Novelizácia ukladania sankcií v zákone o verejnom obstarávaní

Novelizácia ukladania sankcií v zákone o verejnom obstarávaní

Zmeny v ukladaní sankcií za správne delikty vo verejnom obstarávaní.

Navrhovaná novela prináša posun pri ukladaní pokút za správne delikty podľa § 182 ods. 1. zákona o verejnom obstarávaní. Takýmito deliktmi sú:

  • vyhnutie sa povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa zákona, spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom,
  • nedodržanie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak to malo vplyv na výsledok verejného obstarávania a
  • rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej či podlimitnej zákazky.

Súčasná úprava ukladá ÚVO povinnosť takúto pokutu za uvedené delikty uložiť a tiež fixne určuje jej rozsah vo výške 5 % zmluvnej ceny, bez ohľadu na okolnosti konkrétneho prípadu porušenia zákona. Návrh novely počíta pri ukladaní pokút za tieto delikty s fakultatívnou možnosťou, nie objektívnou povinnosťou ich uloženia. Navyše, povinnosť ÚVO prihliadať na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti sa v legislatívnom návrhu vzťahuje už na všetky delikty podľa § 182. Týmto sa značne rozširujú možnosti správnej úvahy úradu pri ukladaní sankcií a zároveň tiež vzniká povinnosť úradu nasledovať rozhodovaciu činnosť v obdobných prípadoch. Suma 5 % zmluvnej ceny bude predstavovať najvyššiu možnú pokutu ÚVO, ktorú môže za delikty podľa prvého odseku § 182 zákona uložiť.

Odpustenie pokút voči samosprávam pri obstarávaní výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov.

Legislatívny návrh ďalej prináša odpúšťanie pohľadávok vzniknutých v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti.

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like