Novela zákona o e-Governmente

Novela zákona o e-Governmente

Legislatívnym návrhom  novely zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci dochádza k revízii právnej úpravy zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci. Týmto sa bude zriaďovať už len jedna elektronická schránka, bez ohľadu na to, že majú aj iné právne postavenie (napr. ako účastník konania).

Na účely minimalizácie priestoru pre špekulatívne konanie pri elektronickom doručovaní sa navrhuje, aby v prípade, ak už je elektronická úradná správa v elektronickej schránke uložená, nemala deaktivácia elektronickej schránky vplyv na jej doručenie.

V oblasti autentifikácie sa navrhuje otvoriť právnu úpravu pre používanie iných ako dnes v zákone o e-Governmente ustanovených autentifikátorov (eID, doklad o pobyte cudzinca či autentifikačné prostriedky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014). Na tento účel sa zavedie postup posudzovania súladu ďalších autentifikačných prostriedkov so štandardmi a postupmi podľa zákona o e-Governmente, ich evidencie a následného používania podľa rozhodnutia orgánu verejnej moci.

Návrhom zákona sa zároveň rozširuje okruh osôb oprávnených na vykonávanie zaručenej konverzie, ktorými majú byť po novom aj banky a pobočky zahraničných bánk, a to ako doplnkovej činnosti pre ich klientov, ak sa vykonáva v súvislosti s bankovými službami, ktoré pre klienta poskytujú. Zároveň sa upúšťa od povinnosti vedenia evidencie u osoby vykonávajúcej konverziu a navrhuje sa používanie len centrálnej evidencie zaručených konverzií v spojení s maximálnym zjednodušením náležitostí osvedčovacej doložky.

Návrh zákona tiež ruší inštitút integrovaných obslužných miest (IOM), keďže v zásadnej časti činností nenašiel predpokladané uplatnenie, najmä z dôvodu zložitosti jeho konceptu a súvisiaceho zdieľania zodpovednosti za takto realizované podania.

 

Zdieľajte!

0

You May Also Like