu kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Tou viac nebudú poverené ústredie a úrady sociálnych vecí a rodiny, ale iba inšpektoráty práce. Zákonodarca tým reaguje na nejednotnosť postupov kontroly vykonávanej týmito rôznymi orgánmi a zároveň chce tak ústrediu a úradom práce vytvoriť podmienky umožňujúce sústredenie výkonu svojej činnosti na oblasť služieb zamestnanosti.

Zdieľajte!

0

You May Also Like